Finansiell översikt

MKR202020192018201720162015
Hyresintäkter, Mkr231,1180,6127,7108,576,355,7
Driftsöverskott, Mkr177,4129,992,279,153,638,2
Förvaltningsresultat, Mkr60,842,921,633,914,6-9,7
Förvaltningsresultat per stamaktie, kr ¹0,530,11-0,200,100,20-0,19
Bostäder under byggnation, antal ²540527235270217215
Färdigställda bostäder, antal13713318829
Nettoinvestering, Mkr1 074,71 141,2624,0278,5362,1190,7
Belåningsgrad, %55,259,461,866,050,057,0
Soliditet, %39,033,535,639,043,040,0
Räntetäckningsgrad, ggr ³1,81,71,92,2e/te/t
Långsiktigt substansvärde, Mkr2 883,01 975,31 200,51 094,91 008,5830,2
Långsiktigt substansvärde hänförligt till stamaktieägare, Mkr2 364,61 457,0804,4726,8666,3455,1
Totalt antal utestående stamaktier, tusental ⁴39 57761 44450 00050 00050 00050 000
Långsiktigt substansvärde hänförligt till stamaktieägare, kr per stamaktie59,7523,7116,0914,5413,339,10

1) För kvartalet och perioden har valutakurseffekter brutits ut ur förvaltningsresultatet och redovisas på egen rad i resultaträkningen. Jämförelsesiffror har räknats om. Se vidare under Resultatanalys på sidorna 21-22.

2) Inklusive 35 hotellrum.

3) Exklusive poster av engångskaraktär.

4) Omräknat 2019 för att motsvara antalet efter indragning av varannan aktie under andra kvartalet 2020.