Genova Property Group AB (publ) offentliggör obligationsprospekt och ansöker om notering av sitt obligationslån på Nasdaq Stockholm

Genova Property Group AB (publ) (”Genova” eller ”bolaget”) offentliggjorde den 3 april 2017 att bolaget har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om 300 miljoner kronor inom ett rambelopp om 750 miljoner kronor. Obligationslånet löper till och med den 7 april 2021 med en rörlig ränta om Stibor 3 månader + 5,75 procent.

Bolaget har ansökt om notering av obligationslånet på Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas vara omkring den 5 maj 2017. Med anledning av noteringen har bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på bolagets (www.genovapropertygroup.se) och Finansinspektionens (www.fi.se) webbplatser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Andreas Eneskjöld, VD, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se
Michael Moschewitz, CFO, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 10.00.

Om Genova
Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 31 december 2016 ägde bolaget fastigheter till ett värde om drygt 1 600 miljoner kronor med en uthyrbar yta om cirka 110 000 kvm samt innehade cirka 3 600 bostadsbyggrätter. Bolagets preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.

Viktig information
Utgivning, publicering eller distribution av detta pressmeddelande i vissa jurisdiktioner kan vara föremål för restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan till, att förvärva eller teckna några värdepapper i Genova Property Group AB (publ) i någon jurisdiktion, varken från Genova Property Group AB (publ) eller någon annan.

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genovapropertygroup.se