Genova Property Group offentliggör prospekt och ansöker om notering av sina nya obligationer vid Nasdaq Stockholm

Genova Property Group AB (publ) (”Bolaget” eller ”Genova”) offentliggör prospekt och ansöker om notering av sina nya obligationer, emitterade inom ramen för Bolagets befintliga obligationslån, på företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm.

Genova har upprättat ett prospekt avseende notering av Bolagets nya obligationer emitterade under Bolagets befintliga obligationslån med ISIN SE0009779291. Prospektet har upprättats med anledning av de ytterligare obligationer om 200 miljoner kronor som emitterades den 18 september 2018.

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.genovapropertygroup.se och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

Bolaget avser att, i enlighet med obligationsvillkoren, ansöka om notering av de nya obligationerna vid Nasdaq Stockholm och första noteringsdag på Nasdaq Stockholm beräknas bli omkring den 24 september 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

CFO, Edvard Schéele, telefon 070-399 69 90, edvard.scheele@genova.se

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag med tre affärsområden; förvaltningsfastigheter, bostadsproduktion och samhällsfastigheter, och med fokus främst på Stockholms- och Uppsalaregionerna. Per den 30 juni 2018 ägde bolaget fastigheter till ett värde om drygt 2,2 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 130 000 kvm samt innehade cirka 5 140 bostadsbyggrätter. Avanza Bank är Bolagets Certified Adviser.

Om denna information:

Denna information offentliggjordes klockan 16.00 den 20 september 2018.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se