Hållbar stadsutveckling skapar långsiktiga värden

För oss på Genova handlar social hållbarhet i grunden om att skapa levande stadsdelar, där hus och miljöer tillför ett värde för människorna som lever där – inte bara den dag de flyttar in utan under lång tid framåt. Vi brukar kalla det för ett evighetsperspektiv, och det är en utgångspunkt i allt vi gör. Det spelar ingen roll om det gäller nybyggnation eller omvandling av befintliga byggnader – som ett modernt fastighetsbolag måste vi ta ansvar för den framtid vi är med och bygger.

Vi vet att socialt hållbara miljöer värderas högt av såväl kommuner som lokalsamhällen och de människor och verksamheter som hyr eller köper av oss – och vi är väldigt måna om deras förtroende. För att vara långsiktigt framgångsrika och lönsamma behöver vi på Genova också vara långsiktigt hållbara i det vi skapar och förvaltar. När vi investerar i ett område görs det inte bara med finansiell kraft utan även med enorma mängder engagemang, innan spaden ens satts i jorden.

För vi vet att det krävs både lyhördhet och noggrann behovsanalys för att hitta rätt lösning för varje unik plats. Inte bara ta hänsyn till kommunens önskemål utan även till medborgare, lokala föreningar och företag. Vi behöver undersöka hur cykelstråken ska dras, hur skolor och förskolor bäst placeras för största möjliga trygghet och var torg ska planeras för att skapa levande stadsdelar. Hur liv ska levas och verksamheter blomstra, år efter år.

”God kvalitet i arkitektur, genomförande och material har stor betydelse för den sociala hållbarheten.”

Genova lyfter blicken från de enskilda projekten och prioriterar alltid den större helheten i ett område. Med särskilt stort fokus på kvalitet och arkitektur – som alltid är centrala värden för en hållbar utveckling. Även om det kan kännas långsökt så har god kvalitet i arkitektur, genomförande och material stor betydelse för den sociala hållbarheten. När man skapar stadsdelar och byggnader som är trygga, inkluderande och trivsamma säkerställs en hög efterfrågan även på lång sikt. Samtidigt visar forskning att man som boende blir mer mån om att vårda de miljöer som är attraktiva och välskötta.

Uppdraget att bidra till ett socialt hållbart samhälle är av högsta prioritet för Genovas styrelse och genomsyrar arbetet i samtliga våra affärsområden. Vi ska tänka kreativt och innovativt och låta olika kompetenser arbeta mot en gemensam vision. Detta har varit och är en betydelsefull del i Genovas identitet och företagskultur, något jag dessutom upplever skapar stolthet bland våra medarbetare.

”För att vara långsiktigt framgångsrika behöver vi se till den sociala hållbarheten i allt vi skapar och förvaltar.”

– Michael Moschewitz, vd Genova Property Group

Under de senaste åren har vi strukturerat vårt hållbarhetsarbete ytterligare, satt mål och redovisar utvecklingen allt tydligare. En av slutsatserna vi kunnat dra är att socialt hållbar stadsutveckling är ett område där vi redan har en stark kompetens och verkligen bidrar till en positiv samhällsutveckling. Vi har så klart stort fokus även på hållbarhetsaspekter inom miljö- och klimatfrågor, men den sociala hållbarheten ligger verkligen inbäddad i Genovas dna.

Det går inte att nog understryka vikten av synergierna som sker mellan husen. Men man kan alltid bli bättre. Bland annat genom att ingå i samarbeten med andra engagerade aktörer och följa forskningen för att ständigt ligga i framkant. Framför allt genom att driva fler spännande och innovativa stadsdelsprojekt med den sociala hållbarheten i fokus.

På Genova fortsätter vi att styra vidare mot vår vision: att skapa och förvalta attraktiva och hållbara miljöer, så uthålligt och långsiktigt som möjligt.

Genova har förstått att värdeskapandet är ett gemensamt arbete mellan allmäna intressen och Genovas affärsintresse. Det är ett ömsesidigt beroende. Som fastighetsutvecklare behöver man skapa hållbara och attraktiva miljöer för att ge tillbaka till platsen – Genova lägger ner kunskap, engagemang, tid och pengar i det värdeskapandet. Resultatet blir avvägt gemensamt värde.

Genovas viktigaste villkor för socialt hållbar stadsutveckling

1. Inkludering
Människan står i centrum när vi bygger och utvecklar hem, kvarter och samhällen. Bostadsmarknaden ska tillgodose individernas be- hov och ge dem förutsättningar att leva hållbara liv. Barn och äldre har sin självklara plats i staden.

2. Varje plats är unik
I arbetet med stadsplanering och stadsutveckling är de lokala förut- sättningarna alltid den främsta utgångspunkten att hitta vad som är hållbart för den specifika platsen.

3. Hållbara färdsätt
Att bo och verka i Genovas fastigheter ska underlätta göra rätt. Det ska vara enkelt att välja hållbara färdsätt före den egna bilen.

4. Holistiskt förhållningssätt
Genova har helhetssyn på både utveckling och förvaltning på grund av vår långsiktiga affärsmodell. Vi samarbetar med övriga fastighetsägare, kommuner och andra aktörer i alla våra fastigheter.