Odalmannen

Huddinge kommun växer. Flera förtätnings- och utvecklingsprojekt pågår i kommunen. Den aktuella fastigheten är lokaliserad i anslutning till utvecklingsområdet Segeltorp där det planeras för en förtätning. 

Odalmannen

Kommun
Huddinge kommun

Innehåll
Bostäder och verksamhetslokaler

Arkitekt
Witte/Sundell

Fastigheten ligger längs Häradsvägen, där både de allmänna kommunikationerna är goda och det finns flera skolor på gångavstånd. Ett stenkast bort ligger både Gömmarens naturreservat och Långsjön som båda ger utrymme för ett bra friluftsliv. 

Fastigheten ligger i gränssnittet mellan den högre bebyggelsen efter Haradsvägen och den mindre villaskalan. Genovas ambition är att skapa ett tillskott till befintlig bebyggelse i området genom att tillskapa en ny boendeform i området. Trä lyfts fram som en viktig dal av gestaltningen. Ett hållbart och vackert material. Med noggrannhet till detaljer och skala kan vi skapa en byggnad med inbjudande arkitektur som ett utropstecken längs Häradsvägen.

Genom att lägga en smal byggnadsvolym längs med vägen skapar vi en tyst sida med möjlighet till behaglig utevistelse. Byggnadens norra del ges en högre våningshöjd för att markera den mot gatan Volymen trappar sedan ned mot den befintliga villabebyggelsen I en lägre volym. “Stadsvillan” med större lägenheter delar upp platsen. Å ena sidan entré och markparkering och mot sydöst en skyddad trädgård. Väderstrecken är förmånliga och de omkringliggande byggnaderna blir inte nämnvärt skuggade.

Idag är platsen bebyggd med en verkstadsbyggnad i dåligt skick. Fastigheten används i övrigt som uppställningsplats för containers och upplevs som en övergiven plats. Genom att utveckla fastigheten I en högre täthet ges både ett bullerskydd för omkringliggande villafastigheter samtidigt som områdets relativt homogena villa och radhusbebyggelse kompletteras väl med lägenheter I olika storlekar. 

Idé, Förstudie

Planbesked

Samråd

Antagande

Detaljplan

Granskning

Laga kraft

Bygglovsansökan