Ekologisk Hållbarhet

Alla ekosystem ska skyddas och ges möjlighet att utvecklas. Det är viktigt att naturen ges möjlighet att återskapa resurser som utnyttjas.

Bygga i trä

Med hållbarhet i fokus är trä ett prioriterat materialval för Genova varigenom vi kan minska vår koldioxidbelastning och därmed vår klimatpåverkan. Förutom att trä är ett förnybart och resurseffektivt material som lagrar och fördröjer koldioxidutsläpp finns det också hälsomässiga fördelar med trähus avseende inneklimat och ljudmiljö. Trä ger dessutom snabbare byggprocesser, mindre buller på byggarbetsplatsen och färre transporter. Parallellt med de miljömässiga fördelarna finns affärsmässiga vinster med att bygga i trä. I takt med en ökad tonvikt på hyresrätter kan utvecklingen delvis komma att styras mot ökad modulproduktion, med en fortsatt hög ambition vad gäller arkitektur och design. Trä är ett material som lämpar sig väl för prefabricering som samtidigt går att anpassa och variera vad gäller fasader och utformning så att varje byggnad får ett eget uttryck.

Miljöcertifiering av fastigheter

Genovas långsiktiga mål är att miljöcertifiera samtliga nyproducerade fastigheter i beståndet för att möta kundkrav, minska vår klimatpåverkan, minska riskerna, öka värdet och få bättre lånevillkor. Certifieringarna är bra verktyg för att skapa en långsiktig förvaltning och tydlig målstyrning för att förbättra fastigheternas miljöprestanda. Genovas nyproducerade bostäder ska alltid byggas med ambition att bli certifierade enligt minst Miljöbyggnad Silver eller Svanen. Avseende nyproduktion av kommersiella fastigheter har vi valt att arbeta enligt den internationella standarden BREEAM.

Under 2019 påbörjade vi arbetet med projektet Handelsmannen i Norrtälje med byggnation av hyresbostäder och samhällsfastigheter. Projektet byggs i trä och planeras att Svanenmärkas samt finansieras med bland annat gröna lån.

Energianvändning

Genova följer upp energianvändning i fastighetsbeståndet och granskar löpande möjligheter till minskad energianvändning. Andra åtgärder är installation av rörelsestyrda belysningssystem, anläggning av grönytor och planteringar, utveckling av soprum, utökning av andelen cykelparkeringar och effektivare omhändertagande av dagvatten. För varje projekt utvecklas handlingsplaner för att säkra att hållbarhetsaspekten beaktas i planering och genomförande. Tillägg eller enklare anpassningar införs även i vårt befintliga fastighetsbestånd, medan insatser som kräver en större investering sker i våra nyproducerade fastigheter.

Vatten och avfallshantering

Vattenförbrukning är en central fråga i hela världen. I Sverige är utmaningen främst kopplad till urbaniseringen där belastning på befintliga system ständigt ökar. Genova arbetar för att minska vattenförbrukningen genom olika initiativ, exempelvis installation av snålspolande toaletter, kranar i handfat och duschmunstycken. Resursslöseriet vid lokalanpassningar är en utmaning och ämnet diskuteras flitigt internt och i branschen. Genova kommer i framtida nyproduktioner teckna ramavtal avseende avfallshanteringen där avfallsentreprenören ska leverera statistik från samtliga projekt. Därmed kan vi sätta mål i syfte att minska avfallsmängderna. Vår återvinning har blivit mer effektiv vilket innebär att en större andel idag kan användas till energi­utvinning, istället för att gå på deponi. Vi har som mål att återvinna så mycket som möjligt av allt avfall. Även sophämtningen organiseras tillsammans med leverantören för att minimera biltransporter. På så sätt bidrar vi till minskat utsläpp av koldioxid. 

Laddinfrastruktur

Användningen av hybridbilar och elbilar ökar och vi ser installation av laddstolpar vid nyproduktion som en självklar åtgärd. I befintliga, äldre fastigheter är eltillgången ofta begränsad, vilket vi försöker lösa genom att införa en smart laddinfrastruktur där elen kan räcka till fler; ett system som mäter effektuttaget i laddstolparna och fördelar tillgänglig el mellan stolparna.

Gröna hyresavtal

Vi ser en ökad vilja och ambition hos våra hyresgäster att tillsammans med Genova arbeta för ett mer hållbart samhälle. Därför kan vi erbjuda gröna hyresavtal, vilket innebär att hyresgästen tillsammans med Genova sätter upp en konkret handlingsplan med åtgärder som ska bidra till en bättre miljö.

Ekologisk hållbarhet

• Med trä som prioriterat materialval minskar vi vår koldioxidbelastning och därmed klimatpåverkan, jämfört med byggnation i betong. Energieffektiv industriell byggteknik i trä medför mer effektiva och miljövänliga byggprocesser.

• Nyproducerade bostäder byggs alltid med ambition att bli certifierade enligt minst Miljöbyggnad Silver eller märkas med Svanen, och nyproducerade kommersiella fastigheter enligt den internationella standarden BREEAM.

• Följer upp energianvändning i fastighetsbeståndet och granskar löpande möjligheter till en minskad energianvändning.

• Erbjuder gröna hyresavtal som inkluderar handlingsplaner med åtgärder som ska bidra till en bättre miljö.