Från externhandel och markparkering till levande stadskvarter i Skarpnäck

Skarpnäck

Kommun
Stockholm

Innehåll
Bostäder, förskola, livsmedelsbutik, lokaler

Skede
Samråd

Arkitekt
Urban Minds / Arkitema

I Skarpnäck omvandlar vi området från externhandel och asfalterad markparkering genom att tillskapa stadskvarter med handel, ny förskola, nya mötesplatser och förstärkta stråk mellan tunnelbana, centrum och parkmiljöer.

Genova äger tre fastigheteter vid Gamla Tyresövägen med målsättningen att tillsammans med stadens goda intentioner att läka dagens miljö av externhandel och markparkering i asfalt och skapa nya stadskvarter med levande bottenvåningar, bostäder, service och stärkta kopplingar. 

Läget direkt invid korsningen Gamla Tyresövägen och motorleden gör att platsen har ett strategiskt läge och viktig roll kring helheten i att binda ihop Norra Sköndal med Skarpnäck och ge stadsdelen ett helt nytt välkomnande. 

I området finns idag ett välbesökt Hemköp samt ett antal kontorslokaler. Platsen har idag karaktären av ett mindre externhandelsområde med stora hårdgjorda asfaltsytor för parkering och biltrafik. Hemköp kommer att finnas kvar på platsen men att området ges en mer effektivt och långsiktigt hållbar markanvändning. Därför är ambitionen att komplettera och utveckla platsen med bostäder, förskola och lokaler för kontor- samt centrumverksamhet. 

Vi vill också stärka området som lokalt centrum och naturlig mötesplats genom att tillskapa trygga gång-och cykelvägar och vackra miljöer med målsättningen att tillskapa gynnsamma för människor snarare än för bilar.

För ytterligare information besök Stockholm stads projektsida:
Bostäder, handel, äldreboende och förskola i Norra Sköndal – Stockholm växer (vaxer.stockholm)


Idé, Förstudie

Planbesked

Samråd

Antagande

Detaljplan

Granskning

Laga kraft

Bygglovsansökan