Genova Property Group har ingått nya finansieringsavtal med löptid till 2024

Genova Property Group AB (publ) har ingått nya finansieringsavtal med Swedbank AB (publ) om totalt 1 160 Mkr varav 160 Mkr utgörs av en revolverande kreditfacilitet. Finansieringsavtalen löper på 5 år.

Finansieringen hänför sig till Genovas befintliga förvaltningsportfölj men stärker även Genovas likviditet med närmare 80 Mkr.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

CFO, Edvard Schéele, telefon 070-399 69 90, edvard.scheele@genova.se

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 december 2018 ägde bolaget fastigheter till ett värde om drygt 2,6 miljarder kronor och en uthyrbar yta om 136 015 kvm samt innehade 4 984 bostadsbyggrätter.

Avanza Bank är bolagets certified adviser.

Email – corp@avanza.se, telefon – 08-409 421 20  

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande 29 april 2019 kl 13.00 CET.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se