Vår historia fram till idag

2023 var ett utmanande år som Genova tog sig igenom på ett bra sätt med ett starkt operativt arbete inom såväl vår fastighetsförvaltning som projektutveckling. Vi hade ett tydligt fokus på att säkerställa god likviditet, hantera obligationsförfall samt minska finansiella kostnader. Inför 2024 finns det anledning att vara försiktigt optimistisk. Vi växer organiskt genom färdigställandet av cirka 400 miljöcertifierade hyresbostäder för egen förvaltning under 2024 samtidigt som både styrräntan och inflationen sannolikt har passerat toppen.

Q1

 • I januari genomförde Genova en riktad nyemission av cirka 3,6 miljoner nya stamaktier till en teckningskurs om 55 kronor per stamaktie och tillfördes därmed cirka 200 Mkr före avdrag för kostnader relaterade till nyemissionen.
 • I januari frånträddes ett av Järngrindens hyresrättsprojekt utanför Borås. Frånträdet hade positiv påverkan på Genovas finansiella nyckeltal samt en resultateffekt om cirka 30 Mkr.
 • I januari tecknade Genova en femårig ränteswap om totalt 800 Mkr.
 • Styrelsen fattade beslut om att uppdatera bolagets operativa mål avseende pågående byggnation och andel av hyresintäkter från bostads- och samhällsfastigheter.

Q2

 • Under kvartalet färdigställdes 66 hyresbostäder i projekt Tryckeriet i Norrtälje med ett årligt hyresvärde om 6,0 Mkr.
 • I maj återköpte Genova obligationer till ett belopp om 115 Mkr av obligationslån med förfall den 30 september 2023.
 • I maj satte Genova klimatmål som är validerade och publicerade av Science Based Target initiative. Målet är att minska bolagets utsläpp av växthusgaser med 42 procent till 2030 från 2021 års nivåer inom scope 1 och scope 2, samt att mäta och minska utsläpp i scope 3.
 • Avtal tecknades om försäljning av fastigheten Gredelby 7:89 i centrala Knivsta. Försäljningen skedde till ett underliggande fastighetsvärde om 85 Mkr. Årligt hyresvärde uppgick till 6,0 Mkr och återstående avtalstid var 4,5 år.
 • Årsstämman beslutade att införa ett långsiktigt incitamentsprogram genom en riktad emission av teckningsoptioner med efterföljande överlåtelse till deltagarna.

Q3

 • I september tecknades ett 15-årigt hyresavtal i fastigheten Söderhällby 1:9 i Uppsala om 5 000 kvm med ett årligt hyresvärde om 9 Mkr. Uthyrningen medför en hyresgästanpassning där Genovas totala investeringsåtagande bedöms uppgå till 40 Mkr. Hyresgästen tillträder 4 000 kvm den 1 april 2024 och resterande ytor under 2025.

Q4

 • I oktober avyttrades en fastighet i Uppsala till ett underliggande fastighetsvärde om 50 Mkr, vilket är i linje med bokfört värde.
 • I oktober slutfördes avyttring av två fullt uthyrda hotellfastigheter i Palma. Fastigheterna avyttrades för cirka 35 MEUR, motsvarande cirka 410 Mkr. Avyttringen tillförde Genova betydande likviditet och stärkte balansräkningen.
 • I oktober skedde en slutgiltig avbetalning av bolagets utestående obligation 2019/2023 med förfall den 30 september 2023.
 • I november emitterades seniora icke säkerställda gröna obligationer om 500 Mkr. Obligationerna löper med en rörlig ränta på 3m Stibor + 595 räntepunkter och förfaller i november 2026.
 • I november genomfördes förtida inlösen av bolagets utestående obligationer 2020/2024. Totala obligationsskulden har minskat från cirka 1 300 Mkr till 500 Mkr med positiv effekt på finansnetto och intjäning.
 • Under fjärde kvartalet refinansierades banklån om cirka 450 Mkr med en genomsnittlig kapitalbindningstid om 1,8 år.
 • Ränteswappar om 850 Mkr som löper med en genomsnittlig fast ränta om cirka 2,50 procent samt löptid om 3,6 år tecknades under kvartalet.

 • Genova hyr ut och förlänger hyresavtal om 9 600 kvm till en genomsnittlig avtalstid överstigande sju år och ett totalt hyresvärde om 110 Mkr över avtalsperioden.
 • Renodlar beståndet genom strategisk bytesaffär– förvärvar portfölj med bostäder och kommersiella fastigheter Stockholmsregionen för 104 Mkr och säljer ett longstayhotell för 215 Mkr.
 • De operativa målen kompletteras med ett tillväxtmål om att vid utgången av 2025 nå ett fastighetsvärde om 20 miljarder kronor. Hållbarhetsmål fastställs om andel certifierade fastigheter och grön finansiering.
 • Genova och Green Group utökar sitt samarbete och förvärvar fastigheter i utvecklingsområdet Södra Veddesta i Järfälla. Det gemensamägda bolaget avser att initiera en planprocess för utveckling av främst hyresbostäder.
 • Emitterar ytterligare gröna hybridobligationer inom ramen för bolagets gröna finansiella ramverk, som tas upp till handel på Nasdaq Stockholm.
 • Ingår nya finansieringsavtal med Swedbank om totalt 3 200 Mkr, varav 350 Mkr utgörs av en revolverande kreditfacilitet, med lång kapitalbindning och till förmånliga villkor som sänker Genovas totala finansieringskostnader.
 • Förvärvar nyproducerad fullt uthyrd fastighet i Järfälla, Stockholm för 94,5 Mkr. En grön och högkvalitativ kommersiell fastighet i ett strategiskt läge vid E4:an.
 • Förvärv av två kommersiella fastigheter i Norrtälje för 153 Mkr, belägna i anslutning till en befintlig fastighet och med obebyggda ytor med potential för framtida bostadsutveckling.
 • Detaljplanen för stadsutvecklingsprojekt Viby i centrala Brunna i Upplands-Bro kommun, vinner laga kraft. Därmed kan omvandlingen från en före detta handelsplats till en ny hållbar stadsdel påbörjas.
 • Färdigställer och flyttar in 66 hyresbostäder i den första etappen av projekt Handelsmannen, kvarteret Tryckeriet, i Norrtälje.
 • Henrik Zetterström, med bred erfarenhet från fastighetssektorn rekryteras som ny CFO i Genova med tillträde den 1 januari 2023.
 • Byggstart av Genovas stadsutvecklingsprojekt Viby i Upplands-Bro. Total beräknad uthyrbar yta vid färdigställande beräknas till cirka 70 000 kvm. Projektet delägs till 30 procent av fastighetsbolaget K2A.
 • Detaljplanen antogs för Genovas kommande projekt i Ekeby, Uppsala omfattande bostäder och livsmedelsbutik.
 • Förvärvar ytterligare 1 procent av aktierna i fastighets- och projektutvecklingsbolaget Järngrinden och äger därmed 51 procent av bolaget. Järngrinden blir därmed ett dotterföretag och konsolideras i Genovakoncernen från och med den 31 december 2022.
 • Stärker sin finansiella flexibilitet med en ny revolverande säkerställd kreditfacilitet om totalt 300 Mkr, avsedd att användas för allmänna verksamhetsändamål samt möjliggör lösen av befintliga icke säkerställda obligationer.

 • Genova tilldelas av Affärsvärlden pris för bästa notering 2020 i kategorin Kvalitet i klassen miljardbolag.
 • Genova ökar takten i pågående byggnation och styrelsen för Genova beslutar om nya tillväxtmål.
 • Genomför framgångsrikt ett antal uthyrningar om närmare 12 000 kvm med ett totalt hyresvärde om cirka 255 Mkr över hela kontraktslängden.
 • Emitterar gröna hybridobligationer inom ramen för bolagets gröna finansiella ramverk.
 • Förvärv av samhällsfastigheter (Q1) i attraktiva områden i Storstockholm till ett underliggande fastighetsvärde om 970 Mkr.
 • Genomför uthyrningar om närmare 9 000kvm med ett totalt hyresvärde om cirka 56 Mkr över hela kontraktslängden.
 • Förvärv av fastigheter med utvecklingspotential i Täby och Uppsala till ett underliggande fastighetsvärde om 189 Mkr, båda med potential för framtida bostadsutveckling.
 • Emitterar ytterligare  gröna obligationer för användning i enlighet med Genovas gröna finansiella ramverk under Q3.
 • Genomför en riktad nyemission av stamaktier och tillför därigenom 288 Mkr för delfinansiering av förvärvet av 50% av fastighetsbolaget Järngrinden.
 • Genova planerar för nya stadskvarter i Skarpnäck och utökar den befintliga byggrätten genom markanvisning från Stockholm Stad.
 • Hyr ut närmare 4 500 kvm med ett totalt hyresvärde om cirka 6 Mkr i projektfastighet i Uppsala som förvärvades i maj 2021.
 • Tecknar optionsavtal med Uppsala kommun avseende markanvisning för framtida utveckling av bostäder samt service i området Gunsta.
 • Avtalar med Green Group om att bilda ett joint venture-bolag innehållande tre kommersiella fastigheter i entréområdet till Åkersberga centrum.
 • Stärker ledningsgruppen med Anna-Karin Malmqvist som chef för bostadsförvaltning.

 • I juni skedde färdigställande och inflyttningar i Genovas första egenutvecklade hyresbostäder. De 35 hyresbostäderna, som är belägna i Alsike, Knivsta, kommer Genova äga och förvalta långsiktigt.
 • Den 12 juni upptogs Genovas preferensaktier till handel på Nasdaq Stockholms Huvudlista.
 • Genovas delägda projekt i Knivsta Centrum vinner laga kraft där ca 300 hyresbostäder planeras.
 • Avsiktsförklaring med Internationella Engelska Skolan tecknas om att uppföra en grundskola med ett 20-årigt hyresavtal på fastigheten Viby 19:3 i Upplands-Bro.
 • Fastighetschef Henrik Sandström övertar ansvaret för affärsutveckling efter att Peter Löfgren frånträder.
 • I oktober genomförde Genova ett antal strategiska uthyrningar om cirka 6 500 kvm med ett årligt hyresvärde om cirka 10 mkr i Stockholm och Lund.

 • Förvärvar 18 fastigheter till ett värde om totalt cirka 1 Mdkr
 • Initierar samarbete med K2A samt avyttrar 30 procent aktierna i ett bolag som äger Viby 19:3 i Upplands-Bro, till ett fastighetsvärde om 325 mkr
 • Slutför bostadsrättsprojektet Botanikern i Uppsala
 • Påbörjar byggnation av projektet Handelsmannen 1 i Norrtälje med bostäder, äldreboende och förskola

 • Färdigställer bostadsrättsprojektet Balneum i Stockholm och inflyttning påbörjas
 • Förvärvar nio fastigheter till ett värde om totalt cirka 900 Mkr
 • Tecknar avtal om uthyrning av cirka 30 000 kvm med totala kontraktsvärden om cirka 550 Mkr
 • Påbörjar byggnation av bostäder, äldreboende och förskola Alsike, Knivsta

 • Förvärvar fastigheter i Lund, Huddinge, Knivsta och Gävle
 • Avyttrar i bytesaffärer två färdigutvecklade fastigheter i Kista
 • Byggstartar bostadsprojektet Botanikern i Uppsala
 • Styrelsen fastställer nya operationella samt finansiella mål för verksamheten. Kapitalanskaffning genom nyemission av företagsobligationer om 300 Mkr
 • Michael Moschewitz tillträder som ny VD

 • Förvärvar fastigheter i Borås, Enköping, Nacka, Norrtälje och Åkersberga.
 • Förvärvar två fastigheter i Palma, Spanien, för utveckling till hotell och fullt uthyrda efter färdigställande.
 • Bostadsprojekt Saltsjölunden i Saltsjöbaden inflyttat.
 • Fastigheterna i Kista och Sätra i det närmaste fullt uthyrda.
 • Ingår nytt finansieringsavtal om 554 Mkr.

 • Förvärvar fastigheter i Uppsala, Lidingö och Nacka.
 • Startar försäljning och byggnation av bostäder i projekt Balneum i Gröndal.
 • Förvärvar Knivsta Vrå 1:392 i Knivsta för uppförande av hyresrätter och äldreboende.
 • Kapitalanskaffning genom en emission av preferensaktier.
 • Notering av preferensaktierna på Nasdaq First North Premier.

 • Förvärvar Lillsätra i Sätra och Knarranäs i Kista. Förvärvar Viby 19:3 i Kungsängen med Coop som hyresgäst samt obebyggd mark
 • Avtal om förvärv av Storseglet 5, Gröndal, för bostadsprojektet Balneum
 • Ny organisation formas. Refinansiering av hela kreditportföljen

 • Hela fastigheten Borg 4 i Kista hyrs ut till Rockwell Collins
 • Vinner två upphandlingar av LSS-boenden i Nacka
 • Första inflyttning i projekt Sommarro
 • Startar byggnation av brf Stensnäs i Österåker med 46 bostäder
 • Vinner markanvisning i Östersund, Storsjö Strand, om 53 bostäder

 • Påbörjar byggnation av projekt Sommarro om 91 bostäder i Uppsala
 • Förvärvar sex Coop-butiker i centrala lägen i Uppsala.

 • Förvärvar Stensnäs Konferens i Österåker för bostadsproduktion
 • Projektering av 91 bostäder i projekt Sommarro
 • Förvärvar Härjarö Resort i Enköping

 • Genova Bostadsproduktion bildas.
 • Förvärvar ett projekt intill Stadsskogen i Uppsala, projekt Sommarro.
 • Organisationen stärks inom fastighetsutveckling och förvaltning.

 • Förvärvar Luthagen 13:2 i Uppsala

 • Förvaltning och utveckling av befintliga fastigheter

 • Förvärvar Borg 4 i Kista med Nissans huvudkontor
 • Andreas Eneskjöld blir delägare i Genova Property Group

 • Genova Property Group grundas av Micael Bile
 • Förvärvar Gävlesund Fastigheter

Ägardirektiv

Genovas ägare har formulerat ett direktiv som utgör den grundläggande strategiska riktningen för företagsledningen. En central utgångspunkt är vikten av att arbeta långsiktigt och ansvarsfullt.