Långsiktig utveckling

Vår värdeskapande affärsmodell går ut på att utveckla och skapa värde i vårt fastighetsbestånd. Det gör vi genom förädling av befintliga fastigheter, utveckling av byggrätter, projektutveckling i attraktiva lägen, samt genom strategiska transaktioner.

Vår affärsmodell utgår från affärsidén

Genova bedriver en kombinerad verksamhet med fastighetsförvaltning och projektutveckling för långsiktigt ägande. Strategin innebär att Genova är aktivt i hela kedjan av fastighetsinvesteringar – från förvärv till förvaltning och projektutveckling. Vi förvärvar och utvecklar fastigheter och bygger nya bostäder och lokaler utifrån behoven hos hyresgäster, samhälle och kunder. Fastigheterna utvecklas och förvaltas på ett långsiktigt, lönsamt och hållbart sätt med syfte att skapa värdetillväxt. Stabila kassaflöden från befintliga förvaltningsfastigheter skapar förutsättningar att utveckla verksamheten vidare genom investeringar i förvärv och projektutveckling. Med god likviditet och vår kostnadseffektiva nyproduktion är det möjligt att förvärva fastigheter och genomföra projektutveckling från egna byggrätter i vår egen takt och anpassat till marknadens behov. Vi utvecklar främst hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen långsiktig förvaltning, vilket motiverar långsiktiga investeringar och skapar utrymme för hållbar stadsutveckling. Våra huvudmarknader är Storstockholm och Uppsala – expansiva regioner med stora behov av både bostäder och samhällsfastigheter.

Vi identifierar utvecklingspotentialen

Att identifiera utvecklingspotentialen för varje fastighet utifrån dess unika förutsättningar är en central del i Genovas affärsmodell. Vi arbetar strukturerat för att exempelvis öka uthyrningsgrad, ändra hyresgästsammansättning och investera i renovering av lokaler och förbättring av utomhusmiljön för att öka fastigheternas attraktivitet. Likaså utvärderar vi alltid möjligheten för utveckling av byggrätter genom bearbetning av obebyggd mark som tillhör den förvärvade fastigheten. Bolagets byggrätter utvecklas därmed primärt på egen hand av Genova i områden där vi redan äger en befintlig förvaltningsfastighet. Egenhändigt utvecklade bostadsbyggrätter gör att vi inte är lika exponerade för den allmänna prisutvecklingen på byggrätter vilket skapar förutsättningar för bättre marginaler och lägre risk. Därtill bidrar en uthyrd förvaltningsfastighet till kassaflödesgenerering under detaljplaneprocessen ända fram till byggstart.

Vår affärsmodell

Förvärv av fastigheter
Genova arbetar proaktivt med att identifiera intressanta fastigheter att komplettera fastighetsbeståndet med. Utgångspunkten är att fastigheten ska ge möjlighet till någon form av värdeutveckling.

Fastighetsutveckling
Fastighetsutvecklingen drivs alltid utifrån respektive fastighets unika förutsättningar med fokus på att öka kassaflödet. En specifik affärsplan bereds utifrån respektive fastighet och dess möjligheter.

Utveckling av byggrätter
Genova utvecklar byggrätter från befintliga fastigheter och arbetar aktivt med kommuner för att kunna utveckla kommersiell yta till bostäder i nya detaljplaner. Detta innebär löpande kassaflöde från uthyrning fram till byggstart.

Byggnation
Vid nyproduktion fokuserar Genova på kostnadseffektivitet, hög lönsamhet, korta byggtider och långsiktig kvalitet kombinerat med god arkitektur och design. All byggnation sker med ambition att miljöcertifieras.

Förvaltning
Genova har ett långsiktigt perspektiv i sitt ägande med inriktning på en trygg, kostnadseffektiv och värdeskapande fastighetsförvaltning. Kassaflöden från förvaltningsfastigheterna bidrar till finansiering av ytterligare investeringar.