Aktien

Genova Property Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm med två aktieslag, stamaktier (GPG) och preferensaktier (GPG PREF).

Utdelningspolicy

Genovas övergripande mål är att skapa värde för bolagets aktieägare. Under de närmaste åren bedöms detta bäst göras genom att återinvestera kassaflödet i verksamheten för att skapa ytterligare tillväxt genom investeringar i nybyggnation och befintliga fastigheter samt förvärv av fastigheter vilket kan medföra en låg eller utebliven utdelning på stamaktier. Långsiktigt ska utdelningen på stamaktierna uppgå till 50 procent av förvaltningsresultatet hänförligt till stamaktier. Utdelning på preferensaktier ska ske enligt bolagsordningens bestämmelser.

Största ägare

AktieägareStamaktierPreferensaktierInnehav (%)Röster (%)
Micael Bile (via bolag)19 999 999¹140 00058,00%¹64,31%¹
Andreas Eneskjöld (via bolag)8 571 429¹39 72924,80%¹27,55%¹
Michael Moschewitz (via bolag)2 150 538¹22 2986,26%¹6,92%¹
Avanza Pension0477 9591,38%0,15%
RBC Investor Service Bank SA0297 5090,86%0,10%
JRS Asset Management0276 9220,80%0,09%
Catella Fondförvaltning0208 6860,60%0,07%
Nordnet Pensionsförsäkring AB0175 9760,51%0,06%
Peter Lindell0100 0000,29%0,03%
Pension, Futur090 2000,26%0,03%
PEG Capital Partners084 1060,24%0,03%
AB Stena Metall Finans080 0000,23%0,03%
Jessica Rahi070 0000,20%0,02%
Summa övriga ägare01 936 6155,58%0,62%
Totalt30 721 966¹4 000 000100,00%100,00%

¹ Ändrat antal stamaktier med anledning av beslut av årsstämman den 24 april 2020.
Övriga uppgifter per den 31 mars 2020.