Börsnotering

Genova Property Group AB beslutade den 18 juni 2020 om ett erbjudande om teckning och förvärv av stamaktier i bolaget samt efterföljande notering av stamaktierna på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel i Genovas stamaktier var den 30 juni 2020.
 
Fullständig information om villkoren i erbjudandet återfinns i det prospekt som upprättats av bolaget med anledning av erbjudandet som offentliggjordes den 18 juni 2020.

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt.
  • Priset per stamaktie i erbjudandet är 65 kronor, motsvarande en värdering av Genova om sammanlagt cirka
    1 997 Mkr före erbjudandet.
  • Erbjudandet utgörs av 7 700 000 nyemitterade stamaktier motsvarande 500,5 Mkr och
    2 300 000 befintliga stamaktier motsvarande 149,5 Mkr.

Preliminär tidsplan

Offentliggörande av prospekt

Anmälningsperiod för allmänheten

Anmälningsperiod för institutionella investerare

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm

Likviddag

18 juni 2020

22 juni – 29 juni 2020

22 juni – 29 juni 2020

30 juni 2020

2 juli 2020

Pressmeddelanden

Prospekt