Aktien

Genova Property Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm med två aktieslag, stamaktier (GPG) och preferensaktier (GPG PREF).

Utdelningspolicy

Genovas övergripande mål är att skapa värde för bolagets aktieägare. Under de närmaste åren bedöms detta bäst göras genom att återinvestera kassaflödet i verksamheten för att skapa ytterligare tillväxt genom investeringar i nybyggnation och befintliga fastigheter samt förvärv av fastigheter vilket kan medföra en låg eller utebliven utdelning på stamaktier. Långsiktigt ska utdelningen på stamaktierna uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet hänförligt till stamaktier. Utdelning på preferensaktier ska ske enligt bolagsordningens bestämmelser.

Största ägare

AktieägareStamaktierPreferensaktierInnehav (%)Röster (%)
Micael Bile (via bolag)17 814 999140 00041,20%44,60%
Andreas Eneskjöld (via bolag)8 111 42939 72918,71%20,30%
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB3 181 86507,30%7,96%
Michael Moschewitz (via bolag)2 150 53822 2984,99%5,39%
Lancelot Asset Management1 550 00003,56%3,88%
Avanza Pension933 071463 4493,20%2,45%
Capital Research and Management1 384 60003,18%3,46%
Skandia Fonder936 38102,15%2,34%
RBC Investor Service Bank SA157 300300 0001,05%0,47%
SEB Investment Management326 99900,75%0,82%
BNP Paribas270 00000,62%0,68%
Enter Fonder245 57200,56%0,61%
Cancerfonden230 00000,53%0,58%
Summa övriga ägare2 284 1533 034 52412,21%6,47%
Totalt39 576 9664 000 000100,00%100,00%

Per den 30 september 2020.