Obligationer

Genova offentliggjorde den 1 september 2020 att bolaget framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda inlösenbara obligationer med ISIN: SE0014808820, till ett belopp om 400 Mkr inom ett ramverk om totalt 750 Mkr. Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 450 baspunkter och förfaller till betalning den 9 september 2024. Obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholm företagsobligationslista. Genova använde delar av nettolikviden från de nya obligationerna för att finansiera återköpserbjudandet och förtidsinlösen av samtliga utestående obligationer i de obligationslån som emitterades under 2017 och 2018 om totalt 500 miljoner kronor.

Genova offentliggjorde den 23 september 2019 att bolaget har emitterat ett icke säkerställt obligationslån med ISIN: SE0013222593, till ett belopp om 525 Mkr inom ett rambelopp om 750 Mkr. Obligationslånet löper till och med den 30 september 2023 med en rörlig ränta om Stibor 3 månader plus 525 baspunkter. Obligationerna är noterade på Nasdaq Stockholm.

De icke säkerställda obligationslån som Genova emitterade under 2017 och 2018 om totalt 500 miljoner kronor inom en ram om 750 miljoner kronor har återköpts och förtidsinlösts med avstämningsdag 29 december 2020 och likviddag 7 januari 2021. Obligationerna är avnoterade från Nasdaq Stockholm.