Finansiell översikt

MKRQ1 2021202020192018201720162015
Hyresintäkter, Mkr63,6231,1180,6127,7108,576,355,7
Driftsöverskott, Mkr45,5177,4129,992,279,153,638,2
Förvaltningsresultat, Mkr11,660,842,921,633,914,6-9,7
Förvaltningsresultat per stamaktie, kr ¹0,030,530,11-0,200,100,20-0,19
Bostäder under byggnation, antal ²893540527235270217215
Färdigställda bostäder, antal13713318829
Nettoinvestering, Mkr1 116,11 074,71 141,2624,0278,5362,1190,7
Belåningsgrad, %51,555,259,461,866,050,057,0
Soliditet, %39,639,033,535,639,043,040,0
Räntetäckningsgrad, ggr ³1,91,81,71,92,2e/te/t
Långsiktigt substansvärde, Mkr3 487,02 883,01 975,31 200,51 094,91 008,5830,2
Långsiktigt substansvärde hänförligt till stamaktieägare, Mkr2 388,72 364,61 457,0804,4726,8666,3455,1
Totalt antal utestående stamaktier, tusental ⁴39 57739 57761 44450 00050 00050 00050 000
Långsiktigt substansvärde hänförligt till stamaktieägare, kr per stamaktie60,3659,7523,7116,0914,5413,339,10

1) Från Q4 2020 har valutakurseffekter brutits ut ur förvaltningsresultatet och redovisas på egen rad i resultaträkningen där jämförelsesiffror räknats om.

2) Inklusive 35 hotellrum.

3) Exklusive poster av engångskaraktär.

4) Omräknat Q1 2020 för att motsvara antalet efter indragning av varannan aktie under andra kvartalet 2020.