Bygga och förvalta för framtidens miljö och klimat


Som ett producerande och förvaltande fastighetsbolag har Genova både ett ansvar och en möjlighet att arbeta för att kunna uppnå en minskad klimatpåverkan. Vi är måna om att de fastigheter vi utvecklar byggs på ett hållbart sätt och att förvaltningen bedrivs effektivt för att bidra till att minska koldioxidbelastningen.

Minska energiförbrukningen

Genova följer upp energianvändning i fastighetsbeståndet och granskar löpande möjligheter till minskad energianvändning. Åtgärder som vidtagits är installation av rörelsestyrda belysningssystem, solceller på tak och bergvärme. Syftet är att både uppnå hållbarhetsmål och god lönsamhet. Tillägg eller enklare anpassningar införs även i vårt befintliga fastighetsbestånd, medan insatser som kräver en större investering sker i våra nyproducerade fastigheter. Genova arbetat aktivt med att minska bolagets klimatpåverkan och köper idag in förnyelsebar el till samtliga av våra fastigheter. Vårt fortsatta arbete för att minska våra utsläpp kommer ske i samarbete med våra fjärrvärmeleverantörer för att minska utsläppen från fjärrvärmekonsumtion. Parallellt arbetar vi med att fortsätta öka energieffektiviteten i våra byggnader.

Klimatanpassning

Idag fokuseras Genovas arbete med klimatanpassning på att planera områden och uppföra fastigheter som tar hänsyn till ett förändrat klimat för det aktuella området. Det innebär främst att ta hänsyn till förändrade nederbördsmönster, men även att ta hänsyn till framtida havsnivåhöjning när vi bygger i kustnära områden. Genova kommer att påbörja översyn hur det befintliga beståndet kan påverkas av ett förändrat klimat och vidta åtgärder för att minska våra klimatrelaterade risker.

Miljöcertifiering av fastigheter

Våra nyproducerade bostäder ska alltid byggas med ambition att bli certifierade enligt minst Miljöbyggnad Silver eller Svanen. Avseende nyproduktion av kommersiella fastigheter har vi valt att arbeta enligt den internationella standarden BREEAM och LEED. Vår målsättning är även att befintliga fastigheter ska miljöcertifieras i enlighet med standarden Miljöbyggnad iDrift. Certifieringen utgör en kvalitetsstämpel och omfattar fem områden: inomhusmiljö, hälsa, klimatpåverkan, resurser och skick.

Cirkulär ekonomi

Genova är involverade i såväl förvärv av fastigheter som renoveringar av befintliga objekt och nybyggnation. Det innebär att vi har flera processer och aktiviteter i verksamheten som kräver material och genererar avfall av olika kvaliteter och kvantiteter. Genova har ambitionen att öka andelen ingående material som är återanvänt och återvunnet, samt minska, återanvända och återvinna mer av vårt avfall. Vi har under de senaste två åren samlat in data på avfall som genereras i våra fastigheter samt våra utvecklingsprojekt. Vi kommer framåt arbeta för att öka kvaliteten och tillförlitligheten på vår avfallsdata.

Biologisk mångfald

Genova har som målsättning att bidra till att öka den biologiska mångfalden där vi verkar, till exempel genom bikupor på våra tak, planteringar av innegårdar och ökad tillgång till gröna ytor. Därutöver utvecklar vi fastigheter på redan exploaterad mark, och minskar ofta hårdgöringen av mark genom att ersätta parkeringsplatser med innergårdar. Dels ökar det växtligheten i området men det är även viktigt eftersom hårdgörning av mark gör att marken är nästintill ogenomtränglig för vatten, vilket påverkar områdets ekosystem.

Vattenresurser

Vattenanvändning och skydd av vattenresurser har nyligen identifierats som en viktig fråga för Genova. Vår vattenförbrukning består främst av det vatten som hyresgäster använder i våra byggnader. Vattenuttag sker även vid markarbeten inför nybyggnation, där grundvatten kan behöva pumpas bort och släppas ut i det kommunala dagvattensystemet. Det är viktigt att vi arbetar med vattenförsörjningen i de områden där vi verkar och tar hänsyn till hur situationen ser ut i respektive område avseende vattenbrist, då detta kan skilja sig åt.

Bygga och förvalta för framtidens klimat

  • Minimera våra utsläpp och anpassa samhället för ett förändrat klimat
  • Miljöcertifiera nyproducerade och befintliga fastigheter
  • Öka cirkulariteten vid nyproduktion och förvaltning av våra fastigheter
  • Bidra till att öka den biologiska mångfalden där vi verkar