Centrala Enköpings utvidgning

Kommun
Enköping

Innehåll
Bostäder, Centrum, Övrig service

Skede
Pågående planarbete

Arkitekt/er
SWECO, Spridd, ÅWL

På en nyckeltomt precis intill Enköpings stadskärna, som länge präglats av en bedagad stormarknadshandel och stora asfaltsytor med markparkering skissar vi nu för en utveckling till levande kvartersstad, som en naturlig förlängning av centrala Enköpings karaktäristiska rutnät.

Mälardalens städer fortsätta växa och Enköping, med anor ända från vikingatiden, är inget undantag. Efter den omskakande stadsbranden på 1700- talets slut bestämdes det att stadsplanen skulle regleras och att uppbyggnaden skulle ske utifrån tanken om vinkelräta gator med samlad bebyggelse kring sig i tydlig kvartersstruktur. Ett rutnät växte fram som även idag starkt präglar stadsväven och stadens gator följer. Enköping kallas även ibland Parkernas stad, till grund av de många fickparker, grönområden och planteringar. Dessa är viktiga arv att förvalta och ger tydliga förutsättningar att ta med i utvecklingsarbetet. Enköpings luftigare, men tydliga struktur, ihop med grönskans kvaliteter och avsaknaden av storstadens tunga trafikbörda, möjliggör för trivsamma och trygga boendemiljöer.

Området går från att vara handelsplats till blandstad. Ett hållbart område utformat utifrån den mänskliga skalan.

Här finns alla möjligheter till en utveckling där gator och stråk förlängs och rustas upp, där nya mötesplatser, bostäder och service växer fram. Ett område som vävs ihop med närliggande områden och möjliggörs för att integreras i omkringliggande framtida utveckling.

Nya kvarter tar form, med tydliga stadskvaliteter och utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Kvarter som ges ett blandat innehåll för att skapa mångfald och liv över hela dygnet. Nya bostäder som berikar utbudet i centrala Enköping kan blandas med butiker, kaféer, mötesplatser, cykelbanor, gröna gångstråk och övrig service. Stråk in mot centrum och till kringliggande områden utvecklas för att knyta samman området med rutnätsstaden. En ny naturlig del av centrala Enköping växer fram.