Genova Property Group förvärvar ytterligare fastighet i centrala Knivsta tillsammans med Redito

Genova Property Group har tillsammans med Redito AB tecknat avtal om att förvärva fastigheten Särsta 12:1 till ett underliggande fastighetsvärde om 18 mkr via ett gemensamägt bolag. Fastigheten ligger strategiskt belägen centralt i Knivsta med Knivsta kommunhus och tågstation som närmaste grannar. Fastigheten angränsar även till den fastighet som Genova och Redito förvärvade under augusti 2017.

Den totala uthyrbara arean uppgår till cirka 700 kvm samt cirka 2 000 kvm mark. Genova och Redito avser att fortsätta förvalta befintlig byggnad som idag är fullt uthyrd samtidigt som en detaljplaneprocess kommer inledas med syfte att möjliggöra bostadsutveckling på fastigheten. Tillträde är planerat till den 1 november 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Moschewitz, Vice VD, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 25 september 2017, kl.08.30 

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 30 juni 2017 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 1,8 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 116 000 kvm samt innehade cirka 5 100 bostadsbyggrätter. Bolagets preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier och Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.

Genova Property Group – Jakobsbergsgatan 7 – 111 44 Stockholm – www.genova.se