En långsiktig hållbar affärsmodell

Genovas affärsmodell innebär att utveckla och skapa värde i sitt fastighetsbestånd, med ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Det gör man genom förädling av befintliga fastigheter, utveckling av byggrätter, projektutveckling i attraktiva lägen, samt genom strategiska transaktioner.

Aktiva i hela kedjan av fastighetsinvesteringar


Genova bedriver en kombinerad verksamhet med fastighetsförvaltning och projektutveckling för långsiktigt ägande. Strategin innebär ett aktivt engagemang i hela kedjan av fastighetsinvesteringar – från förvärv till förvaltning och projekt- utveckling. En central del i strategin är att skapa byggrätter, där man vid förverkligad byggnation adderar värde till befintliga fastigheter. Genova förvärvar och utvecklar fastigheter, samt bygger nya bostäder och lokaler baserat på efterfrågan hos hyresgäster och kommuner. Fastigheterna utvecklas och förvaltas på ett långsiktigt, lönsamt och socialt hållbart sätt med syfte att skapa värdetillväxt. Stabila kassaflöden från befintliga förvaltningsfastigheter skapar förutsättningar att utveckla verksamheten vidare genom investeringar i förvärv och projektutveckling. Det lägger också grunden för ett framgångsrikt arbete med social hållbarhet. Med god likviditet och kostnadseffektiv nyproduktion är det möjligt att förvärva fastigheter och genomföra projektutveckling från egna byggrätter i sin egen takt och anpassat till marknadens behov. På Genova utvecklar man främst hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen långsiktig förvaltning, vilket motiverar långsiktiga investeringar och skapar utrymme för en socialt hållbar stadsutveckling. Genovas huvudmarknader är Storstockholm och Uppsalaregionen – expansiva områden med stor efterfrågan på både bostäder och samhällsfastigheter.

Affärsmodellen kan beskrivas i fem möjliga steg som illustrerar utvecklingen från förvärv till slutlig förvaltning, se även nästa sida.

• Förvärv av fastighet
• Fastighetsutveckling
• Utveckling av byggrätter • Byggnation
• Förvaltning

Utvecklar potential

Att identifiera utvecklingspotentialen för varje fastighet utifrån dess unika förutsättningar är ett viktigt inslag i Genovas affärsmodell och en del av arbetet med social hållbarhet. Man arbetar strukturerat för att exempelvis öka uthyrningsgrad, ändra hyresgästsammansättning och investera i renovering av lokaler och förbättring av utomhusmiljön för att öka fastigheternas attraktivitet. Likaså utvärderas alltid möjligheten för utveckling av byggrätter. Bolagets byggrätter utvecklas därmed primärt på egen hand av Genova utifrån bolagets befintliga förvaltningsfastigheter. Egenhändigt utvecklade bostadsbyggrätter skapar förutsättningar för bättre marginaler och lägre risk än vid köp av byggrätter och markanvisningar. Därtill bidrar en uthyrd förvaltningsfastighet till kassaflödesgenerering under detaljplaneprocessen ända fram till byggstart.

Affärsidé

Att med långsiktighet, hållbarhet och engagemang som kompass förvärva, förvalta och utveckla moderna och attraktiva bostäder och lokaler.

Förvärv av fastigheter

 • Utvärdering och förvärv av fastigheter i strategiska lägen med utvecklingspotential.
 • Fastigheter med hyres- gäster som bidrar till liv på platsen under tiden utvecklingen pågår.
 • Tidig dialog med berörd kommun och medborgardialog.
 • Långsiktigt förtroende och lyhördhet genom hela processen.

Fastighetsutveckling

 • Ett holistiskt perspektiv för att skapa ett realistiskt genomförande.
 • Samlat grepp kring affären, planering, genomförande och förvaltning.
 • En mängd olika analyser tas fram utifrån affärs- och platsspecifika värden, hållbarhet och tekniska förutsättningar.

Utveckling av byggrätter

 • Idéer för nya funktioner och tillägg i stadsstrukturen.
 • Arbetet sker tillsammans med kommunen med stöd av arkitekt-team och teknikkompetenser.
 • Förslag prövas och justeras utifrån lärdomar i bland
  annat sociala konsekvensanalyser och medborgardialoger.
 • Alla platser är unika, inget projekt är det andra likt. Hur stora visioner Genova än har för en plats, behöver man alltid vara noga med att lyssna in den.

Byggnation

 • Flexibilitet och hög kvalitet kombinerat med god arkitektur och design.
 • Hållbara byggmaterial, miljöcertifiering och grön finansiering.
 • Vi bygger olika typer av upplåtelseformer, varje hus är unikt och anpassat för platsen ur ett socialt perspektiv.
 • Genom sociala investeringar i projekt skapar vi mervärden där vi bygger våra hem och områden. Det kan handla om att erbjuda praktikplatser, olika former av samarbeten med närliggande skolor, medverkan i utökad dialog eller trygghetsfrämjande åtgärder.

Långsiktig förvaltning

 • Långsiktigt förvaltningsperspektiv.
 • Trygg och värdeskapande fastighetsförvaltning där människor trivs.
 • Vi lägger stor vikt vid att känna sig trygg inne i sin bostad – bra lås, inbrottssäkra dörrar och säkra installationer.
 • Att vara långsiktigt handlar om processer som formar de sociala villkoren för framtida generationer.