Lokalhyresgäster

Genom god service och ett långsiktigt affärsmannaskap strävar vi efter att vara en bra partner till våra hyresgäster. Målet är att vara det mest personliga fastighetsbolaget med det bästa kunderbjudandet.

3 hörnstenar i arbetet med våra hyregäster

Bra lokalsinne

En fastighet eller lokal påverkar hur ett varumärke uppfattas. Val av läge, typ av fastighet, arkitektur och inredning förmedlar något till dess besökare. Vår ambition är att ha det mest attraktiva kunderbjudandet och att Genova ska vara ett självklart val för kunder genom god service och affärsmannaskap.
Genova har cirka 275 hyresgäster och våra tre största kunder stod för cirka 20 procent av hyresintäkterna vid årets slut. Kontraktsportföljen har en spridning av branscher, kundstorlek och olika typer av hyresgäster vilket minskar risken för vakanser och hyresförluster.

Nöjda kunder

Att skapa lojala och nöjda kunder bidrar till både lönsamhet och ett starkt varumärke. Genova arbetar strukturerat och löpande med kundvård. Arbetet består bland annat av interna workshops samt mätande av Nöjd-Kund-Index (NKI), ett viktigt verktyg för att följa upp kundservicen och säkerställa kvalitetsarbetet. Resultatet av NKI-mätningen ligger också till grund för förbättringsåtgärder som kan skapa ännu högre kundnöjdhet. Mätning av NKI (Nöjd-Kund-Index) ska genomföras vartannat år. Den senaste mätningen gjordes under våren 2018 och gav en mycket positiv bild av Genovas arbete. Vi översteg branschindex inom samtliga delsegment av undersökningen, exempelvis skulle samtliga av de tillfrågade kunderna rekommendera Genova som hyresvärd till andra företag. Genom undersökningen får vi värdefull information om våra kunders uppfattning av företaget. Vi får exempelvis mycket positiva omdömen avseende vår service, men samtidigt efterfrågas det mer information om våra hållbarhetsinitiativ.

Gröna hyresavtal

Vi ser en ökad vilja och ambition hos våra hyresgäster att tillsammans med Genova arbeta för ett mer hållbart samhälle. Därför kan vi erbjuda gröna hyresavtal, vilket innebär att hyresgästen tillsammans med Genova sätter upp en konkret handlingsplan med åtgärder som ska bidra till en bättre miljö.

Genovas hyresgäster

Genovas fastighetsbestånd präglas generellt av hyresgäster med långsiktig horisont för sin verksamhet i lokalerna. En stor andel av våra hyresgäster verkar i den offentliga sektorn samt inom dagligvaruhandeln. Den genomsnittliga löptiden för hyreskontrakten i Genovas fastighetsbestånd uppgick vid årets slut till cirka sju år och fördelas på cirka 275 hyresgäster. Bland hyresgästerna finns både privata företag och verksamheter inom offentlig sektor: kommunala omsorgsbolag, myndigheter, fackförbund, landsting, ledande företag inom försvarsindustrin, handelsföretag, väletablerade bilhallar samt Stiftelsen Uppsala Musikklasser. I takt med att pågående nybyggnadsprojekt färdigställs kommer Genova ha en växande andel hyresgäster i hyresbostäder.