Hållbarhetsmål och fokusområden

Hållbarhetsmål

All nyproduktion ska vara miljöcertifierad. Därutöver ska alla förvaltningsfastigheter som ägs och förvaltas långsiktigt miljöcertifieras fram till utgången av år 2023.

Andelen grön finansiering avseende nyproduktion och förvaltningsfastigheter ska uppgå till 85 procent vid utgången av år 2023.

Minska utsläpp av växthusgaser med 42 procent till 2030 från 2021 års nivåer inom scope 1 och scope 2, samt att mäta och minska utsläpp i scope 3. Målet är validerat och publicerat av Science Based Target initiative.

Fokusområden

Bygga och förvalta för framtidens miljö och klimat

 • Minimera våra utsläpp och anpassa samhället för ett förändrat klimat
 • Miljöcertifiera nyproducerade och befintliga fastigheter
 • Öka cirkulariteten vid nyproduktion och förvaltning av våra fastigheter
 • Bidra till att öka den biologiska mångfalden där vi verkar

Långsiktig stadsutveckling

 • Planera och utveckla stadsdelar och byggnader som är trygga, inkluderande och trivsamma
 • Bygga och förvalta bostäder tillgängliga för många och för livets olika skeden
 • Vara aktiva i lokalsamhället i samarbete med ideella organisationer

Bedriva en hållbar affärsverksamhet

 • Ställa krav och följa upphållbarheten i vår leverantörskedja
 • Motarbeta korruption i verksamheten och i våra affärsrelationer
 • Bidra till medarbetarnas professionella och personliga utveckling
 • Säkerställa en jämställd och inkluderande arbetsplats