Örnsberg

Örnsberg är ett område i västra delen av stadsdelen Aspudden och östra delen av stadsdelen Hägersten i Stockholm.

Örnsberg

Kommun
Stockholm

Innehåll
Bostäder

Arkitekt
ÅWL

Hägersten i Stockholm. Hägerstenshamnen med Vinterviken ligger inom promenadavstånd och Örnsberg har en egen tunnelbanestation efter tunnelbanans röda linje.

Örnsbergs industriområde i Hägersten står inför en stadsomvandling: från verksamhetsområde till en funktionsblandad stadsmiljö med 700-1200 nya bostäder, verksamheter och offentlig service. Ett flertal fastighetsägare har gått samman för att planlägga de 18 berörda fastigheterna i omdaningsområdet. Genova är en av flera fastighetsägare i området som driver detaljplaneprocessen.

Projektet kan ge möjlighet till en mer sammankopplad stadsmiljö med nya stadskvaliteter samtidigt som ett stort antal nya bostäder möjliggörs. Bevarande av delar av områdets kulturmiljö och/eller dess karaktärsdrag kan tillföra en historisk dimension i utvecklingen av området. Stadsutvecklingen ska stärka Örnsbergs centrum som målpunkt och utveckla stadskvaliteter i gaturummen i området samt stärka kopplingen mellan Örnsberg, Axelsberg och Mälaren. 

Verksamhetsområdet består idag av en bebyggelse uppförd mellan 1940- och 1990-tal som varierar stort i skala, byggnadsform, material och färgsättning samt placering inom fastigheten. Merparten av bebyggelsen har genomgått ombyggnader och byggts till allt eftersom behov och verksamheter ändrats, vilket också förstärker den brokiga karaktären. 

Idé, Förstudie

Planbesked

Samråd

Antagande

Detaljplan

Granskning

Laga kraft

Bygglovsansökan