Skarpnäck

Här har Genova har förvärvat tre fastigheter söder om Gamla Tyresövägen där vi planerar att bygga bostadbyggnader.

Skarpnäck

Kommun
Stockholms stad

Innehåll
Bostäder och verksamhetslokaler

Arkitekt
Urban Minds

Stockholm stad driver ett större stadsutvecklingsprojekt vid Gamla Tyresövägen, 600 meter fågelvägen från Skarpnäcks tunnelbanestation. Ambitionen är att öka stadsmässigheten med goda torg, rekreativa gångvägar och parker samt att bygga samman Skarpnäck och norra Sköndal, och få bättre länkar till Sköndal. Utvecklingen av området vid Gamla Tyresvägen följer översiktsplanens intentioner om en sammanhängande, tålig stad med goda offentliga miljöer. Gamla Tyresövägen kommer att uppgraderas för gående och cyklister.

Genova har förvärvat tre fastigheter söder om Gamla Tyresövägen. Idag finns en livsmedelsbutik, kontor och markparkeringar lokaliserade på fastigheten. 

Inom planområdet är Ambitionen är riva befintliga byggnader och ersätta dem med bostadsbyggnader med lokaler i bottenvåningen. Den nya bebyggelsen skapar ett tydligare stadsrum och mellan bebyggelsen skapas nya mötesplatser som bidrar till att skapa den stadsmässighet som Stockholms stad eftersträvar.

Idé, Förstudie

Planbesked

Samråd

Antagande

Detaljplan

Granskning

Laga kraft

Bygglovsansökan