VD har ordet

2022 var på många sätt omvälvande. Pandemin avtog samtidigt som krig, stigande räntor, energipriser och inflation skapade osäkerhet. Att Genova redovisar en stabil finansiell utveckling med god tillväxt och stärkt intjäningsförmåga i en sådan omvärld är ett styrkebesked. Samtidigt tog vi viktiga steg för att säkra vår långsiktiga finansiering och likviditet parallellt med ett ökat hållbarhetsfokus. Fastighetsbolaget Järngrinden konsoliderades som dotterföretag i koncernen, vilket synliggör värden och stärker vår balansräkning.

Genova fortsatte att växa lönsamt under året genom färdigställda projekt och ett antal strategiska förvärv som bidrar med stabila kassaflöden. Hyresintäkterna steg med 23 procent och vi noterar en god tillväxt i förvaltningsresultat per aktie om 17 procent medan substansvärdet per aktie ökade med 9 procent. Ser vi på utvecklingen sedan 2019 har både förvaltningsresultat per aktie och substansvärde per aktie stigit med i genomsnitt 38 procent per år. Merparten av våra hyresavtal inflationsjusteras enligt konsumentprisindex vilket stärker Genovas intjäning och utgör en motvikt till stigande räntor och ökade energipriser. Från januari 2023 innebär det ökade årliga hyresintäkter om cirka 35 Mkr. Vi noterar att våra hyresgäster generellt har förmåga att hantera höjda hyror och vi ser en fortsatt efterfrågan på Genovas lokaler. Den relativt låga snitthyran i vårt fastighetsbestånd, cirka 1 500 kr/kvm, är en bidragande faktor, liksom vår hyresgästmix. Cirka 60 procent av hyresintäkterna kommer från samhällsfastigheter, bostäder samt dagligvaruhandel vilket sammantaget ger god riskspridning.

Järngrinden införlivas i Genovakoncernen

I december 2022 införlivades fastighetsbolaget Järngrinden som dotterföretag i Genovakoncernen efter att vi förvärvat ytterligare 1 procent av aktierna i bolaget. Genova är sedan tidigare hälftenägare av Järngrinden och jag är glad att vi genom förvärvet tog nästa steg i vårt partnerskap. Järngrinden har en stabil och växande verksamhet med förvaltningsfastigheter och lönsam projektutveckling i Västsverige som linjerar mycket väl med Genovas strategi. Konsolideringen innebär att förvaltnings- och projekteringsfastigheter ökar med drygt 1 Mdkr och påverkar intjäningen framåt med cirka 60 Mkr i ökat årligt hyresvärde. Det synliggör därmed värden och stärker Genovas balansräkning. Vår plan är att på sikt utnyttja vår option att förvärva resterande del av Järngrinden.

Organisk tillväxt

Vi fortsatte att växa organiskt genom vår projektutveckling med inflyttning av ett äldreboende och hyresbostäder i första etappen i projektet Handelsmannen i Norrtälje. Våra övriga pågående projekt löper på enligt plan med totalt cirka 1 000 bostäder i Norrtälje, Enköping, Knivsta och Upplands-Bro med färdigställanden under 2023–2026. Arbetet med de första etapperna av vårt stadsutvecklingsprojekt i Viby i Upplands-Bro påbörjades efter att en ny detaljplan vann laga kraft under året. Ett fantastiskt roligt och viktigt steg för Genova. Vi ser fortsatt efterfrågan på nya hyresbostäder på våra kärnmarknader Storstockholm och Uppsalaregionen, liksom i vår nya region Väst.

” Genova fortsatte att växa lönsamt under året.”

Michael Moschewitz VD, Genova

Finansiering i fokus

En långsiktigt stabil finansiering är centralt för Genova och har i årets osäkra kapitalmarknad varit än mer i fokus. Vi har arbetat med att säkerställa finansieringen kommande år genom refinansieringar och förlängning av lån. Genom en riktad nyemission i början av 2023 stärkte vi Genovas finansiella ställning ytterligare och skapade kapacitet att agera på affärsmöjligheter som vi tror kan uppstå då förutsättningarna på fastighetsmarknaden är under förändring. Samtidigt kompletterades bolagets ägarbild med välrenommerade investerare som tror på och vill investera långsiktigt i Genova. Under inledningen av året har vi även påbörjat en process för eventuell försäljning av våra tillgångar i Palma i Spanien, ett färdigställt hotell och ett hotell under slutförande i maj 2023. Dessa fastigheter är ej av långsiktig strategisk karaktär för Genova och med låg skuldsättning skulle en försäljning frigöra betydande likviditet. Genova är ett bolag med ett långsiktigt ägarperspektiv som strävar efter att vara väl rustade för att hantera alla sorters marknader och vi ser fram emot ett aktivt 2023. Med stabila kassaflöden från vår förvaltningsportfölj har vi kapacitet att hantera högre finansieringskostnader. Samtidigt ger egenskapade byggrätter till låga ingångsvärden och övervärden flexibilitet att gasa eller bromsa i projektutvecklingen, utifrån rådande marknadsförutsättningar.

Michael Moschewitz
VD, Genova

Michael Moschewitz

Född 1980. Anställd sedan 2014, VD sedan oktober 2017.

Bakgrund:
Magisterexamen i ekonomi och finans samt juridikstudier, Stockholms universitet. Tidigare partner på Catella Corporate Finance och finanschef på Oscar Properties Holding AB (publ).

Övriga uppdrag:
Uppdrag i flera av Genova Property Group AB:s (publ) dotterbolag. Aktieägande i bolaget, inklusive närstående: 2 155 538 stamaktier samt 69 000 teckningsoptioner.