Skarpnäck

Med högt ställda hållbarhetsambitioner tar Genova  ett helhetsgrepp på stadsutvecklingen och skapar en ny entré till Skarpnäck. Genova äger Drevern 1, Drevern 2 och Dvärgspetsen 1 och har nyligen tecknat ett strategiskt viktigt markanvisningsavtal med Stockholms stad som möjliggör för bolaget att förverkliga en hållbar stadsutveckling med bostäder, förskola och livsmedelsbutik.

Skarpnäck

Kommun
Stockholms stad

Innehåll
Bostäder och verksamhetslokaler

Arkitekt
Urban Minds

Genova har tecknat ett markanvisningsavtal på fastigheten Sköndal 3:1 i Skarpnäck, Stockholm. Det planerade förvärvet tillsammans med sedan tidigare förvärvade grannfastigheter innebär att bolaget nu har rådighet över ett större sammanhängande område där det finns stor potential för en omvandling som kan förhöja platsens befintliga värden och skapa miljöer där människor trivs.

Bolagets stadsutvecklingschef Anna Molén ser fram emot att jobba vidare för att utveckla området tillsammans med Stockholms stad. ”För mig är det viktigt att Genova verkligen är en part som tar ett stort ansvar i stadsutvecklingen. Det vi gör på vårt företag måste bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle. Det kan låta som en klyscha men för att klara de stora utmaningarna som vi står mitt uppe i behöver alla aktörer hjälpas åt”.  

Platsen för den kommande utvecklingen ligger i nordväst om korsningen Gamla Tyresövägen och motorleden Tyresövägen. Platsen utgör en del av en större helhet och har potential att binda ihop Norra Sköndal med Skarpnäck och ge stadsdelen en helt ny mer stadsmässig entré. I området finns idag ett välbesökt Hemköp samt ett antal kontorslokaler. Platsen har idag karaktären av ett mindre externhandelsområde med stora hårdjorda asfaltsytor för parkering och biltrafik. Hemköp kommer att finnas kvar i området men kommer att kompletteras med bostäder, förskola och ett antal lokaler för kontor eller service. Genovas vision med det kommande stadsutvecklingsprojektet är att tillskapa en blandning av verksamheter och boende som befolkar de offentliga rummen dag och kväll, året om. Målet är också att stärka området som lokalt centrum och mötesplats genom att skapa miljöer som är gynnsamma för människor snarare än för bilar. Det exponerade läget skapar även en förutsättningar för en hög arkitektonisk kvalitet.

Projektet befinner sig i detaljplanearbete och samråd är planerat till våren 2022.

Idé, Förstudie

Planbesked

Samråd

Antagande

Detaljplan

Granskning

Laga kraft

Bygglovsansökan