VD har ordet

Under kvartalet tog Genova ett viktigt steg för att både bredda och växa verksamheten när vi förvärvade 50 procent av fastighets- och projektutvecklingsbolaget Järngrinden. Genom förvärvet gör vi en strategisk etablering i Västsverige som kompletterar våra huvudmarknader. Samtidigt redovisar vi en fortsatt positiv utveckling i vår förvaltning med bra uthyrningar och hög aktivitet i nyproduktionen som långsiktigt kommer stärka vår intjäningsförmåga betydligt.

Strategiskt bolagsförvärv ger plattform i Västsverige

Genova har sedan många år Storstockholm och Uppsalaregionen som sina primära marknader. Här arbetar vi med att förverkliga vår affärsidé att kombinera stabila kassaflöden från förvaltningsportföljen med värdeskapande projektutveckling av främst samhälls och bostadsfastigheter för egen långsiktig förvaltning. Samtidigt har vi alltid varit öppna för förvärv som passar oss på andra tillväxtorter som vi tror på. Genom förvärvet av 50 procent av Järngrinden får vi en mycket bra plattform för tillväxt även i Västsverige på orter som Göteborg, Borås, Kungsbacka, Varberg, Halmstad, Helsingborg mfl. Järngrinden har en erfaren organisation, en kassaflödesgenererande fastighetsportfölj om cirka 500 Mkr samt en projektportfölj omfattande närmare 100 000 kvm bostadsyta. Sammantaget är det en affär jag är mycket nöjd med och som kommer bidra till våra operativa och finansiella mål. Jag och Genovas grundare känner Järngrindens VD Patrik Ivarson och bolaget sedan lång tid tillbaka och vi delar värderingar och framtidsambitioner. Förvärvet, som inkluderar en option om att köpa resterande 50 procent, finansieras delvis genom en riktad nyemission där vi breddar ägarbasen med välrenommerade institutionella investerare.

Hög aktivitet i nyproduktionen

Det är hög aktivitet i vår nyproduktion med pågående projekt i Norrtälje, Knivsta, Uppsala och Enköping. Efter
färdigställande kommer dessa fastigheter att stärka våra hyresintäkter med närmare 120 Mkr per år samt betydande projektvinster, vilket ger oss ytterligare kapacitet att växa. Samtidigt har vi flera fastighets- och stadsdelsprojekt i planeringsfas där arbetet med pågående detaljplaner flyter på väl. Det gäller bland annat den nya stadsdelelen vi planerar i Upplands-Bro tillsammans med fastighetsbolaget K2A samt i Skarpnäck i södra Stockholm. I oktober blev det klart att vi utökar vår befintliga byggrätt i Skarpnäck genom att teckna ett strategiskt viktigt markanvisningsavtal med Stockholm Stad. Det innebär möjlighet för Genova att, när ny detaljplan antagits, förverkliga planerna på en ny hållbar stadsdel i Skarpnäck med cirka 500 bostäder, äldreboende, förskola och en livsmedelsbutik med Hemköp som hyresgäst. Att miljöcertifiera byggnaderna i våra nybyggnadsprojekt såsom i den planerade stadsdelen i Skarpnäck, är en central del i vårt hållbarhetsarbete. Därtill har vi nu stort fokus på arbetet med att minska klimatpåverkan från det befintliga beståndet av förvaltningsfastigheter. Det innebär att identifiera och genomföra de insatser som effektivast kan bidra till minskad energiförbrukning och därmed mindre CO2-utsläpp, vilket samtidigt bidrar positivt till lönsamheten och gröna finansieringsmöjligheter. Under kvartalet har vi knutit ett avtal med organisationen Läxhjälpen som med sin verksamhet skapar förutsättningar för att fler elever ska klara grundskolan med gymnasiebehörighet, få ett ökat självförtroende och en starkare framtidstro. Vi ser det som ett viktigt sätt för oss att bidra till en positiv utveckling i samhället och är stolta över att kunna stötta Läxhjälpens starka engagemang.

Ökning i substansvärde och förvaltningsresultat

Jag är nöjd med utvecklingen under kvartalet. Genova redovisar för årets första nio månader en väsentlig ökning i såväl substansvärde som förvaltningsresultat, våra viktigaste tillväxtmått. Förvaltningsresultatet för de senaste 12 månaderna steg till 77 Mkr, en ökning per stamaktie om 34 procent. Tillväxten i substansvärde per stamaktie uppgick till 20 procent. Den ökade intjäningen och en stark balansräkning ger oss goda förutsättningar att fortsätta växa, både genom projektutveckling för långsiktigt ägande och förvärv. Vi fortsätter att utvärdera affärer som passar Genova med fokus på kassaflödesfastigheter som också har utvecklingspotential. Vårt mål är att växa i hög takt med god lönsamhet, hållbart och långsiktigt. Jag ser alla möjligheter för Genova att lyckas med det.

Michael Moschewitz
VD, Genova

Michael Moschewitz

Född 1980. Anställd sedan 2014, VD sedan oktober 2017.

Bakgrund:
Magisterexamen i ekonomi och finans samt juridikstudier, Stockholms universitet. Tidigare partner på Catella Corporate Finance och finanschef på Oscar Properties Holding AB (publ).

Övriga uppdrag:
Uppdrag i flera av Genova Property Group AB:s (publ) dotterbolag. Aktieägande i bolaget, inklusive närstående: 2 150 538 stamaktier samt 69 000 teckningsoptioner.