VD har ordet

Genova fortsatte sin tillväxtresa under första halvåret 2021. Förvärv som stärker intjäningen långsiktigt genomfördes och vi ökade volymen i den pågående byggnationen av bostäder avsevärt. Produktionen kommer öka ytterligare under hösten med projektstarter med ett tydligt
hållbarhetsfokus på våra huvudmarknader Stockholm och Uppsalaregionen.

Genova redovisar för första halvåret 2021 en väsentlig ökning i såväl substansvärde som förvaltningsresultat, våra viktigaste tillväxtmått. Förvaltningsresultatet för de senaste 12 månaderna steg till 75 Mkr, en ökning per stamaktie om 76 procent. Tillväxten i substansvärde per stamaktie uppgick till 19 procent. I takt med att vi tillträder genomförda förvärv kommer intjäningskapaciteten att öka ytterligare under andra halvåret.

Ökad pågående produktion

Under första halvåret ökade vi produktionstakten väsentligt av hållbara bostäder för egen förvaltning genom byggstart av projekt i Knivsta och Enköping samt ökad yta i vårt pågående projekt i Norrtälje. Med dessa projekt om totalt cirka 60 000 kvm kommer vi under perioden 2022–2023 stärka våra hyresintäkter med över 100 Mkr per år och tillföra närmare 1 000 hyresbostäder till vårt bestånd. Vi planerar för byggstarter av ytterligare projekt under andra halvåret med totalt 70 000 kvm, innehållande närmare 800 bostäder, skola, förkola mm. Efterfrågan på bostäder är fortsatt stor på våra huvudmarknader och vi har kapacitet i organisation och finansiering att växla upp produktionen. Målet är att från 2022 ha minst 1 500 bostäder i pågående produktion årligen.

Förvärv med stabila
kassaflöden och potential

Genom förvärv av förvaltningsfastigheter med utvecklingspotential stärker vi vår intjäning, samtidigt som det ger möjlighet att skapa nya byggrätter. Under andra kvartalet förvärvade vi två fastigheter i Täby respektive Uppsala som båda har potential för framtida bostadsutveckling. Det är strategiskt belägna fastigheter med stabila kassaflöden i attraktiva tillväxtkommuner där vi äger flera fastigheter sedan tidigare.

Grön finansiering

Genovas samtliga byggnader i pågående projekt uppförs med en tydlig hållbarhetsprofil och kommer att miljöcertifieras. Det ger oss ett effektivt verktyg i förvaltningen och en tydlig målstyrning mot ökad miljöprestanda. Under 2021 tar Genova ytterligare steg i sitt hållbarhetsarbete och kommer bland annat att fokusera på certifiering av befintliga förvaltningsfastigheter och prioritera grön finansiering. I maj emitterade Genova ytterligare 200 Mkr under sin gröna hybridobligation. Vi har därmed emitterat totalt 700 Mkr under utestående ramverk om 1 250 Mkr. Kapitalet används enligt det gröna ramverket samt för inlösen av utestående preferensaktier i juni, en förändring i vår kapitalstruktur som bidrar till både stärkt kassaflöde och bättre förutsättningar och villkor för fortsatt tillväxt.

Tillväxt och hållbarhet i fokus

I juni var det ett år sedan Genovas notering av stamaktien på Nasdaq Stockholm, en milstolpe för bolaget. När Affärsvärlden i maj utsåg pristagare för noteringar 2020 tilldelades Genova priset för bästa notering i kategorin ”Kvalitet i klassen miljardbolag”. Det är förstås väldigt roligt för oss att Genova uppmärksammas för arbetet med stamaktienoteringen. Jag är stolt över att vi kunde genomföra erbjudandet och noteringen på ett framgångsrikt sätt i den osäkra marknaden som då rådde. Vi hade investerare som trodde på oss, en långsiktig plan och ett starkt team, vilket gjorde det möjligt. Utvecklingen sedan noteringen visar att vår affärsidé med hållbart värdeskapande, kvalitet och långsiktighet uppskattas av marknaden. Nu ser vi fram emot ett intensivt andra halvår, med tillväxt och hållbarhet i fokus.

Michael Moschewitz
VD, Genova

Michael Moschewitz

Född 1980. Anställd sedan 2014, VD sedan oktober 2017.

Bakgrund:
Magisterexamen i ekonomi och finans samt juridikstudier, Stockholms universitet. Tidigare partner på Catella Corporate Finance och finanschef på Oscar Properties Holding AB (publ).

Övriga uppdrag:
Uppdrag i flera av Genova Property Group AB:s (publ) dotterbolag. Aktieägande i bolaget, inklusive närstående: 2 150 538 stamaktier samt 69 000 teckningsoptioner.