En stad är i ständig förändring

Vi vet att hållbar stadsutveckling skapar långsiktiga värden och är engagerade i hela samhällsplaneringen – i allt från innehåll och gestaltning till innovativa lösningar för klimatproblematiken och tekniska förutsättningar.

För oss på Genova är utgångspunkten att alltid ta ett stort ansvar i vår stadsutveckling – såväl när en hel stadsdel ska byggas upp från grunden eller där befintlig bebyggelse ska kompletteras eller omvandlas. Genovas vision är att skapa och förvalta attraktiva och hållbara miljöer ur ett långsiktigt perspektiv.

Det handlar om att utifrån en helhetssyn skapa levande och resilienta stadsdelar som fungerar tillsammans med resten av staden.

Vi arbetar ständigt tätt tillsammans med kommunerna, invånare och övriga aktörer för att skapa en utveckling som skapar mervärden för platsen, området och staden i stort. Vi gör det utifrån att alltid se till platsens naturliga förutsättningar och förhöjda dess kvaliteter, med målsättning att skapa miljöer där människor trivs, är trygga och känner stolthet för platsen.


Genovas viktigaste villkor för hållbar stadsutveckling

• Barn och äldre ska ha sin självklara plats i staden.

• Människan står i centrum när vi bygger och utvecklar hem, kvarter och samhällen. Bostadsmarknaden ska tillgodose individernas behov och ge dem förutsättningar att leva hållbara liv.

• När vi arbetar med stadsplanering och stadsutveckling utgår vi alltid från de lokala förutsättningarna, för att hitta vad som är hållbart för den specifika platsen.

• Vi vill bygga hållbara samhällen där det är en självklarhet att färdas med cykel och kollektivtrafik.

• Städerna ska tillgodose människors behov och vara öppna för förändring. Det innebär en rättvis och hälsosam stad där alla människor har möjlighet att leva ett gott liv.