Risker och riskhantering

Genova utsätts för olika risker i sin verksamhet som kan få betydelse för vår framtida utveckling, resultat och finansiella ställning. Ledningen analyserar och uppdaterar regelbundet de verksamhetsrisker som vi har identifierat för att kunna arbeta strukturerat med att hantera dessa. Då kan risken för negativ påverkan på koncernen och verksamheten minskas. De risker som Genova exponeras för kan delas in i marknadsrelaterade, verksamhetsrelaterade och finansiella risker.

Mer information om Genovas risker och hur vi hanterar dem, återfinns i årsredovisningen på sidorna 43-47.