Vår kundresa

Varje bostad som säljs innebär ett stort förtroende som Genova lägger all kraft på att förvalta. Genova och kunden har löpande kontakt under hela den tidsperiod om cirka fyra år, från första kontakt till överlämning. Genom att systematiskt arbete med denna ”kundresa” skapar Genova förutsättningar för långsiktiga och positiva kundkontakter.

Trygghet

Att välja och köpa bostad är ett stort beslut för de flesta människor. Det kanske är den största affären man för i livet och vi vill att den ska bli en av de bästa. Erfarenhet har lärt oss att utveckla bostäder som kombinerar design och funktion. Vi bygger hus för människor; hus som väcker nyfikenhet, överraskar och gör vardagspusslet lättare. När det gäller nyproducerade bostäder görs den affären i de flesta fall långt innan bostaden finns i verkligheten, kanske två år eller mer. Det är en lång tid att vänta och mycket som ska stämma för att kundens förväntningar ska infrias. Därför har Genova tagit fram ett trygghetspaket. En säkerhetslina som följer köparen genom hela processen.

Visualisering

Marknadsföring av Genovas projekt håller alltid hög ambitionsnivå vad gäller kreativitet. Bolaget arbetar endast med landets digitala renderingsstudios för att visualisera nya bostäder. Ett showroom och en visningslägenhet uppförs i varje projekt. Dessa blir ett konkret sätt att visa produkten inför köpbeslutet och fungerar sedan återkommande mötesplats för kunder som redan fattat sitt beslut. Här genomförs löpande avstämningsmöten med kunderna under tiden projektet uppförs, för att hålla den informerade om hur projektet fortlöper.

Kommunikation

Genova har från början drivits av en djup önskan att förståelse för hur människan vill leva och bo. Bolaget fångade tidigt upp den långvariga trenden att människor lägger allt större vikt vid bostadens kvaliteter såsom design, arkitektur, hantverk och hållbarhet. Efter tillträde finns en digital plattform tillgänglig för de boende för exempelvis felanmälan och andra kontakter mellan kunderna och med Genova. Den digitala plattformen utvecklas kontinuerligt. Ambitionen att förstå kunden har också gjort det naturligt att utveckla former för att informera och föra en dialog med kunden under tiden från köpbeslutet fram till dess det är dags för tillträde.

Eftermarknad

Alla kunder har en kontaktperson hos Genova och kundkontakten är en angelägenhet för hela bolaget. Vid sidan av försäljningschefen ansvarar bolagets kundansvarig för att företaget systematiskt och aktivt vårdar kontakten med kunderna. För att ytterligare förstärka kundorienteringen och involvera hela organisationen i arbetet har Genova två mycket erfarna personer som är kvalitetsansvariga och som följer projektet från start till mål tillsammans med såväl underentrepenörer som kunder.

Från köp till inflytt

När kunden valt en specifik bostad tecknas ett bindande förhandsavtal mellan kunden och bostadsrättsföreningen, där kunden förbinder sig att köpa bostadsrätten. Kunden får då också information om föreningens ekonomi och skuldsättning samt möjlighet att studera kostnadskalkylen ingående. När det bindande förhandsavtalet tecknas avtalar parterna också om en tid för upplåtelse av bostaden samt en preliminär tid för inflyttning. När bostadsrättsföreningen upprättar en ekonomisk plan och erhållit tillstånd att upplåta bostadsrätter tecknas ett upplåtelseavtal mellan föreningen och kunden, normalt 3-4 månader före tillträde. Inför inflyttning träffas kunden, en representant från Genova och en oberoende besiktningsman för att göra en syn av bostaden. Bostaden har då redan både för- och slutbesiktigats av en oberoende besiktningsman tillsammans med bostadsrättsföreningen och Genova.
Vid bostadsrättföreningens bildande väljs en tillfällig styrelse med externa ledamöter, en så kallad interimsstyrelse. Denna förvaltar föreningens intressen fram till dess ordinarie styrelse är på plats. Ordinarie styrelse väljs av medlemmar på första ordinarie föreningsstämma efter tillträdet. Cirka två år efter tillträdet garantibesiktigas fastigheten.