VD har ordet

Genova arbetar långsiktigt och målmedvetet med att skapa värde på vårt sätt: genom att kombinera stabila kassaflöden från förvaltningsfastigheter med kostnadseffektiv projektutveckling av främst bostäder och samhällsfastigheter. Med den starka utvecklingen under 2021 visar vi återigen styrkan i vår affärsmodell. Vi levererade hög tillväxt med god lönsamhet, ökad produktion med bibehållen stabil finansiell ställning och därtill ett stärkt hållbarhetsarbete.

Jag känner mig både glad och stolt över vad vi åstadkommit under 2021, ett rekordår avseende såväl investeringsnivå som produktionstakt. Genova levererade en stark utveckling väl över de finansiella målen. Förvaltningsresultatet steg med 63 procent till 99,2 Mkr, motsvarande en ökning med 60 procent i förvaltningsresultat per aktie, medan tillväxten i substansvärde per aktie uppgick till 31 procent. Samtidigt går Genova in i 2022 med en stabil finansiell ställning.

Vi genomförde investeringar i förvaltningsfastigheter under året för närmare 2 miljarder kronor på våra huvudmarknader Storstockholm och Uppsalaregionen och även på andra tillväxtorter såsom Lund. Det är i huvudsak fastigheter med stabila hyresgäster på långa avtal i strategiska lägen. Därmed adderar vi både goda kassaflöden och möjligheter till utveckling av byggrätter och framtida värdeskapande. Under året breddade vi oss även geografiskt. Genom förvärvet av 50 procent av fastighets- och projektutvecklingsbolaget Järngrinden i slutet av året gjorde vi en strategisk etablering även i Västsverige. Järngrinden är ett bolag vi uppskattar både för den erfarna organisationen och den starka fastighets- och projektportföljen.

Genova driver ett betydande antal projekt i olika faser, från pågående byggnation i Norrtälje, Knivsta, Enköping och Uppsala, till planarbeten för att skapa nya detaljplaner för projektutveckling. Under året ökade vi produktionstakten kraftigt och hade vid årets slut cirka 60 000 kvm i pågående produktion. Med Genovas totala projektportfölj säkrar vi en långsiktig stark organiskt tillväxt. Fram till 2028 planerar vi att investera cirka 12 Mdkr i byggnation av fastigheter för egen långsiktig förvaltning, vilket färdigställda bedöms uppgå till totalt cirka 15 Mdkr med ett bedömt hyresvärde om cirka 700 Mkr. Det är detta vi har i sikte och steg för steg arbetar för att nå. Ett tydligt exempel på Genovas långsiktiga värdeskapande är arbetet med projektet Viby i Upplands-Bro. Genova förvärvade fastigheten Viby 2014 och har sedan dess metodiskt arbetat med att skapa förutsättningar för en helt ny stadsdel med olika boendeformer, service, skolor och grönområden. I slutet av 2021 antogs en ny detaljplan för fastigheten som innebär att vi tillsammans med K2A, som äger 30 procent, kan påbörja byggnation senare i år.

Vi tycker det är fantastiskt roligt att Genovas stadsutvecklingsteam, i ett nära samarbete med såväl tjänstemän som politiker inom kommunen, invånare och verksamheter i området, har kunnat skapa möjligheter att utveckla denna plats från en stor parkering med en äldre handelslokal till en levande och hållbar stadsdel som binder samman intilliggande bostadsområden till en helhet. Det innebär ett hållbart byggande och värdeskapande för alla involverade parter. Långsiktig stadsutveckling och att bygga och förvalta för framtidens klimat och miljö är centrala delar i Genovas hållbarhetsstrategi som styrelsen fastställde under 2021. Vi har därmed tagit ett mer strukturerat grepp om vårt hållbarhetsarbete och ökat insatserna för att identifiera och genomföra de åtgärder som effektivast kan bidra till minskad klimatpåverkan och en hållbar affärsverksamhet. Detta har även möjliggjort för oss att ta upp grön finansiering under året.

När vi går in i 2022, med en viss osäkerhet i marknaden, har vi en trygghet i Genovas affärsmodell där förvaltningsfastigheter med goda kassaflöden utgör basen. Med Genovas stabilitet och storlek i dag ser vi goda förutsättningar för finansiering framöver och vi arbetar aktivt för att på olika sätt sänka våra finansieringskostnader. Vi ska fortsätta att ta tillvara bra affärsmöjligheter och sträva efter att öka takten i vår produktion och stadsutveckling ytterligare. Och vi ska fortsätta vårt långsiktiga och målmedvetna arbete med att skapa värde.

Michael Moschewitz
VD, Genova

Michael Moschewitz

Född 1980. Anställd sedan 2014, VD sedan oktober 2017.

Bakgrund:
Magisterexamen i ekonomi och finans samt juridikstudier, Stockholms universitet. Tidigare partner på Catella Corporate Finance och finanschef på Oscar Properties Holding AB (publ).

Övriga uppdrag:
Uppdrag i flera av Genova Property Group AB:s (publ) dotterbolag. Aktieägande i bolaget, inklusive närstående: 2 150 538 stamaktier samt 69 000 teckningsoptioner.