Årsstämma i Genova Property Group AB (publ)

Genova Property Group AB (publ) höll idag årsstämma i Stockholm.

Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om vinstutdelning och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2018. Vidare beslutade årsstämman om vinstutdelning till aktieägarna i enlighet med styrelsens förslag, vilket innebär att utdelning kommer att lämnas enligt följande.

  • 1,00 kronor per stamaktie, motsvarande totalt 50 000 000 kronor, att betalas vid två tillfällen om 0,50 kronor per stamaktie vid vardera tillfälle. Avstämningsdagar för utdelning bestämdes till måndagen den 27 maj 2019 och onsdagen den 25 september 2019.
  • 10,50 kronor per preferensaktie, motsvarande totalt 31 500 000 kronor, varvid 2,62 kronor ska utbetalas under kalenderårets första och tredje kvartal och 2,63 kronor ska utbetalas under kalenderårets andra och fjärde kvartal. Avstämningsdagar för utdelning är den 20 augusti 2019, den 20 november 2019, den 20 februari 2020 respektive den 20 maj 2020.
  • 10,50 kronor per preferensaktie som kan komma att emitteras enligt bemyndigande som årsstämman beslutade om (se vidare nedan) motsvarande totalt 10 500 000 kronor.

Beslutet innebär att 81 500 000 kronor av de 164 967 897 kronor som stod till årsstämmans förfogande tas i anspråk för vinstutdelning. Under antagande att bemyndigandet till att emittera preferensaktier som beslutades utnyttjas i dess helhet och att emission av preferensaktier sker före den 20 augusti 2019 kommer 92 000 000 kronor av de 164 967 897 kronor som stod till årsstämmans förfogande tas i anspråk för vinstutdelning.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet avseende förvaltningen under räkenskapsåret 2018.

Beslut om arvode till styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att för tiden intill nästa årsstämma arvode ska utgå med 100 000 kronor per styrelseledamot med undantag för styrelseordföranden som är anställd i koncernen som ska erhålla en ersättning om 90 000 kronor i månaden samt tjänstebilsförmån och för Andreas Eneskjöld som ska erhålla en ersättning om 90 000 kronor i månaden samt tjänstebilsförmån (samt i enlighet med separat uppdragsavtal).

Arvode till revisor ska utgå enlig godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med huvudaktieägarnas förslag att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter och att bolaget ska ha en revisor utan suppleant. För tiden fram till slutet av nästa årsstämma omvaldes till styrelseordförande Micael Bile och till styrelseledamöter omvaldes Andreas Eneskjöld, Jan Björk, Knut Ramel, och Erika Olsén. Information om styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida, www.genova.se    

Till revisionsbolag omvaldes Ernst & Young AB, auktoriserade revisorn Henrik Nilsson kommer att vara huvudansvarig revisor för räkenskapsåret 2019.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av stamaktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om nyemission av högst 20 000 000 stamaktier. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Vid fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet kommer det totala antalet stamaktier i bolaget att öka från 50 000 000 till 70 000 000.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av preferensaktier

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller tillfällen, och med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, fatta beslut om nyemission av högst 1 000 000 preferensaktier. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Vid fullt utnyttjande av emissions bemyndigandet kommer det totala antalet preferensaktier i bolaget att öka från 3 000 000 preferensaktier till 4 000 000 preferensaktier.

Kompletta förslag

Styrelsens och huvudaktieägarnas kompletta förslag finns tillgängliga på Genova Property Group AB:s (publ) hemsida, www.genova.se. Protokoll från årsstämman kommer att tillgängliggöras på bolagets hemsida senast den 3 juni 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

CEO, Michael Moschewitz, telefon 0707 13 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Om Genova 

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 december 2018 ägde bolaget fastigheter till ett värde om drygt 2,6 miljarder kronor och en uthyrbar yta om 136 015 kvm samt innehade 4 984 bostadsbyggrätter.

Avanza Bank är bolagets Certified Adviser.

E-mail – corp@avanza.se, telefon – 08-409 421 20