Kommuniké från extra bolagsstämma den 19 januari 2017 i Genova Property Group AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Genova Property Group AB (publ) idag, den 19 januari 2017, beslutades i enlighet med det i kallelsen intagna förslaget om bemyndigande för styrelsen att vidta emission av stamaktier. Extra bolagsstämman fattade inte beslut om ändring av bolagsordningen.

Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

I kallelsen till extra bolagsstämma fanns intaget ett förslag till ändring av bolagsordningen av innebörd att inlösenkursen för bolagets preferensaktier för perioden fram till 23 november 2025 skulle höjas från 130 kronor till 150 kronor (ärende 7 på i kallelsen intaget förslag till dagordning).  

Styrelsen lämnade vid extra bolagsstämman förslag om att detta ärende skulle utgå. Skälen till styrelsens förslag att ärendet skulle utgå var att de skattemässiga konsekvenserna av en höjning av inlösenkursen för preferensaktierna måste utredas vidare. Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av preferensaktier

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med i kallelsen intaget förslag om bemyndigande för styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om nyemission av högst 20 000 000 stamaktier. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Vid fullt utnyttjade av emissionsbemyndigandet kommer det totala antalet stamaktier i bolaget att öka från 50 000 000 till 70 000 000.

* * *

Stockholm i januari 2017

Genova Property Group AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Michael Moschewitz, telefon +46 (0) 707 13 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Avanza Bank är bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Premier

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2017 klockan 10.25 CET.