Trästaden växer

Med inspiration från Norrtäljes historiska stadskärna och småskalig träarkitektur avser Genova att bygga ett generationsboende med lummiga bostadsgårdar. Utförandet med en modern tolkning av stadens historiska träarkitektur gör kvarteret Handelsmannen till en naturlig del av Norrtäljes nya årsring.  

Handelsmannen

Kommun
Norrtälje

Innehåll
Bostäder, Äldreboende och Förskola

Arkitekt
CF Möller & EttElva Arkitekter

Handelsmannen, ligger nordöst om Norrtälje stad, inom ett område som kallas Övre Bryggårdsgärdet vilket ska omvandlas från ett glest bebyggt industriområde till en livfull, lekfull och grön stadsdel med främst bostäder. Tidigare hade Norrtälje tidning sitt tryckeri på fastigheten. 

Genovas utveckling på kvarter Handelsmannen går hand i hand med kommunens vision för Övre Bryggårdsgärdet. Visionen är ett generationsboende, område med förskola, äldreboende och flerfamiljshus i en integrerad landskapsdesign. Livet mellan husen är lika viktigt som det som levs innanför väggarna. Genova avser att förvalta förskolan, äldreboendet och hyresrätterna långsiktigt. 

Generationskonceptet, med förskola och äldreboende i samma fastighet, har som målsättning att skapa levande miljöer där barn och äldre träffas på ett naturligt sätt. Fastigheten utformas med flertalet gemensamhetsytor där barn, äldre, vårdnadshavare och anhöriga träffas. Gemensam huvudentré, lobby, samlingslokal, tillagningskök, matsal och aktivitetsrum skapar förutsättningar där interaktion i form av möten, samtal och erfarenhetsutbyten mellan generationer äger rum.

Att bygga i trä ligger i Genovas DNA. Trä är ett förnybart, resurseffektivt material som lagrar och fördröjer koldioxidutsläpp. Dessutom visar forskning att det finns hälsomässiga fördelar med att bo i trähus, som har med inneklimat och ljudmiljö att göra. Trä ger dessutom snabbare byggprocesser, mindre buller på byggarbetsplatsen, färre transporter och mindre grundläggning av betong.

Idag består fastigheten bara av hårdgjorda ytor, men planen är att återinföra naturvärden och biologisk mångfald. Det kommer att anläggas gröna lummiga bostadsgårdar, förgårdar och gröna ytor mellan gata och hus. Småskaligheten i staden har satt tonen för projektet, med brutna tak som ger liv och identitet.

Idé, Förstudie

Planbesked

Samråd

Antagande

Detaljplan

Granskning

Laga kraft

Bygglovsansökan

Läs mer

Intresseanmälan