Nästa steg för Enköping

Kryddgården

Kommun
Enköping

Innehåll
Bostäder och centrumändamål

Arkitekt
Spridd

En nyckeltomt bredvid Enköpings rutnätscentrum, som länge präglats av stormarknadshandel, ska göras om till kvartersstad. Här ska bostäder blandas med butiker, kaféer, cykelbanor och gröna gångstråk.

Mälardalens småstäder växer och Enköping, med anor ända från vikingatiden, är inget undantag. Stadens tydliga rutnät byggdes upp efter en brand 1799, och utgör fortfarande den regelrätta innerstaden. Genova köpte nyligen en fastighet i direkt anslutning till rutnätsstaden, för att utveckla och koppla ihop fastigheten med centrumkärnan. Idag ligger här Stora Coop Enköping, en Systembolagetbutik och en padelhall. Utvecklingen av platsen kommer att innehålla bostäder, handel och mötesplatser, samtidigt skapas bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik.

Platsen har alltid varit präglad av externhandel, men nu ska den integreras med innerstaden. Projektet ligger i startgroparna, den senaste skissen är på elva små kvarter. Vi ska förstärka handels noden, men samtidigt bygga ny stad som kopplas ihop med den redan befintliga. Vi måste ta ett stort tag om platsen, det är en nyckeltomt för både offentligt liv och handel som utgör nästa steg i Enköpings stadsutveckling.

Enköping kallas ibland Parkernas stad för sina många grönområden och planteringar, vilket är ett viktigt arv att förvalta. Småstadens luftigare struktur, och avsaknaden av storstadens tunga trafikbörda, möjliggör också för boende av en annan sorts karaktär.

Idé, Förstudie

Planbesked

Samråd

Antagande

Detaljplan

Granskning

Laga kraft

Bygglovsansökan