Finansiell översikt

MKR2020 Q320192018201720162015
Hyresintäkter, Mkr168,3180,6127,7108,576,355,7
Driftsöverskott, Mkr130,2129,992,279,153,638,2
Förvaltningsresultat, Mkr51,742,921,633,914,6-9,7
Förvaltningsresultat per stamaktie, kr0,600,11-0,200,100,20-0,19
Bostäder under byggnation, antal ¹438527235270217215
Färdigställda bostäder, antal706,613318829
Nettoinvestering, Mkr274,41 141,2624,0278,5362,1190,7
Belåningsgrad, %55,959,461,866,050,057,0
Soliditet, %37,933,535,639,043,040,0
Räntetäckningsgrad, ggr ²1,91,71,92,2e/te/t
Långsiktigt substansvärde, Mkr2 818,11 975,31 200,51 094,91 008,5830,2
Långsiktigt substansvärde hänförligt till stamaktieägare, Mkr2 299,81 457,0804,4726,8666,3455,1
Totalt antal utestående stamaktier, tusental ³39 57761 44450 00050 00050 00050 000
Långsiktigt substansvärde hänförligt till stamaktieägare, kr per stamaktie58,1123,7116,0914,5413,339,10

1) Inklusive 35 hotellrum 2019-2020
2) Exklusive kostnader av engångskaraktär.
3) Omräknat 2019 för att motsvara antalet efter indragning av varannan aktie under andra kvartalet 2020