Viktig information

Informationen på denna del av webbplatsen avser noteringen av stamaktierna i Genova Property Group AB (publ) (”Bolaget”) på Nasdaq Stockholm samt erbjudandet att förvärva och teckna stamaktier i samband därmed. Åtkomst till denna information får inte lämnas till individer som är bosatta i vissa länder på grund av tillämpliga värdepapperslagar.

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Följande sidor innehåller information avseende ett erbjudande att förvärva och teckna stamaktier i samband med noteringen av Bolagets stamaktier på Nasdaq Stockholm.

Informationen på denna del av Bolagets webbplats (a) är endast avsedd för, och får endast tas del av eller distribueras eller spridas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till personer som är bosatta och fysiskt befinner sig utanför USA (inklusive dess territorier och besittningar, någon delstat i USA och District of Columbia ”USA”), Australien, Kanada eller Japan, och är bosatt och fysiskt befinner sig i en jurisdiktion där detta inte utgör ett brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion, och (b) utgör inte ett erbjudande om att sälja, eller infordrande av erbjudande att köpa eller förvärva värdepapper i Bolaget i USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där detta skulle kunna utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapperen i Bolaget som hänvisas till på denna del av webbplatsen (”Värdepapperen”) har inte och kommer inte att registreras i enlighet med U.S Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller vid någon värdepappersregulatorisk myndighet i någon delstat i USA till erbjudande eller försäljning som en del i deras utgivande och får inte erbjudas eller säljas i USA, förutom med tillämpning av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i överenstämmelse med all tillämplig värdepapperslagstiftning för varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att ske något publikt erbjudande av Värdepapperen i USA. Värdepapperen har inte, och kommer inte att bli, registrerade enligt tillämplig australiensisk, kanadensisk eller japansk, eller någon annan jurisdiktions värdepapperslagstiftning, under vilken det vore olagligt eller skulle kräva registrering eller vidtagande av andra åtgärder, och får därför inte erbjudas eller säljas till, för, eller till förmån för någon person som är folkbokförd, registrerad, boende eller annars befinner sig i Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion i vilken det vore olagligt eller skulle kräva registrering eller vidtagande av andra åtgärder.

Investeringar eller investeringsaktiviteter som denna information relaterar till är endast tillgänglig för, och kommer endast att företas med, personer som (a) befinner sig utanför Storbritannien, eller (b) befinner sig i Storbritannien och antingen (i) har professionell erfarenhet av investeringar som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(1) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), eller (ii) är ett subjekt med hög nettoförmögenhet eller annan person som de lagligen kan företas med som omfattas av Artikel 49(2)(a)–(d) i Ordern (alla sådana personer enligt (a) och (b) ovan benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). Värdepapperen är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller överenskommelse om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast att omfatta Relevanta Personer. De som inte är Relevanta Personer ska inte agera på, eller förlita sig på dessa dokument eller deras innehåll.

Om du är förhindrad att ta del av material på denna webbplats eller om du är tveksam avseende om du är behörig att ta del av detta material, vänligen lämna denna webbplats.

Tillgång till digitala versioner av detta material tillhandahålls av Bolaget på denna webbplats i god tro och endast av informationsskäl.

Genom att klicka ”Bekräfta” bekräftar och intygar du att:

Du inte är bosatt i eller fysiskt befinner dig i USA, Australien, Kanada eller Japan eller någon annan jurisdiktion med restriktioner och du är inte en U.S. person (såsom det definieras i Regulation S i Securities Act); och att du antingen: (a) är bosatt i eller fysiskt befinner dig i Sverige; (b) om du är bosatt eller fysiskt befinner dig i en annan medlemsstat än Sverige inom den Europeiska Ekonomiska Samarbetet, är en kvalificerad investerare såsom det definieras i tillämplig version av Förordning (EU) 2017/1129; (c) är bosatt och fysiskt vistas i ett land utanför USA, Australien, Kanada och Japan; eller (d) i annat fall genom tillämpliga lagar och bestämmelser är behörig att tillgodogöra dig den här informationen utan att några ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget och inte kommer att överföra eller annars sända någon information från den här webbplatsen till någon publikation med allmän spridning i USA.

Genom att klicka på ”Bekräfta” bekräftar och intygar du att du har läst och förstått det föregående, och lämnar härmed de intyganden som framgår ovan och samtycker till att följa samtliga restriktioner som framgår ovan.

Börsnotering

Genova Property Group AB beslutade den 18 juni 2020 om ett erbjudande om teckning och förvärv av stamaktier i bolaget samt efterföljande notering av stamaktierna på Nasdaq Stockholm. Första dag för handel i Genovas stamaktier var den 30 juni 2020.
 
Fullständig information om villkoren i erbjudandet återfinns i det prospekt som upprättats av bolaget med anledning av erbjudandet som offentliggjordes den 18 juni 2020.

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet riktas till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och internationellt.
  • Priset per stamaktie i erbjudandet är 65 kronor, motsvarande en värdering av Genova om sammanlagt cirka
    1 997 Mkr före erbjudandet.
  • Erbjudandet utgörs av 7 700 000 nyemitterade stamaktier motsvarande 500,5 Mkr och
    2 300 000 befintliga stamaktier motsvarande 149,5 Mkr.

Preliminär tidsplan

Offentliggörande av prospekt

Anmälningsperiod för allmänheten

Anmälningsperiod för institutionella investerare

Första dag för handel på Nasdaq Stockholm

Likviddag

18 juni 2020

22 juni – 29 juni 2020

22 juni – 29 juni 2020

30 juni 2020

2 juli 2020

Pressmeddelanden

Prospekt