VD har ordet

Genova inledde året med både högre hyresintäkter och ett ökat driftsöverskott jämfört med
föregående år. Våra projekt utvecklas enligt plan och under året kommer vi att färdigställa
närmare 400 miljöcertifierade hyresbostäder. Fastighetsvärdena har stabiliserats och
finansieringsmarknaden stärkts samtidigt som aktiviteten på transaktionsmarknaden
ökat, vilket kan skapa affärsmöjligheter för Genova framöver.

Hyresintäkterna ökade med 3 procent och driftnettot med 4 procent. Förvaltningsresultatet steg med 140 procent till 27 Mkr, detta främst som en följd av lägre negativa värdeförändringar på fastigheter i joint ventures och intresseföretag. Även exklusive dessa värdeförändringar ökade förvaltningsresultatet med 5
procent. Värdeförändringarna i koncernen stabiliserades och vi redovisar en begränsad negativ värdeförändring från förvaltningsfastigheterna om –6,5 Mkr där indexjusteringar reducerade effekten av ökade avkastningskrav. Substansvärdet
per aktie minskade med 12 procent till 71,42 kr per aktie jämfört med samma period föregående år men ökade jämfört med årsskiftet.

Finansiering

Vi noterar att såväl bank- som kapitalmarknaden förbättrades under inledningen av 2024 och Genova fortsatte vårt arbete med att förbättra kapitalstrukturen, sänka finansieringskostnaderna samt stärka likviditeten. I mars genomförde vi en emission av konvertibler och tillfördes därigenom 200 Mkr. Genom konvertibelemissionen diversifierade vi Genovas finansieringskällor, vilket är positivt både för våra aktieägare och obligationsinnehavare. Efter periodens utgång emitterade vi framgångsrikt ytterligare gröna obligationer. I samband med emissionerna återköpte vi hybridobligationer om cirka 160 Mkr till rabatt.

Förvaltning

Genova har en stabil förvaltningsportfölj med en god hyresgästmix. Vi har hyresavtal med långa löptider, i genomsnitt 5,1 år, och en fortsatt hög uthyrningsgrad om 94 procent. Detta är särskilt viktigt i en tid av svagare konjunktur som vi nu är inne i. Vår inriktning på tillväxtregioner med tonvikt på Storstockholm och Uppsala samt en hög andel intäkter från samhällsfastigheter, bostäder och dagligvaruhandel skapar stabilitet i en marknad med lägre aktivitet.

Investeringar

Genovas pågående projekt utgörs i huvudsak av hyresbostäder i Norrtälje, Knivsta, Enköping och Upplands-Bro, men vi har även en pågående byggnation av Apoteas nya centrallager i Varberg. Våra pågående bostadsprojekt innebär att vi under året kommer att färdigställa närmare 400 hyresbostäder för egen långsiktig förvaltning, samtliga med miljöcertifiering enligt Svanen. Årshyran för hyresbostäderna uppgår till cirka 47 Mkr. Vi fortsätter att prioritera arbete med detaljplaner i vår byggrättsportfölj, vilket kommer skapa betydande värden för Genova som vi avser realisera antingen genom egen projektutveckling eller via avyttringar av byggrätter framåt.

Framåtblick

Fastighetsmarknaden präglas fortsatt av utmaningar, framför allt i form av höga räntenivåer, men en viss optimism om vändning är tydlig. Om förväntningarna om en sänkning av styrräntan under 2024 infrias, finns förutsättningar för minskad press på fastighetsvärdena och minskade räntekostnader under året. Vi kommer att ha fortsatt stort fokus på Genovas kapitalstruktur och på att säkerställa vår likviditet. Med tecken på en mer öppen kapital- och bankmarknad och ökad aktivitet på transaktionsmarknad ser vi förutsättningar för värdeskapande affärsmöjligheter framåt.

Michael Moschewitz
VD, Genova

Michael Moschewitz

Född 1980. Anställd sedan 2014, VD sedan oktober 2017.

Bakgrund:
Magisterexamen i ekonomi och finans samt juridikstudier, Stockholms universitet. Tidigare partner på Catella Corporate Finance och finanschef på Oscar Properties Holding AB (publ).

Övriga uppdrag:
Uppdrag i flera av Genova Property Group AB:s (publ) dotterbolag. Aktieägande i bolaget, inklusive närstående:
2 160 000 stamaktier och 68 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026 (ägda via bolag) samt 69 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024.