Långsiktig hållbarhet

Vårt bidrag till ett mer hållbart samhälle utgår från vår långsiktighet. Att vara en fastighetsägare med evighetsperspektiv på ägandet ger oss möjlighet och incitament att arbeta med och påverka många dimensioner av hållbarhetsfrågan – såsom energianvändning, materialval, avfallshantering, transporter och arbetsmiljö för både kunder, medarbetare och leverantörer.

Vårt långsiktiga mål är att uppnå klimatneutralitet i vår nyproduktion. Materialförbrukning och energianvändning utgör tillsammans den största miljöbelastningen inom fastighetsbranschen. Genom att bygga i trä kan vi minska vår koldioxidbelastning och därmed minska vår klimatpåverkan. När vi bygger nya eller utvecklar befintliga fastigheter, exempelvis vid anpassningar av lokaler för tillträdande kunder, har vi ett hållbart angreppssätt.

Att material som är i gott skick rivs ut innebär ett betydande resursslöseri. Därför är det viktigt att redan från start satsa på flexibilitet och tidlösa material av hög kvalitet. Genovas nyproduktion spelar dock en avgörande roll i vårt hållbarhetsarbete. Tillsammans med våra samarbetspartners arbetar vi för att bygga så mycket som möjligt i trä. Det finns tydliga affärsmöjligheter i att vara en drivande och kunnig samarbetspartner i hållbarhetsfrågor.

”Genova utvecklar och arbetar hållbart utifrån miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter”

Ansvarsfulla affärsrelationer

Genova köper in både tjänster och material i alla delar av verksamheten. Regler och riktlinjer för hur vi ska agera professionellt och etiskt i kontakterna med leverantörer och entreprenörer finns beskrivet i Genovas personalhandbok. Under 2019 implementerades en whistle­blowing-funktion för att ytterligare öka möjligheten att fånga upp och vidta åtgärder vid eventuella överträdelser mot Genovas uppförande­kod. Inga överträdelser mot uppförande­koden rapporterades under året. Genova tillämpar även Fastighetsbranschens uppförandekod för leverantörer.

Koden bygger på de tio principerna i FN:s ­Global Compact. En struktur för att genomföra revisioner hos leverantörerna håller på att utformas. Genova tillämpar i övrigt FN:s Global Compacts principer och försiktighetsprincipen i alla led i sin verksamhet. Vi fortsätter att utveckla arbetet kring upphandlingsfrågor för att minska riskerna.

Organisation och riktlinjer

Gällande lagstiftning och miljökrav utgör, tillsammans med Genovas uppförandekod och hållbarhetspolicy, grunden i vårt hållbarhetsarbete som involverar såväl medarbetare och hyresgäster som leverantörer och entreprenörer. Riktlinjer finns även för att tillse att Genovas medarbetare har erforderlig kompetens och erfarenhet för att kunna bidra till utvecklingen av Genovas hållbarhetsarbete.

Hållbarhetspolicyn fastställs av styrelsen och är föremål för en årlig översyn där hänsyn tas till aktuell intressentdialog som analyseras. Genovas VD har det strategiska ansvaret för koncernens hållbarhetsarbete och utveckling medan affärsenheterna bär det operativa ansvaret för att säkerställa att miljö- och hållbarhetsstrategierna följs och tillämpas i förvaltning och beslutssituationer i vår nyproduktion. Under året genomfördes åtgärder för att ännu tydligare integrera Genovas hållbarhetsarbete i organisationen.

FNs globala hållbarhetsmål

Nationella och internationella standarder är en självklar utgångspunkt för Genovas hållbarhetsarbete. FN:s globala mål för hållbar utveckling är en viktig ledstjärna i vårt arbete framåt. För Genova fungerar FN:s globala utvecklingsmål som ett ramverk för att förstå hur bolagets hållbarhetsarbete bidrar till omvärldens mål för hållbar utveckling och mänskliga rättigheter.

Genova har identifierat fem av FN:s 17 mål som bolaget främst kan bidra till. Vi bedriver ett arbete med att integrera målen i en hållbarhetsstrategi och göra dem till en naturlig del i våra beslutsprocesser. Syftet är att skapa en plattform varifrån vi, tillsammans med våra samarbetspartners, effektivt kan bidra till en mer hållbar utveckling.

Att tänka nytt driver utveckling

Vi arbetar med att utveckla strategiska partnerskap med leverantörer och andra intressenter kring hållbar utveckling för att på ett effektivt sätt kunna bidra till FN:s globala mål och nå upp till våra kunders ständigt ökande krav och förväntningar.

Vi är övertygade om att samarbete med andra aktörer leder till nya idéer. Vi arbetar för att hitta nya hållbara lösningar och bidrar därigenom till att öka utvecklingstakten inom vårt område. Genom samarbeten med experter, leverantörer och andra intressenter inom andra branscher kan vi också utveckla produkter och tekniska lösningar som baseras på idéer från andra verksamhetsområden. All teknisk utveckling testas i våra befintliga miljöer och lösningar som fungerar väl implementeras i fastigheterna. Under året har vi påbörjat nya och förstärkt befintliga samarbeten för att hitta fler hållbara lösningar i våra projekt.

FN:s globala mål för hållbar utveckling

Genova har identifierat fem av FN:s 17 mål som bolaget främst kan bidra till.

Ekologiskt:
• Ekosystem och ekologisk mångfald

Ekonomiskt:
• Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
• Hållbar konsumtion och produktion

Socialt:
• God hälsa och välbefinnande
• Hållbara städer och samhällen