Finansiell översikt

MKRQ3 2021202020192018201720162015
Hyresintäkter, Mkr225,2231,1180,6127,7108,576,355,7
Driftsöverskott, Mkr170,6177,4129,992,279,153,638,2
Förvaltningsresultat, Mkr65,960,842,921,633,914,6-9,7
Förvaltningsresultat per stamaktie, kr ¹0,450,530,11-0,200,100,20-0,19
Bostäder under byggnation, antal ²863540527235270217215
Färdigställda bostäder, antal3513713318829
Nettoinvestering, Mkr1 822,71 074,71 141,2624,0278,5362,1190,7
Belåningsgrad, %60,555,259,461,866,050,057,0
Soliditet, %37,939,033,535,639,043,040,0
Räntetäckningsgrad, ggr ³2,21,81,71,92,2e/te/t
Långsiktigt substansvärde, Mkr3 714,42 883,01 975,31 200,51 094,91 008,5830,2
Långsiktigt substansvärde hänförligt till stamaktieägare, Mkr2 935,.92 364,61 457,0804,4726,8666,3455,1
Totalt antal utestående stamaktier, tusental ⁴41 97739 57761 44450 00050 00050 00050 000
Långsiktigt substansvärde hänförligt till stamaktieägare, kr per stamaktie69,9459,7523,7116,0914,5413,339,10

1) Från Q4 2020 har valutakurseffekter brutits ut ur förvaltningsresultatet och redovisas på egen rad i resultaträkningen där jämförelsesiffror räknats om.

2) Inklusive 40 hotellrum.

3) Exklusive poster av engångskaraktär.

4) Omräknat Q1 2020 för att motsvara antalet efter indragning av varannan aktie under andra kvartalet 2020.