Bedriva en hållbar affärsverksamhet
Genovas övergripande målsättning är att på ett långsiktigt hållbart sätt generera tillväxt och god avkastning. Att vara en finansiellt stabil affärspartner främjar relationen med kunder, hyresgäster, leverantörer och kreditgivare samtidigt som en stark finansiell ställning är avgörande för att lyckas behålla samt attrahera kompetenta medarbetare.

Hållbarhet i leverantörskedjan

Vår leverantörskedja består primärt av två olika delar, byggentreprenörer som bedriver våra utvecklingsprojekt och förvaltare som sköter den tekniska förvaltningen av våra befintliga fastigheter. Vi samarbetar idag med ett mindre antal nyckelleverantörer som vi har en god dialog med. Inga incidenter i leverantörskedjan rörande hållbarhet har kommit till vår kännedom under 2022 och vi har inte gjort någon väsentlig förändring i vår leverantörskedja.

Genova tillämpar en uppförandekod som innehåller regler och riktlinjer för hur bolaget ska agera professionellt och etiskt i kontakter med leverantörer och entreprenörer. Under 2022 har vi börjat inkludera vår uppförandekod för leverantörer i avtal med nya leverantörer av konsult- och servicetjänster. Vi har även börjat ställa högre krav på att leverantörerna ska förse oss med hållbarhetsdata relaterat till de tjänster som de utför för oss.

Antikorruption

Vi arbetar aktivt för att motverka korruption i verksamheten och i våra affärsrelationer. Vi för dialog med våra leverantörer och ser för närvarande över hur vi ställer krav mot både leverantörer och entreprenörer. Vår uppförandekod har även uppdaterats och beskriver våra principer för och förväntningar på våra medarbetare, samt på oss som arbetsgivare, affärspartner och samhällsaktör. Som en del av vårt förebyggande arbete mot korruption ser vi till att vara närvarande på våra byggarbetsplatser. Genova har en visselblåsarfunktion vilken möjliggör för medarbetare och tredje part att anonymt rapportera potentiella oegentligheter som begåtts av ledningen inom Genova.

Jämställdhet, mångfald och inkludering

Jämställdhet, mångfald och inkludering är områden som vi behöver adressera och prioritera för att inte riskera att förlora eller gå miste om framtida talanger, expertis eller kunskap. På Genova är medarbetarna vår viktigaste tillgång och detta ska återspeglas både i den dagliga verksamheten samt vid rekryteringar, där vi strävar efter att nå en jämn könsfördelning och en större mångfald. Historiskt har vi fokuserat främst på arbetet med jämställdhet, men under 2021 breddade vi frågan för att även omfatta mångfald och inkludering, eftersom vi såg att det är en viktig fråga för våra medarbetare. Samtliga medarbetare ska kunna känna sig trygga i vår arbetsmiljö, som ska främja jämlikhet, värdighet och respekt för alla, vilket framgår av vår uppförandekod som omfattar samtliga medarbetare på Genova.

Kundintegritet

Kundintegritet och skydd av personuppgifter är viktigt för alla verksamheter som hanterar personuppgifter. Genova kan ha en potentiell negativ påverkan på våra kunders integritet om vi hanterar deras personuppgifter på fel sätt så att de hamnar i obehörigas händer. Vi har väl etablerade processer för att skydda våra kunders integritet. Idag hanterar vi inte personuppgifter i någon stor utsträckning, men omfattningen av personuppgifter kommer öka allt eftersom vi ökar vårt bestånd med hyresrätter de kommande åren. Därför kommer vi att fortsätta prioritera arbetet med kundintegritet för att säkerställa att vi uppfyller alla krav och arbetar enligt gällande best-practice.

Bedriva en hållbar affärsverksamhet

  • Ställa krav och följa upphållbarheten i vår leverantörskedja
  • Motarbeta korruption i verksamheten och i våra affärsrelationer
  • Bidra till medarbetarnas professionella och personliga utveckling
  • Säkerställa en jämställd och inkluderande arbetsplats