Genova Property Group genomför förvärv i Nacka

Genova har förvärvat fastigheten Nacka Sicklaön 37:45 på Kvarnholmsvägen 52 i Nacka till ett underliggande fastighetsvärde om 62 Mkr. Fastigheten innehåller cirka 3 000 kvm uthyrbar area och är idag fullt uthyrd.

Avsikten är att uppföra bostäder när ny detaljplan antagits. Genova bedömer att det kan tillskapas cirka 100-150 bostäder på fastigheten i kommande detaljplan och beroende på antalet nya byggrätter som tillskapas kan eventuell tilläggsköpeskilling utgå. Säljare är Magnus Öhman AB och Serafim Fastigheter AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Eneskjöld, VD, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 30 juni 2016 ägde bolaget fastigheter till ett värde om drygt 1 600 Mkr med en uthyrbar yta om cirka 82 000 kvm samt innehade cirka 3 000 bostadsbyggrätter. Bolagets preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 september 2016 klockan 08.15 CET.

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se