Viby

Kommun
Upplands-Bro kommun

Innehåll
Bostäder, handel, skola och förskola

Planerad byggstart:
2022

Arkitekt
Arkitema

Nya Viby

Hjärta – Hållbarhet – Hemkänsla

Genova förvärvade fastigheten Viby 19:3 år 2014 – en före detta handelsplats mitt emellan ett arbetsområde och Brunna bostadsområde. När handelsplatsens stora matvaruaktör, flyttade lämnades platsen och markparkeringen öde.

Med närheten till Gröna dalen, idrott, golf, goda kommunikationer och tillgänglighet samt kopplingen till befintliga bostäder och arbetsplatser i närområdet såg Genova snart den stora potentialen platsen har att erbjuda.  

Småstaden och trädgårdsstaden har varit utgångspunkten och förlaga när Viby planerats. Nya Viby erbjuder en blandad och socialt trygg funktionsblandning där förskola, grundskola, dagligvaruhandel och närservice finns i anslutning till bostäderna. På så vis minskar behovet av bil och de boende ges större frihet att välja färdmedel i sin vardag. När funktioner blandas blir stadsrummet och stadsmiljön offentlig och tillgänglig och får förutsättningar att befolkas under fler timmar på dygnet, vilket ökar tryggheten i området. Skolans idrottshall kan användas till fritidsändamål efter skoltid och verksamhetslokalen vid torget kan programmeras på många olika sätt för att aktivera Viby torg och dess besökare. Genom att blanda olika typer av bostäder och be­byggelse i området skapas trivsamma stråk, siktlinjer samt små och stora platser att stanna till vid. Bygg­nadernas materialitet och stil ger området sin iden­titet och skapar igenkänning.

Området är indelat i tre övergripande zoner. Med respekt för den framväxande logistikverksamheten liksom tyngre trafik på Effektvägen möter det nya området upp med högre och tätare bebyggelse i söder. I strukturens inre delar blandas flerbostadshus med radhuskvarter. I mitten präglas området av de publika funktionerna. Här finns skolan med generösa lek- och gårdsytor, det centrala torget och livsmedelsbutiken med angränsande verksamheter och service samt det gröna cykelstråket som förbinder Viby med angränsande områden. I norr blir skalan genomgående jämn och lägre, med radhus och kedjehus, men med inslag av mindre flerbostadshus för att åstadkomma visionen om en trivsam blandstad med trädgårdsstadsidentitet. Bebyggelsens höjd blir ungefär lika hög i norr som i söder. Intrycket av Viby kommer att förändras totalt från den öde asfaltytan och vidsträckt parkeringsyta och handelsbyggnad, till en miljö där bebyggelse i varierande skala varvas med gator och gröna gårdar/trädgårdar. För de boende i Brunnas befintliga bostadsområden innebär detta en ny entré till Brunna, liksom nya målpunkter, service och allmänna platser. 

Enbostadshus  

Med radhus och kedjehus uppnås en närhet i grannskapet samtidigt som skalan hålls nere. Husen har placerats med fokus på orientering mot ljuset, läge på tomten och möjligheter till uteplats. Alla bostäder har tillgång till bilparkering, antingen på den egna tomten, på egen plats på gatan framför huset eller i den absoluta närheten. Kvarteren ska vara sammanhållna sett till färg och material, men med möjlighet till personlig anpassning och variation mellan bostäderna. Radhusen byggs i 2–3 våningar. 

Flerbostadshus 

I söder och kring torget återfinns något mer resliga kvarter. Denna något tätare och högre bebyggelse behåller en småstadskaraktär genom ett omväxlande taklandskap som varvar olika takvinklar och använder gavelmotiv för att skapa siktlinjer och vyer. Flerbostadshusen blir 3–4 våningar höga för att säkra en god ljudnivå för bakomliggande kvarter. Material och kulörer ska hållas ihop med enbostadshusen för att nå en gemensam identitet i området. Material i sockelvåningar är med fördel avvikande för att markera gaturummet. 

Idé, Förstudie

Planbesked

Samråd

Antagande

Detaljplan

Granskning

Laga kraft

Bygglovsansökan