Att bygga en ny stadsdel


I år planeras det första spadtaget i hjärteprojektet Viby i Upplands-Bro. En plats som inom några år kommer att förvandlas från övergiven handelsplats till en helt ny levande stadsdel. Genovas vision har varit tydlig redan från start – att skapa sociala värden i en ny hållbar stadsdel.

Genova förvärvade fastigheten Viby 19:3 redan 2014. Då upptogs de 110 000 kvadratmetrarna av en äldre handels- byggnad och en stor parkeringsplats formad som en kil mellan bostäderna i Brunna och ett större verksamhetsområde med arbetsplatser. De slitna kringmiljöerna var i stort behov av upprustning och det minskade flödet av besökare bidrog till en alltmer otrygg och ödslig känsla. Det krävdes en del fantasi för att helt förstå platsens potential. Efter att ha fört dialog med kommunen, såväl som områdets boende och verksamma aktörer, såg Genova snart framför sig en helt ny och socialt hållbar stadsdel med skola, butiker, service och bostäder. En stadsdel att ha och förvalta under lång tid framöver. Vi har haft ett intensivt och nära samarbete med kommunen för att förstå behoven och forma ett förslag som passar såväl invånarna som verksamheterna i området. För Genova är det självklart att ta ett helhetsgrepp när vi planerar projekt. Vi bygger för att äga på lång sikt. Det gör att vi tänker långt bortom färdiga byggnader, vi ska vara kvar i området och förvalta i decennier framöver, säger Henrik Raspe, chef för projektutveckling på Genova, som tillsammans med bolagets stadsutvecklingsteam drivit planeringen av Viby-projektet.

Strategi – en socialt trygg funktionsblandning. Att fylla ett vakuum som vuxit fram under lång tid är en komplex process, och ett arbete som måste utföras med största respekt för platsen. Fastigheten i Viby hade stor potential, framför allt fanns en etablerad och stark koppling till befintliga bostäder och arbetsplatser i närområdet. Det förelåg alltså en möjlighet att bygga en socialt trygg miljö med hög nivå av närservice för de som kommer flytta in i Genovas bostäder, samt även förbättra och höja livskvalitén för de som redan bor och är verksamma där. När vi pratar om ’socialt trygg funktionsblandning’ handlar det om att man gör stadsmiljön offentlig och tillgänglig genom att blanda olika funktioner i själva stadsplaneringen. Det gör att stadsrummet befolkas under fler timmar på dygnet, vilket också ökar tryggheten i området. Skolans idrottshall kan till exempel användas till fritidsändamål efter skoltid och verksamhetslokalen på torget kan programmeras på många olika sätt för att aktivera Viby torg och dess besökare, förklarar Anna Molén, chef för stadsutveckling på Genova.

Tre viktiga beståndsdelar i Genovas strategi för Viby:

Ta till vara på, och utnyttja, befintlig natur och infrastruktur

Ambitionen har varit att ta tillvara så mycket befintlig natur som möjligt genom att förlägga skola och förskola med tillhörande utemiljö i dessa delar av området. Där det inte är möjligt att bevara befintlig natur planteras nya träd och grönska. Genom att utveckla vid redan fullt fungerande infrastruktur sparar man både på miljömässiga och ekonomiska resurser.

Att ge tillbaka till platsen

Brunna är en viktig del av Upplands- Bro. Med cirka 3 000 boende och flera tusen verksamma finns redan i dag ett underlag och intresse för utökad närservice i området. En ny grundskola och en ny förskola kommer att ge stora värden för området i stort.

Kopplingar till bostäder

Att kunna gå eller cykla själv till skolan är ett av barns första steg mot själv- ständighet. Hela stadsdelen utgår från barnets rörelse till och från skola och aktiviteter. Den befintliga gång- och cykelleden mot Brunna och Gröna dalen förstärks och fortsätter vara helt fri från biltrafik för att ge barnen i området ökad rörelsefrihet.

Genomförande

Genova initierade tidigt en medborgar- dialog för att lyssna och lära av boende och verksamma i Vibys närområde. Man pratade med idrottsföreningar, träffade kommunens näringsliv och hade en tät och intensiv samverkan med flera förvaltningar på kommunen. Det fram trädde snart en gemensam vilja från de inblandade parterna att återuppliva Viby med nya funktioner och värden. Genom att skapa en ny stadsdel fanns möjlighet att binda samman bostäder, arbetsplatser och kommunikationer – samtidigt som den nya helheten kunde bidra till ännu bättre livsmiljöer. Med den här avgörande dialogen som utgångspunkt gick vi till ritbordet. Tillsammans med arkitekter och experter inom trafik, buller och risk gjorde våra projektledare ett otroligt arbete som ledde fram till det detaljplaneförslag som klubbades igenom med stor majoritet i december 2021, berättar Anna Molén, chef för stadsutveckling på Genova.


Fem centrala teman i hållbar stadsutveckling

Man brukar säga att hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Boverket har även identifierat fem centrala teman som de anser särskilt viktiga inom social hållbar stadsutveckling. I Viby arbetar Genova fram en social agenda och handlingsplan för att prioritera rätt insatser för ökad social hållbarhet och införlivar dessa fem teman. För Genova som långsiktig fastighetsutvecklare och förvaltare handlar det om att skapa processer som formar de sociala villkoren för framtida generationer. Våra sociala investeringar bygger alltid på en analys av lokala förutsättningar.

1. Helhetssyn

Att se områdesförnyelse som en del i den övergripande stadsutvecklingen och att kombinera fysiska och sociala åtgärder.
Kungsängen i Upplands-Bro delas i två delar av E18 och placerar Brunna på en sida och Norrboda på den andra. Men även Brunna delas i två delar av Gran- hammarsvägen, som skiljer befintliga bostads- och industriområden åt. Den 11 hektar stora fastigheten, Viby 19:3, utgör en kil mellan de två områdena och kom- mer bli en attraktiv ny stadsdel som knyter dem samman – med en väl avvägd balans av bostäder, handel och skola. Genova kommer bidra till att skapa en tätare och mer sammanhängande stad

2. Variation

Att åstadkomma större variation när det gäller funktioner, boendeformer och gestaltning.
I projekteringen av Viby har man prioriterat variation i form av olika upplåtelseformer, lägenhetsstorlekar, hustyper, gestaltning, ägarkategorier och standard – samt pris- och hyresnivå. Viby bidrar till social integration, människor med olika bakgrund och ekonomiska förutsättningar kommer att kunna mötas och bo på denna plats.

3. Samband

Att länka samman olika delar av staden.
Genom att skapa en tätare och mer sammanhängande del av kommunen förenas Brunnas gamla enklaver och barriärer byggs bort. En tätare stad främjar stråk för gång- och cykeltrafik, samt ger bra underlag för kollektivtrafik. Genom kompletteringsbebyggelse bidrar man även till social integration som gör det möjligt för människor med olika bakgrund och ekonomiska förutsättningar att mötas och bo tillsammans.

4. Identitet

Att skapa förutsättningar för en positiv identifiering med sitt bostadsområde och ge detta en tydligare och mer positiv identitet utåt.
I Viby tar man tillvara på lokala förmågor som redan finns i området. Genom att underlätta och bana väg för duktiga entreprenörer och lokala företag, som bidrar till att befolka platsen, gör man den trygg och positiv även under tiden man planerat och projekterat för den nya stadsdelen.

5. Inflytande och samverkan

Att all områdesförnyelse behöver utgå från dem som bor i området och genom­ föras i samverkan mellan berörda aktörer.
Sedan dag ett har Genova prioriterat den värdefulla kunskapen hos de som sedan länge bor i Brunna. De vet bättre än någon annan vad som redan fungerar och vad som behöver bli bättre. Samtidigt är upprustningen av allmänna platser och skapandet av arenor för social interaktion avgörande för att generera en känsla av trygghet och samhörighet.

Resultat – en småskalig blandstad

Den nya stadsdelen Viby kommer att präglas av småskalighet och funktions- blandning, där service som förskola, grundskola, daglighandel och närservice finns nära bostäderna. På så vis minskar behovet av bil och de boende ges större frihet att välja färdmedel i sin vardag. Viby erbjuder olika former av bostäder – från kvarters- och terrasshus med hyresbostäder till enfamiljshus i olika former av radhus. Vi ser flera fördelar med variationen. På så vis kan vi möta människors skiftande behov och erbjuda boenden för olika skeden i livet samtidigt som blandningen ger en känsla av småskalighet och variation, avslutar Anna Molén.

Socialt värdeskapande – utifrån Genovas affärsidé

Förvärv av fastigheter

• Utvärdering och förvärv av fastigheter i strategiska lägen med utvecklingspotential.

Nedlagda industriområden eller stormarknader kan fungera som barriärer i stadsmiljön. Det är ofta är svårt att fylla eller eliminera sådana element i stadsbilden. Genova förvärvade Viby 19:3 med vetskapen om denna problematik och såg tidigt möjligheten att programmera om platsen och återskapa en naturlig mötesplats i denna del av kommunen.

Fastighetsutveckling

• Samlat grepp kring affären, planering, genomförande och förvaltning.

Genova omvandlar en övergiven handelsplats till en ny blandstad där alla kan komma att bo vilket bidrar till ökad social hållbarhet. Närheten till grönområden och nya små parker är något som ökar välmående hos de boende och öppnar upp för fler sociala möten. Närhet till offentlig service, arbetsplatser, fritidsaktiviteter och skola är även viktigt för de boende.

Utveckling av byggrätter

• Förslag prövas och justeras utifrån lärdomar i bland annat sociala konsekvensanalyser, medborgardialoger och samverkan med politik och tjänstepersoner på kommunen.

I Viby har vi verkligen arbetat med hela stadsutvecklingskedjan, från ax till limpa, för att skapa hållbara samhällen för människor. Här har vi arbetat i nära dialog med kommunen för att kunna ta välgrundade beslut i strategiska samhällsfrågor för att på det sättet främja platsens behov och fånga upp nya medborgarförslag, och därigenom blir Viby hållbart över tid.

Byggnation

• Flexibilitet och hög kvalitet kombinerat med god arkitektur och design.

Normalt sett strävar man efter att bygga ett nytt bostadsområde i ett svep. Problemet blir att man utelämnar spelrum för successiva förändringar i den fysiska strukturen. Viby kommer därför att byggas ut i etapper och det sker genom en noggrann planering hur varje etapp ska växa fram successivt i tak med omvärldens nya förväntningar och önskemål.

Långsiktig förvaltning

• Trygg och värdeskapande fastighetsförvaltning där människor trivs.

Vi rustar våra bostadsområden med inbyggda strukturer, såväl fysiskt som digitalt, som uppmuntrar till delningsekonomi, samarbete och ansvarstagande. Genova pekar på vinsterna med att arbeta med ett utökat boendeinflytande. Genom att skapa delaktighet och engagemang som i förlängningen leder till mindre skadegörelse, lägre omflyttning, färre vakanser och minskat hyresbortfall – med positiva effekter på förvaltningskostnaderna.