Viktig information

På grund av legala restriktioner är åtkomsten till information och dokument på den här delen av webbplatsen begränsad. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna bekräftelse enligt nedan varje gång du begär åtkomst till informationen. Ditt intygande måste vara korrekt och rättvisande.

Informationen på denna del av webbplatsen är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, spridas, publiceras eller distribueras, i eller till USA, Storbritannien, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot tillämpliga lokala lagar eller bestämmelser. Åtkomst till information och dokumentation på den här delen av webbplatsen är begränsad av legala restriktioner. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa begränsade webbsidor. Din bekräftelse måste vara korrekt och rättvisande.

Informationen på denna del av Genova Property Group AB:s (publ) (”Bolagets”) webbplats (a) är endast avsedd för, och får endast, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig utanför USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”), Storbritannien, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland och som bor eller befinner sig i en jurisdiktion där sådan åtgärd inte kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion, och (b) utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Storbritannien, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.

Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna del av webbplatsen (”Värdepapperna”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller hos någon värdepappersmyndighet i någon stat i USA för erbjudande eller försäljning som en del av deras spridning och får inte erbjudas eller säljas i USA utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i enlighet med Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Storbritannien, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd, och därför får inte värdepappren erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Storbritannien, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan vara olaglig eller kräva registrering eller annan åtgärd.

Investeringar eller investeringsaktiviteter som denna information relaterar till är endast tillgänglig för, och kommer endast att företas med, personer som (a) befinner sig utanför Storbritannien, eller (b) befinner sig i Storbritannien och är ”kvalificerade investerare” som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”professionella investerare” enligt definitionen i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Föreskriften”) eller (ii) enheter med hög nettoförmögenhet som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). Investeringar eller investeringsaktivitet som är hänförlig till denna kommunikation är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av relevanta personer i Storbritannien. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta någon åtgärd baserat på detta pressmeddelande och ska inte agera eller förlita sig på den.

Åtkomst till informationen och dokumenten på denna del av webbplatsen kan vara otillåten i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och dokument. Alla personer som önskar åtkomst till dokumenten på denna del av Bolagets webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna del av webbplatsen, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats och kommer inte inhämtas. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

Även om Bolaget anser att informationen som återfinns på följande sidor är korrekt och fullständig vid dagen för dess tillgängliggörande, och även om Bolaget kan komma att uppdatera med ny information i framtiden, så åtar sig Bolaget inte någon skyldighet att uppdatera eller rätta informationen och avsäger sig uttryckligen alla sådana skyldigheter.

Om du inte har tillåtelse att se materialet på denna webbplats eller är osäker på om du får se materialet, vänligen lämna denna webbplats.

Genom att välja ”Ja, jag bekräftar” nedan bekräftar du att du (1) har läst och förstått informationen, villkoren och instruktionerna ovan, (2) att du accepterar att vara bunden av dem, (3) är bosatt och fysiskt närvarande i ett land utanför USA, Storbritannien, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore och Sydafrika, (4) att du är behörig att ta del av information och dokumentation som finns på den här delen av webbplatsen utan att vara föremål för någon juridisk begränsning och utan att Bolaget måste vidta ytterligare åtgärder (4) inte kommer att överföra eller sända information från den här webbplatsen till någon person i USA eller till publikationer med spridning i USA.