Visselblåsning

Genova strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet.

Genova har därför en process för visselblåsning för att kunna rapportera allvarliga oegentligheter. Medarbetare eller andra kan rapportera iakttagelser som rör beteenden som bedöms kunna vara oetiska eller olagliga.

Det kan exempelvis handla om:

  • Ekonomiska oegentligheter (t.ex. sådana oegentligheter som rör bokföring, intern bokföringskontroll, revision) och korruption
  • Allvarliga trakasserier och diskriminering
  • Säkerhetsrisker på arbetsplatsen
  • Miljöbrott

Enligt gällande föreskrifter DIFS 2018:2 från Integritetsskyddsmyndigheten får rapportering avseende lagöverträdelser eller misstänkta lagöverträdelser genom visselblåsarfunktionen endast omfatta allvarliga oegentligheter som begåtts av personer i nyckelpositioner eller ledande ställning inom Genova-koncernen. Den lagliga grunden för sådan behandling är Genovas berättigade intresse att upptäcka, utreda och skydda organisationens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa.

Hur du anmäler

Om någon misstänker att det har skett avsteg från våra värderingar eller affärsetiska riktlinjer finns det olika sätt att rapportera detta enligt nedan.

  • Kontakta en chef inom Genovas organisation
  • Kontakta Genovas CFO som är sammankallande i Genovas arbetsgrupp för visselblåsning.
  • Rapportera anonymt genom den externa webbaserade rapporteringskanalen IntegrityLog.

Genom den externa webbaserade rapporteringskanalen kan Genova erbjuda möjlighet till anonym dialog mellan Genovas arbetsgrupp för visselblåsning och visselblåsaren. För att trygga din anonymitet tillhandahålls rapporteringskanalen IntegrityLog av en extern och oberoende aktör. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordsskyddad. Du behöver aldrig uppge din identitet om du inte vill.

För att göra din anmälan klicka här. När du genomfört din anmälan kommer du erhålla en kod som du bör spara för att kunna följa upp ditt ärende.

Genovas hantering av anmälan

Anmälningar som inkommer genom det externa rapporteringsverktyget tas emot och hanteras endast av behöriga personer i Genovas arbetsgrupp för visselblåsning. Arbetsgruppen består för närvarande av Genovas CFO, styrelsens revisionsutskott och av bolaget för ändamålet anlitade externa jurister. Arbetsgruppen kommer efter mottagandet att avgöra om den inkomna informationen är av sådan karaktär att den bör hanteras inom ramen för visselblåsarsystemet.

Om du gjort en anmälan genom rapporteringsverktyget för visselblåsning samt nedtecknat koden som du får när du genomför din anmälan kan du följa upp ditt ärende här. Logga in regelbundet eftersom utredarna kan komma att behöva ställa kompletterande frågor till dig och i vissa fall vilja agera så snabbt som möjligt.

Som anmälare via systemet kan du välja om du vill lämna dina kontaktuppgifter eller om du vill vara anonym. Oavsett så tas alla anmälningar på allvar och utreds. För externa utredare kan det underlätta det fortsatta arbetet om du kan kontaktas för att få kompletterande uppgifter. Därför kommer kontaktuppgifter efterfrågas. Det är emellertid alltid helt frivilligt att lämna dessa uppgifter.

Inga IP-adresser registreras och systemet använder inte cookies. Använder du en dator som är uppkopplad mot Genovas nätverk kan det emellertid framgå av Internetloggen att du har besökt den sida där anmälan görs. Vill du inte att detta ska synas, använd en dator som inte är uppkopplad mot Genovas nätverk.

All datakommunikation och lagring av personuppgifter är krypterad för att undvika att de förvanskas eller kommer till obehörigas kännedom. Genova sparar personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen. Personuppgifter gallras, raderas eller avidentifieras således när de inte längre är relevanta för det ändamål som de har samlats in för om inte lag eller förordning uppställer andra krav.

När Genova mottagit och verifierat ett ärende genom rapporteringsverktyget för visselblåsning beslutar arbetsgruppen om ärendet ska godkännas eller avvisas i enlighet med gällande lagstiftning. Om ärendet godkänns vidtas lämpliga åtgärder för utredning. Arbetsgruppen avrapporterar sitt arbete till styrelsen.

Dina rättigheter

Du har som utgångspunkt rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig i rapporteringsverktyget för visselblåsning. Om personuppgifterna inte är uppdaterade, felaktiga, ofullständiga eller behandlas i strid med ovan angivna ändamål eller relevant lagstiftning kan du begära rättelse, radering eller begränsning av personuppgiftsbehandlingen. Du har även rätt att invända mot behandlingen i de fall vi behandlar personuppgifter med vårt berättigade intresse som laglig grund. Vid mottagande av en begäran enligt ovan kan Genova vid behov verifiera din identitet. Skicka den till Genovas CFO henrik.zetterstrom@genova.se.