Genova – Det personliga fastighetsbolaget

Genova är ett personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter långsiktigt, hållbart och med stort engagemang. Den stora portföljen av egna byggrätter ger oss möjlighet att påverka det gemensamma sociala värdeskapandet – och på så sätt den fortsatta stabila organiska utvecklingen av fastighetsbeståndet.

Varför kan vi på Genova

– agera som vi gör och driva en aktiv stadsutveckling med fokus på social hållbarhet? Svaret ligger i att vi arbetar fram byggrätter till låga ingångsvärden. Vårt affärsmannaskap ger oss finansiella förutsättningarna att långsiktigt investera och utveckla fastigheter med platsen och människan i fokus.
Hållbara, trygga och attraktiva stadsmiljöer växer fram där Genova verkar och investerar. Genova utvecklar de platser där vi är verksamma utifrån en helhetssyn, med ambitionen att skapa ett gemensamt värde – både tillväxtmöjligheter och stadsmässigt hållbara kvaliteter.
Vårt bidrag till ett mer socialt hållbart samhälle utgår från vår långsiktighet. Att vara en fastighetsägare med evighetsperspektiv på ägandet ger oss möjlighet och incitament att arbeta och påverka många dimensioner av den sociala hållbarhetsfrågan – såsom delaktighet, dialog och engagemang vilket i förlängningen leder till färre omflyttningar, lägre vakanser, mindre skadegörelse och minskat hyresbortfall. Som i sin tur har positiva effekter på förvaltningsresultatet.

Förvaltningsfastigheter

Genovas bestånd av förvaltningsfastigheter består av samhällsfastigheter och bostäder samt kommersiella fastigheter för handel, kontor och lager. För huvuddelen av Genovas befintliga förvaltningsfastigheter planeras det för utveckling av framtida hyresbostäder i kombination med samhällsfastigheter, ofta i nya stadsdelar. Genovas huvudmarknader Storstockholm och Uppsalaregionen kännetecknas av stark tillväxt. Under 2021 stärktes också positionen i Lund och i Västsverige.

Projektutveckling

Genovas organiska tillväxt sker genom projektutveckling av hyresbostäder, samhällsservice och kommersiella lokaler där projektportföljen i huvudsak hänför sig till egenutvecklade byggrätter tillskapade från egna förvaltningsfastigheter med befintligt kassaflöde. Fram till och med 2028 planerar Genova att investera cirka 12 Mdkr i pågående och planerad produktion för att färdigställa förvaltningsfastigheter för långsiktigt ägande.

Hållbarhetsstrategi

Hållbarhetsstrategin är indelad i tre övergripande områden; att bygga och förvalta för framtidens miljö och klimat, långsiktig stadsutveckling samt att bedriva en hållbar affärsverksamhet. De tre områdena har i sin tur målsättningar som ses över kontinuerligt och fastställs minst en gång per år av styrelsen. Under 2022 kommer Genova utveckla konkreta delmål för att minska våra utsläpp, öka vår andel befintliga fastigheter som är miljöcertifierade samt öka andelen grön finansiering.

Kort om Genova

Affärsidén är att kombinera stabila kassaflöden från förvaltningsportföljen med kostnadseffektiv projektutveckling av främst samhällsfastigheter och hyresbostäder för egen långsiktig förvaltning.