Obligationer

Gröna obligationer 2023/2026

Genova genomförde i november 2023 en emission av gröna obligationer med ett initialt emissionsbelopp om 500 Mkr. Obligationerna emitterades under en total ram om 750 Mkr och löper med en rörlig ränta på 3 månader STIBOR + 595 räntepunkter och förfaller i november 2026.

Genova avser att ansöka om upptagande till handel av obligationerna på Nasdaq Stockholms obligationslista för hållbara obligationer.

Gröna hybridobligationer 2021

Genova genomförde under 2021 två emissioner av gröna hybridobligationer om totalt 700 Mkr under en total ram om 1 250 Mkr.

Den 8 februari emitterade Genova gröna hybridobligationer om 500 Mkr. De gröna obligationerna har en evig löptid och löper med en ränta om 3 månader STIBOR + 675 baspunkter fram till första inlösendagen.

Den 20 maj emitterade Genova gröna hybridobligationer om 200 Mkr. Obligationerna har en evig löptid och emitterades på ett pris om 101 % av nominellt belopp motsvarande cirka 3 månader STIBOR + 650 baspunkter.

De gröna hybridobligationerna är noterade på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista för hållbara obligationer.