Ett gemensamt värdeskapande

Allt oftare arbetar vi med utveckling av hela områden tillsammans med kommuner, där en hel stadsdel ska byggas upp eller kompletteras med nya byggnader.

En gemensam process

Vad krävs för att lyckas ta steget från ambitiösa övergripande hållbarhetsmål för staden till konkret implementering i ett specifikt stadsutvecklingsprojekt? Vilka aktörer behöver samverka, och när i processen? Vilka förutsättningar krävs för att en meningsfull samverkan ska kunna komma till stånd? Det är några av frågorna som berörs i en gemensam stadsutvecklingsprocess.

6 steg i vår stadsutvecklingsprocess

POLITIK

Vi börjar varje process med en tidig dialog med berörd kommun för att lyssna in behov och önskemål. Vi vill få en förståelse för platsens förutsättningar och hur vi tillsammans med styrande politiker och kommunens styrdokument kan förbättra området som helhet.

DIALOG

En hållbar stadsutveckling innehåller även en dialog med berörda sakägare och intressenter, med myndigheter och förvaltning. Den tidiga dialogen i stadsutvecklingsprocesser handlar ofta om att inhämta kunskap från de som använder platsen. Att få förståelse för vad som uppskattas i dagsläget och vad som kan bli bättre med utveckling.

EXPERTIS

Vi tar in expertis för att få fram förutsättningar och ramar för utvecklingen vi vill uppnå. Vi väljer kunskapsstöd med omsorg och ställer höga krav på våra konsulter. Våra höga ambitioner med allt vi gör ställer krav såväl på oss själva som dem vi arbetar med. De tekniska utredningarna och analyserna är viktiga för att kunna göra rätt val.

PLATSENS FÖRUTSÄTTNINGAR

Alla platser är unika. Inget projekt är det andra likt. Anledningen till det är platsen. Dess geografiska och fysiska förutsättningar, dess omkringliggande miljö och bebyggelse. Vilka funktioner finns? Vilka kommunikationer? Är det sjöbotten? Kulturhistoriska värden? Är det brant? Och så vidare. Hur stora visioner vi än har kräver alltid platsen sin rätt. Vi lyssnar till den.

VISION OCH MÅL

Allt man vill kan man göra, heter det. Riktigt så enkelt är det inte. Men däremot är vision, mål, riktning och konceptet helt avgörande för oss. Detta sätter vi tidigt i stadsutvecklingsprocessen.

SAMMANVÄGNING

Stadsplanering handlar om att väga olika intressen mot varandra. Främst de allmänna mot de enskilda. Men det handlar också om att göra smarta val, tänka långsiktigt, inte låsa in sig och omöjliggöra för framtida tänkta scenarier. Det handlar till syvende och sist om att sammanväga alla delar och koka ner kompromisser, strider och intressen till en helhet. Genova ser till helheten och underlättar ofta processen i de små stegen för att alltid ha det övergripande och långsiktiga perspektivet som stads- och fastighetsutvecklare.

Genovas viktigaste villkor för hållbar stadsutveckling

• Barn och äldre ska ha sin självklara plats i staden.

• Människan står i centrum när vi bygger och utvecklar hem, kvarter och samhällen. Bostadsmarknaden ska tillgodose individernas behov och ge dem förutsättningar att leva hållbara liv.

• När vi arbetar med stadsplanering och stadsutveckling utgår vi alltid från de lokala förutsättningarna, för att hitta vad som är hållbart för den specifika platsen.

• Vi vill bygga hållbara samhällen där det är en självklarhet att färdas med cykel och kollektivtrafik.

• Städerna ska tillgodose människors behov och vara öppna för förändring. Det innebär en rättvis och hälsosam stad där alla människor har möjlighet att leva ett gott liv.