Vår historia fram till idag

2021 var ett rekordår för Genova avseende såväl investeringsnivå som produktionstakt.

 • Genova tilldelas av Affärsvärlden pris för bästa notering 2020 i kategorin Kvalitet i klassen miljardbolag.
 • Genova ökar takten i pågående byggnation och styrelsen för Genova beslutar om nya tillväxtmål.
 • Genomför framgångsrikt ett antal uthyrningar om närmare 12 000 kvm med ett totalt hyresvärde om cirka 255 Mkr över hela kontraktslängden.
 • Emitterar gröna hybridobligationer inom ramen för bolagets gröna finansiella ramverk.
 • Förvärv av samhällsfastigheter (Q1) i attraktiva områden i Storstockholm till ett underliggande fastighetsvärde om 970 Mkr.
 • Genomför uthyrningar om närmare 9 000kvm med ett totalt hyresvärde om cirka 56 Mkr över hela kontraktslängden.
 • Förvärv av fastigheter med utvecklingspotential i Täby och Uppsala till ett underliggande fastighetsvärde om 189 Mkr, båda med potential för framtida bostadsutveckling.
 • Emitterar ytterligare  gröna obligationer för användning i enlighet med Genovas gröna finansiella ramverk under Q3.
 • Genomför en riktad nyemission av stamaktier och tillför därigenom 288 Mkr för delfinansiering av förvärvet av 50% av fastighetsbolaget Järngrinden.
 • Genova planerar för nya stadskvarter i Skarpnäck och utökar den befintliga byggrätten genom markanvisning från Stockholm Stad.
 • Hyr ut närmare 4 500 kvm med ett totalt hyresvärde om cirka 6 Mkr i projektfastighet i Uppsala som förvärvades i maj 2021.
 • Tecknar optionsavtal med Uppsala kommun avseende markanvisning för framtida utveckling av bostäder samt service i området Gunsta.
 • Avtalar med Green Group om att bilda ett joint venture-bolag innehållande tre kommersiella fastigheter i entréområdet till Åkersberga centrum.
 • Stärker ledningsgruppen med Anna-Karin Malmqvist som chef för bostadsförvaltning.

 • I juni skedde färdigställande och inflyttningar i Genovas första egenutvecklade hyresbostäder. De 35 hyresbostäderna, som är belägna i Alsike, Knivsta, kommer Genova äga och förvalta långsiktigt.
 • Den 12 juni upptogs Genovas preferensaktier till handel på Nasdaq Stockholms Huvudlista.
 • Genovas delägda projekt i Knivsta Centrum vinner laga kraft där ca 300 hyresbostäder planeras.
 • Avsiktsförklaring med Internationella Engelska Skolan tecknas om att uppföra en grundskola med ett 20-årigt hyresavtal på fastigheten Viby 19:3 i Upplands-Bro.
 • Fastighetschef Henrik Sandström övertar ansvaret för affärsutveckling efter att Peter Löfgren frånträder.
 • I oktober genomförde Genova ett antal strategiska uthyrningar om cirka 6 500 kvm med ett årligt hyresvärde om cirka 10 mkr i Stockholm och Lund.

 • Förvärvar 18 fastigheter till ett värde om totalt cirka 1 Mdkr
 • Initierar samarbete med K2A samt avyttrar 30 procent aktierna i ett bolag som äger Viby 19:3 i Upplands-Bro, till ett fastighetsvärde om 325 mkr
 • Slutför bostadsrättsprojektet Botanikern i Uppsala
 • Påbörjar byggnation av projektet Handelsmannen 1 i Norrtälje med bostäder, äldreboende och förskola

 • Färdigställer bostadsrättsprojektet Balneum i Stockholm och inflyttning påbörjas
 • Förvärvar nio fastigheter till ett värde om totalt cirka 900 Mkr
 • Tecknar avtal om uthyrning av cirka 30 000 kvm med totala kontraktsvärden om cirka 550 Mkr
 • Påbörjar byggnation av bostäder, äldreboende och förskola Alsike, Knivsta

 • Förvärvar fastigheter i Lund, Huddinge, Knivsta och Gävle
 • Avyttrar i bytesaffärer två färdigutvecklade fastigheter i Kista
 • Byggstartar bostadsprojektet Botanikern i Uppsala
 • Styrelsen fastställer nya operationella samt finansiella mål för verksamheten. Kapitalanskaffning genom nyemission av företagsobligationer om 300 Mkr
 • Michael Moschewitz tillträder som ny VD

 • Förvärvar fastigheter i Borås, Enköping, Nacka, Norrtälje och Åkersberga.
 • Förvärvar två fastigheter i Palma, Spanien, för utveckling till hotell och fullt uthyrda efter färdigställande.
 • Bostadsprojekt Saltsjölunden i Saltsjöbaden inflyttat.
 • Fastigheterna i Kista och Sätra i det närmaste fullt uthyrda.
 • Ingår nytt finansieringsavtal om 554 Mkr.

 • Förvärvar fastigheter i Uppsala, Lidingö och Nacka.
 • Startar försäljning och byggnation av bostäder i projekt Balneum i Gröndal.
 • Förvärvar Knivsta Vrå 1:392 i Knivsta för uppförande av hyresrätter och äldreboende.
 • Kapitalanskaffning genom en emission av preferensaktier.
 • Notering av preferensaktierna på Nasdaq First North Premier.

 • Förvärvar Lillsätra i Sätra och Knarranäs i Kista. Förvärvar Viby 19:3 i Kungsängen med Coop som hyresgäst samt obebyggd mark
 • Avtal om förvärv av Storseglet 5, Gröndal, för bostadsprojektet Balneum
 • Ny organisation formas. Refinansiering av hela kreditportföljen

 • Hela fastigheten Borg 4 i Kista hyrs ut till Rockwell Collins
 • Vinner två upphandlingar av LSS-boenden i Nacka
 • Första inflyttning i projekt Sommarro
 • Startar byggnation av brf Stensnäs i Österåker med 46 bostäder
 • Vinner markanvisning i Östersund, Storsjö Strand, om 53 bostäder

 • Påbörjar byggnation av projekt Sommarro om 91 bostäder i Uppsala
 • Förvärvar sex Coop-butiker i centrala lägen i Uppsala.

 • Förvärvar Stensnäs Konferens i Österåker för bostadsproduktion
 • Projektering av 91 bostäder i projekt Sommarro
 • Förvärvar Härjarö Resort i Enköping

 • Genova Bostadsproduktion bildas.
 • Förvärvar ett projekt intill Stadsskogen i Uppsala, projekt Sommarro.
 • Organisationen stärks inom fastighetsutveckling och förvaltning.

 • Förvärvar Luthagen 13:2 i Uppsala

 • Förvaltning och utveckling av befintliga fastigheter

 • Förvärvar Borg 4 i Kista med Nissans huvudkontor
 • Andreas Eneskjöld blir delägare i Genova Property Group

 • Genova Property Group grundas av Micael Bile
 • Förvärvar Gävlesund Fastigheter

Ägardirektiv

Genovas ägare har formulerat ett direktiv som utgör den grundläggande strategiska riktningen för företagsledningen. En central utgångspunkt är vikten av att arbeta långsiktigt och ansvarsfullt.