Genova Property Group bildar samägt bolag med Redito och förvärvar fastighet i centrala Knivsta

Genova Property Group har tillsammans med Redito AB tecknat avtal om att förvärva fastigheten Knivsta Gredelby 21:1 till ett underliggande fastighetsvärde om 44 mkr via ett gemensamägt bolag. Fastigheten ligger strategiskt belägen centralt i Knivsta med Knivsta kommunhus och tågstation som närmaste grannar. Den totala uthyrbara arean uppgår till cirka 3 700 kvm samt 11 000 kvm mark. Större hyresgäster utgörs av Systembolaget, Postnord samt Swedbank. Genova och Redito avser att fortsätta förvalta befintlig byggnad samtidigt som en detaljplaneprocess kommer inledas med syfte att möjliggöra bostadsutveckling på fastigheten. Tillträde är planerat till den 2 oktober 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Andreas Eneskjöld, VD, telefon 070-740 14 24, andreas.eneskjold@genova.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 29 augusti 2017, kl.08.30. 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 30 juni 2017 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 1,8 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 116 000 kvm samt innehade cirka 5 100 bostadsbyggrätter. Bolagets preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser. Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2017 kl 08.30 CET

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se