Lorem ipsum

Genova erbjuder trygg, effektiv och personlig fastighetsförvaltning. Det innebär både hög servicegrad och ett nära samarbete med bolagets hyresgäster. För Genova betyder det framförallt att vara tillgängliga och lyhörda som fastighetsägare och hyresvärd.

Genovas hyresgäster

5 hörnstenar i vår fastighetsförvaltning

LÅNGSIKTIGHET

Vår affärsprocess utgår från affärsidén. Vi bygger, köper och utvecklar fastigheter för människor och företag utifrån hyresgästernas, samhällets och kundernas behov. Fastigheterna utvecklas och förvaltas på ett hållbart och lönsamt sätt vilket skapar värdetillväxt. Genova fungerar som en långsiktig partner till hyresgästerna och har ett nära och fruktsamt samarbete med ett flertal hyresgäster som haft verksamhet i bolagets fastigheter under lång tid. Resultatet återinvesteras och utvecklar verksamheten vidare.

ERFARENHET

Med vår gedigna kunskap och samlade erfarenheter av fastighetsförvaltning och byggnation av både bostäder och lokaler erbjuder vi en samlad kompetens inom att utveckla och förtäta våra städer. Vi förvaltar mer än 120 000 kvadratmeter kommersiell yta, främst kontors- och butikslokaler.

HÖG SERVICEGRAD

Genova ska erbjuda en trygg, effektiv och personlig fastighetsförvaltning. Det innebär både hög servicegrad och ett nära samarbete med bolagets hyresgäster. För Genova betyder det framförallt att vara tillgängliga och lyhörda som fastighetsägare och hyresvärd. Fastighetsskötsel bedrivs av lokala företag med samma höga krav på god servicenivå. En viktig del i förvaltningen är att bidra till att utveckla lokaler och även kringmiljön för att skapa bästa möjliga förutsättningar för hyresgästernas verksamheter. Det omfattar en tät dialog med de aktuella kommunerna med syfte att exempelvis förbättra belysning och gångvägar runt fastigheterna, något Genova ofta bidrar till att genomföra.

NÖJDA HYRESGÄSTER

Som fastighetsbolag har vi en betydande inverkan på människors liv och vardag. Det är viktigt att våra kunder trivs och är nöjda. Vi gör kontinuerliga undersökningar bland våra hyresgäster och kunder för att ta reda på deras synpunkter, behov och önskemål. Resultaten använder vi för att identifiera och prioritera förbättringsområden som är betydelsefulla för kunderna. Över 90% av våra företagshyresgäster rekommenderar Genova som hyresvärd.

ÄLDREBOENDE OCH HYRESRÄTTER

Genova driver idag projekt med utveckling av omsorgsboenden och hyresbostäder och kommer i ökad utsträckning därmed att fungera som hyresvärd även för bostadshyresgäster. Målet är att vara en personlig hyresvärd med effektiv förvaltning som möter hyresgästernas behov.

Genova står för en trygg, kostnadseffektiv och välfungerande fastighetsförvaltning. Det innebär både hög servicegrad och ett nära samarbete med hyresgästerna.

Sedan starten 2006 har Genova kontinuerligt förvärvat attraktiva och strategiskt belägna förvaltningsfastigheter. Vad som startade med ett antal bilanläggningar i Gävle har idag vuxit till en bred fastighetsportfölj där man hittar allt från kontorslokaler och vårdboenden till livsmedelsbutiker.

– Många aktörer i fastighetsbranschen är nischade inom ett visst segment och inte sällan även till ett geografiskt område. Inom Genova är vi mer flexibla i vårt synsätt till affärer och utökar ständigt vårt bestånd om förutsättningarna känns rätt, säger Henrik Sandström, fastighetschef på Genova.

Coop Sverige, Uppsala Musikklasser, Gåshaga Marina och elektroniktillverkaren Scanreco är några av hyresgästerna. I och med att de bedriver olika sorters verksamhet skiljer sig även deras lokalbehov åt.

– Vi är lyhörda och för en tät dialog med våra hyresgäster. Vill de utöka, minska eller på annat sätt förändra sitt lokalbehov vill vi fånga upp dem tidigt.

Sedan ett antal år tillbaka är Folktandvården i Uppsala en av Genovas hyresgäster. När de nyligen behövde utöka ytan såg Genova till att de kunde hyra lokalen på våningen under dem i samma byggnad.

I nära samarbete med kommuner, landsting och privata vårdaktörer tar Genova även fram helhetslösningar för vård- och omsorgs boenden. I dessa fall sköter Genova samordning och projektledning under hela processen – från att arbeta fram ett koncept till projektering, byggnation och förvaltning.

– I det fallet har vi åtagit oss att iordningsställa den nya kliniken, med allt från personalutrymmen till golvfasta tandläkarstolar.

Förvaltandet av kommersiella fastigheter ger Genova stabila kassaflöden. Den ekonomiska tryggheten har bidragit till bolagets framgångsrika nyproduktion av bostäder.

– De kommersiella fastigheterna ger oss en trygg grund att stå på. Nyproduktion av bostäder är kapitalkrävande. Initialt krävs tunga investeringar och intäkterna faller ut först några år senare, när bostäderna är klara och människorna flyttat in. Har man då ett kommersiellt fastighetsbestånd med ett kontinuerligt kassaflöde gör det oss mindre känsliga för bostadsmarknadens svängningar.

Målet är att röra sig bort från standardiserade institutionsmiljöer och bygga vård- och omsorgsboenden som människor mår bra av att vistas i.

– Boendemiljön i våra omsorgsboenden håller lika hög kvalitet som våra nyproducerade bostäder. Det ska märkas att vi lägger lite extra omtanke vid arkitektur och design. Dessutom har vi en djup kunskap om de särskilda regelverk och specifika funktioner som vård- och omsorgsboenden kräver.

Merparten av Genovas fastighetsbestånd är koncentrerat kring Stockholm och Uppsala, men bolaget har även fastigheter i Borås, Lund – och Palma på Mallorca.

– Nyligen bytte vi till oss fastigheter av Klövern i Lund. Det är en expansiv stad och spännande marknad. Precis som på många andra platser samarbetar vi med lokala partners avseende fastighetsdrift. Sen är det viktigt för oss att vara närvarande och besöka våra fastigheter regelbundet. Man kan sköta mycket via mail och telefon idag, men man skapar en annan relation när man träffas.

Nyligen genomförde Genova en NKI-undersökning. NKI är en förkortning för ”nöjd kund index” och undersökningen går ut på att hyresgästen utvärderar hyresvärden. Frågeställningarna rör allt från fastighetsskötsel och service till underhåll av utemiljöer och huruvida hyresavin är lätt att förstå. Genova fick genomgående höga betyg av sina hyresgäster och över 90 procent skulle dessutom rekommendera andra företag att hyra av Genova.

– Det var oerhört roligt att vi fick ett så bra utfall. Nu behöver vi jobba vidare med att upprätthålla nivån.

Genovas affärsmodell präglas av långsiktighet. En långsiktig fastighetsförvaltning skapar både stabila kassaflöden och trygghet för hyresgästerna.
– Vi brukar säga att vi har ett evighetsperspektiv. Vi köper för att äga och förvalta fastigheter långsiktigt.

I projektet Liljegatan 1, som är beläget i Fålhagen i Uppsala, planeras inte bara 48 moderna lägenheter i bästa läge. I lokalerna på bottenplan gör man rum och anpassningar för en toppmodern Coop-butik som passar den digitaliserade generationen. Detta är bara ett av många samarbeten mellan Genova och Coop, ett partnerskap som skapar utveckling och mervärde både för kunder och boende. Coop är Genovas största hyresgäst med verk-samhet i sju fastigheter i Stockholm- och Uppsalaregionen med hyresavtal som omfattar totalt 12 035 kvadratmeter.

Anpassningar för nya behov

– Vi jobbar för fullt med utvecklingen av den nya butiken på Liljegatan. Våra kunder har idag nya behov och konsumtionsmönster där exempelvis hemkörning av livsmedel och mer lokal anpassning av butiken är viktigt. Detta ställer krav på oss som aktör och då är det viktigt att hyresvärden hjälper oss att göra de anpassningarna, att samarbetet fungerar som det ska, säger Anders Rovér, chef för etablering och struktur på Coop butiker och stormarknader.
Coop befinner sig mitt i en stor omvandling där Coop Nära, Forum, Konsum och Extra blir Lilla Coop, Coop och Stora Coop, en förflyttning som också innebär att butikerna moderniseras.
I arbetet med anpassningen av butikerna till det nya konceptet är Genovas kompetens värdefull. Även närheten till Genovas förvaltningsorganisation och Genovas goda relation till kommunerna ger Coop ett mervärde som hyresgäst, enligt Anders Rovér.
– Genova är en bra samarbetspartner. De är flexibla, realistiska och långsiktiga, vi hittar lösningar tillsammans. Det finns ett stort engagemang hos dem att våra butiker ska fungera och utvecklas så bra som möjligt. Renoveringar och uppdateringar av våra butikslokaler i anslutning till Genovas projekt är också positivt för de boende. Det gör vårt samarbete viktigt och ambitionerna är höga, kvaliteter som vi uppskattar.

Hållbart och ekologiskt i fokus

Självscanning i butikerna, möjligheter för mer färdiglagad mat och plockning av mat för hemkörning är några av de viktigaste trenderna som Coop tagit fasta på i utvecklingen av omvandlingen av butikerna.
– När vi planerar nya butiker ligger ett stort fokus på hållbarhet och självklart även på digitalisering. Liljegatan är ett typiskt exempel på en snabbare och snyggare butik med fokus på färdiglagad mat och ett ekologiskt sortiment. Det ska bli spännande att se slutresultatet och hur vi framgent kan utvecklas tillsammans med Genova i våra butiker.
Under byggnationer och renoveringar av butiksfastigheter huserar Coop i temporära lokaler i närområdet som Genova ordnar. Målet är att hitta långsiktiga lösningar för båda parter, men med flexibilitet att kunna göra anpassningar efter nya behov. Butiken i fastigheten Liljegatan 1 kommer att öppna i samband med att fastigheten beräknas stå klar 2019/2020.