Ett gemensamt värdeskapande


Genova har förstått att värdeskapandet är ett gemensamt arbete mellan allmänna intressen och vårt affärsintresse. Det är ett ömsesidigt beroende, där vi som stads- och fastighetsutvecklare tillsammans med politiker, tjänstepersoner, medborgare och övriga aktörer behöver lägga ner kunskap, engagemang och resurser för att forma ett väl avvägt gemensamt värde.

Genovas utgångspunkt är att arbeta tight och prestigelöst tillsammans med kommuner och övriga involverade aktörer i våra stadsutvecklingsprojekt. Vi gör det i en gemensam stadsutvecklingsprocess där vi tillsammans undersöker förutsättningar, sätter riktning och ambitiösa mål, format för den specifika platsen. Vi gör utifrån den kollektiva intelligensen och där 6 premisser alltid är med för att ge oss en heltäckande bild.

6 premisser i vår stadsutvecklingsprocess

Vår utgångspunkt är att arbeta tätt och prestigelöst tillsammans med kommuner och övriga involverade aktörer i våra stadsutvecklingsprojekt. Vi gör det i en gemensam stadsutvecklingsprocess där vi tillsammans undersöker förutsättningar, sätter riktning och ambitiösa mål, format för den specifika platsen. Vi utgår från den kollektiva intelligensen och där 6 premisser alltid är med för att ge oss en heltäckande bild.

Platsens förutsättningar

Alla platser är unika. Inget projekt är det andra likt. Anledningen till det är platsen. Dess geografiska och fysiska förutsättningar, dess omkringliggande miljö och bebyggelse. Vilka funktioner finns? Vilka kommunikationer? Är det sjöbotten? Kulturhistoriska värden? Är det brant? Och så vidare. Hur stora visioner vi än har kräver alltid platsen sin rätt. Vi lyssnar till den och har med dess förutsättningar från första pennskissen.

Dialog

En hållbar stadsutveckling innehåller även en dialog med berörda sakägare och intressenter, med myndigheter och förvaltning. Vi ser att dialogen är kontinuerlig och startas tidigt i stadsutvecklingsprocesser. Det ger oss möjlighet att inhämta kunskap från de som använder platsen, få förståelse för vad som uppskattas i dagsläget, enklare kunna undvika fallgropar och se utvecklingsmöjligheter

Politik

Vi börjar varje process med en att tidigt samtala med berörd kommun för att lyssna in behov och önskemål. Tillsammans med styrande politiker, tjänstepersoner och kommunens styrdokument ge en ökad förståelse för platsens förutsättningar, hur området som helhet kan förbättras och hur det medverkar till kommunens övergripande vision

Expertis

För att kunna göra rätt val och maximera effekterna av vår utveckling tar vi in expertis. Vi gör det för att analysera och säkerställa förutsättningar för utvecklingen vi vill uppnå. Vi väljer kunskapsstöd med omsorg och uppmuntrar nytänkande och innovation. Våra höga ambitioner med allt vi gör ställer krav såväl på oss själva som dem vi arbetar med

Sammanvägning

Stadsplanering handlar om att väga olika intressen mot varandra. Främst de allmänna mot de enskilda. Men det handlar också om att göra smarta val, tänka långsiktigt, inte låsa in sig och omöjliggöra för framtida tänkta scenarier. Det handlar till syvende och sist om att sammanväga alla delar och koka ner kompromisser, strider och intressen till en helhet. En helhet som är väl och rätt sammanvägt. Där Genova tar en aktiv roll för det övergripande och långsiktiga perspektivet.

Gemensam vision och mål

Allt man vill kan man göra, heter det. Riktigt så enkelt är det inte. Men däremot är vision, mål, riktning och konceptet helt avgörande för oss. Detta sätter vi tidigt i stadsutvecklingsprocessen och vi gör det i ett gemensamt arbete med den kollektiva intelligensen i centrum

Genovas viktigaste villkor för hållbar stadsutveckling

  • Vi sätter människan i centrum när vi bygger och utvecklar samhällen, kvarter och hem.
  • Vi bygger för att tillgodose individuella behov och ge förutsättningar att leva hållbara liv.
  • Vi ser att barn och äldre ska ha och ges en självklar plats i staden.
  • Vi utgår från platsens naturliga förutsättningar för att skapa rätt hållbarhetslösningar för den specifika platsen.
  • Vi strävar efter samhällen där det är en självklarhet att färdas med hållbara färdmedel.
  • Vi planerar för en rättvis och hälsosam stad där alla människor har möjlighet att leva ett gott liv.
  • Vi tror att stadsutveckling ska utformas både robust och flexibelt. För att skapa en resilient och framtidsäkrad stad, öppen för förändring.