Genova Property Group förvärvar fastigheter för 265 Mkr

Genova har förvärvat tre fastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 265 Mkr. Fastigheterna är belägna i Norrtälje, Enköping samt i Borås. Total uthyrbar yta uppgår till cirka 27 000 kvm uthyrbar area med cirka 81 000 kvm mark. Större hyresgäster utgörs bland annat av Coop, Systembolaget och Dollarstore. Det underliggande hyresvärdet uppgår till cirka 30 Mkr och den genomsnittliga hyrestiden för fastigheten är cirka 10 år. Tillträde är planerat till den 1 december 2016.

I Norrtälje har fastigheten Gördelmakaren 5 förvärvats med en uthyrbar area om cirka 5 000 kvm samt 16 000 kvm mark. I Enköping har fastigheten Kryddgården 6:3 förvärvats med en uthyrbar area om cirka 9 000 kvm samt 25 000 kvm mark med Coop och Systembolaget som större hyresgäster.

Vidare har Genova förvärvat fastigheten Gulmåran 7 i Borås tillsammans med en lokal partner, Järngrinden AB. Fastighetens uthyrbara area uppgår till cirka 13 500 kvm samt 39 000 kvm mark och har idag större hyresgäster som Coop och Dollarstore med långa hyresavtal. Genova och Järngrinden bedömer att det finns god utvecklingspotential för fastigheten som de tillsammans avser att förädla.

”Det här är förvärv som passar Genova mycket väl med stabila kassaflöden och långa hyreskontrakt. Vi ser också att det finns intressanta möjligheter för oss att utveckla dessa fastigheter vidare, både genom att förädla de kommersiella lokalerna och uppföra framtida bostäder”, kommenterar Andreas Eneskjöld, VD för Genova.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Eneskjöld, VD, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 30 juni 2016 ägde bolaget fastigheter till ett värde om drygt 1 600 Mkr med en uthyrbar yta om cirka 82 000 kvm samt innehade cirka 3 000 bostadsbyggrätter. Bolagets preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2016 klockan 16.00 CET.

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se