Nya Brunna – en hållbar och modern trädgårdsstad

Viby

Kommun
Upplands-Bro kommun

Innehåll
Bostäder, handel, skola och förskola

Arkitekt
Arkitema

Viby är ett litet verksamhetsområde i stadsdelen Brunna i Upplands-Bro, där Genova förvärvat en elva hektar stor fastighet. Idag ligger här bara en övergiven köplada med tillhörande markparkering, men snart ska platsen omvandlas till en levande stadsdel. En blandning av hyresrätter, bostadsrätter och radhus ska integreras i gröna sociala miljöer. 

Genovas vision tar avstamp i kommunens ambitioner och vilja samt från vår medborgardialog som genomfördes under hösten 2018. Totalt deltog drygt 260 personer i en enkätundersökning. Här framgick det tydligt att majoriteten besökte platsen flera gånger i veckan när COOP låg här. 

Upplands-Bro ska fortsätta växa på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Beträffande stadsutvecklingen innebär det bland annat att variera upplåtelseformer för att öka valfriheten i livets olika skeenden och underlätta kompetensförsörjningen till det lokala och regionala näringslivet. Förtätning ska ske med hänsyn till befintliga bebyggelse. Boende, verksamma och besökare i Upplands-Bro ska kunna känna sig trygga på gator och torg, det är en av kommunens viktigaste kärnfrågor.

Med den bakgrunden vill vi utveckla vår 11 hektar stora fastighet till en småskalig trädgårdsstad där det är nära till service, handel, natur och kommunikation. Vår vision är att få en fördelning mellan enbostads- och flerfamiljshus. Att återetablera en livsmedelsbutik i Brunna, blir en viktig hörnsten för området. En ny modern livsmedelsbutik kommer att serva både nya och befintliga Brunna-bor. Skola och förskola är basen i en hållbar samhällsutvecklingen och det vill vi poängtera genom att låta dessa få en central och viktig plats. Skolans lokaler kan även användas på kvällstid och helger för diverse aktiviteter och kurser.

Idé, Förstudie

Planbesked

Samråd

Antagande

Detaljplan

Granskning

Laga kraft

Bygglovsansökan