VD har ordet

” Jag tacksam över att merparten av våra hyresgäster
har klarat utmaningarna från pandemin väl och att
påverkan på Genovas verksamhet är mycket begränsad.”

2020 var ett år med stark utveckling och tillväxt för Genova trots turbulensen i omvärlden till följd av coronapandemin. Vi genomförde notering av stamaktien på Nasdaq Stockholm och en nyemission som stärkte vår finansiella ställning och likviditet. Genovas första och miljöcertifierade hyresbostäder stod klara och vi utökade portföljen med strategiska förvärv. Under inledningen av 2021 har vi tagit ytterligare steg för både tillväxt och en ännu grönare verksamhet.

Omfattningen av coronapandemin varomöjlig att föreställa sig när jag skrev förra årets vd-ord. När jag nu summerar 2020 är jag därför tacksam över att kunna konstatera att merparten av våra hyresgäster klarat utmaningarna väl och att påverkan på Genovas verksamhet är mycket begränsad. Genomgående har förvaltningen, projekten och transaktionsverksamheten kunnat bedrivas på ett effektivt sätt, anpassat till myndigheternas krav och råd. Samtidigt ser vi fram emot den tidpunkt då vi återigen får arbeta närmare både kollegor, hyresgäster och partners så som vi är vana vid och uppskattar.

Framgångsrik uthyrning, god lönsamhet och stark likviditet

Genova fortsatte att utvecklas med god lönsamhet under 2020. Vi ökade förvaltningsresultatet till 61 Mkr, en ökning per stamaktie om 64 procent och väl över målet med årlig tillväxt på 20 procent. Även målet om en årlig tillväxt i långsiktigt substansvärde per stamaktie om minst 20 procent överträffades. Värdeförändringarna var dock större under 2019, vilket gör att resultatet efter skatt för perioden är lägre än föregående år. Under året har vi nytecknat samt förlängt hyresavtal överstigande 30 000 kvm med stabila och långsiktiga hyresgäster. Det ser vi som ett styrketecken och en bekräftelse på våra lägens attraktivitet och framtidspotential. Det är även ett kvitto på ett starkt arbete i vår förvaltningsverksamhet.

Ökad takt i bostadsbyggnationen

Sommaren 2020 stod Genovas första gröna hyresbostäder klara och inflyttade. Genova har ett tydligt fokus på tillväxt genom produktion av hållbara hyresbostäder och samhällsfastigheter för egen förvaltning. Under inledningen av 2021 har vi ökat takten väsentligt i pågående produktion genom byggstart av bostadsprojekt i Knivsta och Enköping samt ökad yta i vårt pågående projekt i Norrtälje. Totalt omfattar dessa projekt cirka 60 000 kvm och över 1 000 hyresbostäder. I ljuset av denna utveckling fastställde Genovas styrelse i januari 2021 nya och mer ambitiösa operativa tillväxtmål för bostäder i byggnation och andel hyresintäkter från bostads- och samhällsfastigheter.

Förvärv stärker intjäningen

Genova ska växa både genom projektutveckling och med strategiska förvärv. Under 2020 kompletterade vi portföljen med flera fastigheter med god utvecklingspotential, och efter årets slut genomförde vi Genovas största affär hittills. Vi förvärvade i mars en portfölj med samhällsfastigheter i attraktiva lägen i Storstockholm till ett värde om 970 Mkr. Genom affären tar vi ett rejält tillväxtkliv och Genovas hyresintäkter från samhällsfastigheter och bostäder närmar sig 60 procent, på god väg mot målet om 70 procent. Samtidigt bidrar portföljen med väsentligt stärkt intjäningsförmåga och förvaltningsresultat från stabila hyresgäster.

Hållbar utveckling

För Genova är hållbarhet en kärnfråga. Vi arbetar aktivt för att ta vårt ansvar som fastighetsägare och som fastighets och stadsutvecklare. Samtliga byggnader i våra pågående projekt uppförs med en tydlig hållbarhetsprofil och kommer att miljöcertifieras, något vi ser som ett effektivt verktyg för att skapa en långsiktig förvaltning och tydlig målstyrning för att förbättra fastigheternas miljöprestanda.

Med hållbara fastigheter i portföljen skapar vi även förutsättningar för olika former av grön finansiering. Som ett led i detta har vi tagit fram ett så kallat grönt finansiellt ramverk som beskriver Genovas verksamhet ur ett antal hållbarhetskriterier vilket har granskats av klimatforskningsinstitutet CICERO Shades of Green. För Genova innebär detta ytterligare ett sätt att säkerställa att vi arbetar med rätt hållbarhetsinsatser framgent och det ger oss samtidigt möjligheter till fördelaktiga finansieringsvillkor.

Jag är stolt över det Genova åstadkom 2020. Bakom den positiva utvecklingen ligger en stark arbetsinsats från fantastiska medarbetare, som trots ett utmanande år behållit sitt engagemang och driv. Nu ser vi framåt – 2021 har börjat positivt och det är mycket som händer i verksamheten. Vi har en byggrättsportfölj om närmare 400 000 kvm med betydande övervärden att arbeta med. Balansräkningen är stark, likviditeten god och teamet redo. Tillsammans borgar detta för intressanta möjligheter även detta år.

Michael Moschewitz
VD, Genova

Michael Moschewitz

Född 1980. Anställd sedan 2014, VD sedan oktober 2017.

Bakgrund:
Magisterexamen i ekonomi och finans samt juridikstudier, Stockholms universitet. Tidigare partner på Catella Corporate Finance och finanschef på Oscar Properties Holding AB (publ).

Övriga uppdrag:
Uppdrag i flera av Genova Property Group AB:s (publ) dotterbolag. Aktieägande i bolaget, inklusive närstående: 2 150 538 stamaktier samt 22 298 preferensaktier (genom helägda bolag).