VD har ordet

Vi befinner oss i en utmanande tid med stigande räntor som tynger lönsamheten i branschen och leder till ökade avkastningskrav med minskade fastighetsvärden som följd. I denna marknadsmiljö är nyckeln för Genova att agera proaktivt och säkerställa en långsiktigt stabil balansräkning och god likviditet. Under och efter periodens utgång har vi tagit flera steg för att stärka vår finansiella ställning och minska räntekostnaderna.

Verksamheten fortsatte att utvecklas stabilt under första halvåret inom såväl fastighetsförvaltningen som projektutvecklingen. Vi redovisar en god tillväxt i hyresintäkter med 37 procent och en ökning av driftnettot med 41 procent, främst som en effekt av ett större fastighetsbestånd och färdigställda projekt. Stigande räntekostnader samt framför allt negativa värdeförändringar i intressebolag, belastade förvaltningsresultatet som minskade till 24 Mkr jämfört med 56 Mkr föregående år. Vi värderar förvaltningsfastigheterna externt kvartalsvis och noterar negativa värdeförändringar om cirka 200 Mkr vilket främst är en följd av ökade avkastningskrav. Sammantaget påverkar detta substansvärdet per aktie negativt.

Finansiering

Arbetet med att säkerställa god likviditet och minska skuldsättningen har fortsatt under kvartalet. Vi har genomfört ett antal försäljningar som dels stärker vår balansräkning, dels minskar våra räntekostnader på årsbasis med cirka 50 Mkr. I maj såldes en förvaltningsfastighet i Uppsala för 85 Mkr och efter periodens utgång tecknades avtal om försäljning av två hotellfastigheter i Palma, Mallorca, för cirka 410 Mkr. Fastigheterna, som inte utgör strategiskt innehav för bolaget, är lågt belånade vilket innebär tillskott av en betydande nettolikviditet om cirka 350 Mkr som kommer att användas för att ytterligare minska vår skuldsättning. Under första halvåret har obligationer om drygt 115 Mkr återköpts i obligationen som förfaller i september 2023. Resterande obligationer om 410 Mkr kommer att lösas på förfallodagen. Därefter har vi cirka 725 Mkr i ett utestående obligationslån med förfall i september 2024. Vår ambition är att fortsätta arbeta proaktivt med vår balansräkning och värna vår likviditet.

Investeringar

Under perioden har vi fortsatt att investera i vår projektutveckling som framför allt består av nyproducerade hyresbostäder i pågående projekt i Norrtälje, Enköping, Upplands-Bro och Knivsta. Vi möter en oförändrat stark efterfrågan på de lägenheter vi utvecklar och vi märker av ett tydligare intresse för nyproducerade hyresbostäder på investerarmarknaden. I Knivsta påbörjades inflyttningar under andra kvartalet och resterande kommer successivt att färdigställas under 2023 och 2024. I Norrtälje flyttades totalt 66 bostäder in under första halvåret 2023. Inflyttningarna under 2023 bidrar till att stärka vår långsiktiga intjäning. Genovas affärsmodell som kombinerar goda, stabila kassaflöden från förvaltningsfastigheter med lönsam projektutveckling ger oss en stabil grund att stå på, även i en utmanande marknad. Vår befintliga fastighetsportfölj med fokus på framför allt Stockholm och Uppsala genererar stabil intjäning. Avyttringarna under perioden har genererat likviditet och våra obligationsåterköp sänker våra räntekostnader. Samtidigt kontrollerar vi närmare 600 000 kvm mark med betydande övervärden som ej reflekteras i vår balansräkning. Bolaget har sedan starten 2006 vuxit med god lönsamhet och hög substanstillväxt. Vi är långsiktiga och fast beslutna att komma starka ur denna marknad när det vänder.

Michael Moschewitz
VD, Genova

Michael Moschewitz

Född 1980. Anställd sedan 2014, VD sedan oktober 2017.

Bakgrund:
Magisterexamen i ekonomi och finans samt juridikstudier, Stockholms universitet. Tidigare partner på Catella Corporate Finance och finanschef på Oscar Properties Holding AB (publ).

Övriga uppdrag:
Uppdrag i flera av Genova Property Group AB:s (publ) dotterbolag. Aktieägande i bolaget, inklusive närstående:
2 155 538 stamaktier och 68 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026 (ägda via bolag) samt 69 000 teckningsoptioner av serie 2021/2024.