Obligationer

Gröna hybridobligationer 2021

Genova offentliggjorde den 20 maj 2021 att bolaget framgångsrikt emitterat ytterligare gröna hybridobligationer om 200 Mkr under sitt gröna finansiella ramverk om totalt 1 250 Mkr (”Gröna Hybridobligationerna”). Efter emissionen av de Gröna Hybridobligationerna kommer totalt 700 Mkr vara emitterat under det gröna finansiella ramverket. De Gröna Hybridobligationerna har en evig löptid och emitterades på ett pris om 101% av nominellt belopp motsvarande ca. 3 månader STIBOR plus 650 baspunkter. De Gröna Hybridobligationerna är noterade på Nasdaq Stockholms Företagsobligationslista för Hållbara Obligationer.

Genova offentliggjorde den 26 februari 2021 att bolag framgångsrikt emitterat gröna hybridobligationer om 500 Mkr under ett ramverk om totalt 1 250 Mkr. De Gröna Hybridobligationerna har en evig löptid och löper med en ränta om 3 månader STIBOR plus 675 baspunkter fram till första inlösendagen. De Gröna Hybridobligationerna är noterade på Nasdaq Stockholms Företagsobligationslista för Hållbara Obligationer.

Obligationer 2020

Genova offentliggjorde den 1 september 2020 att bolaget framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda inlösenbara obligationer med ISIN: SE0014808820, till ett belopp om 400 Mkr inom ett ramverk om totalt 750 Mkr. Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 450 baspunkter och förfaller till betalning den 9 september 2024. Obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholm företagsobligationslista. Genova använde delar av nettolikviden från de nya obligationerna för att finansiera återköpserbjudandet och förtidsinlösen av samtliga utestående obligationer i de obligationslån som emitterades under 2017 och 2018 om totalt 500 miljoner kronor.

Genova offentliggjorde den 18 augusti 2021 att bolaget framgångsrikt placerat ytterligare gröna seniora icke säkerställda obligationer om 250 Mkr med löptid till 9 september 2024 (”Gröna Ytterligare Obligationerna”) under sitt utestående ramverk om totalt 750 Mkr med ISIN SE0014808820. Efter emissionen av de Gröna Ytterligare Obligationerna kommer totalt utestående belopp under ramverket att uppgå till 650 Mkr. De Gröna Ytterligare Obligationerna kommer att emitteras till ett pris om 101% av nominellt belopp motsvarande en kupong om 3-månaders STIBOR plus ca 415 baspunkter. De Gröna Ytterligare Obligationerna är noterade på sustainable bond list vid Nasdaq Stockholm.

Genova offentliggjorde den 10 maj 2023 att bolaget återköpt obligationer till ett belopp om 27,5 Mkr av obligationslån med ISIN SE0014808820 med förfall den 9 september 2024.

Obligationer 2019

Genova offentliggjorde den 23 september 2019 att bolaget har emitterat ett icke säkerställt obligationslån med ISIN: SE0013222593, till ett belopp om 525 Mkr inom ett rambelopp om 750 Mkr. Obligationslånet löper till och med den 30 september 2023 med en rörlig ränta om Stibor 3 månader plus 525 baspunkter. Obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholm.

Genova offentliggjorde den 10 maj 2023 att bolaget återköpt obligationer till ett belopp om 115 Mkr av obligationslån med ISIN SE0013222593 med förfall den 30 september 2023.