Beslut vid extra bolagsstämma i Genova Property Group AB (publ)

Genova Property Group AB (publ) (“Bolaget”) höll idag den 2 september 2019 extra bolagsstämma. Extra bolagsstämman beslutade om arvoden till styrelseledamöterna, nyval av styrelseledamöter och styrelseordförande samt nyemission av stamaktier för att genomföra en omstrukturering av minoritetsinnehavet i vissa av Bolagets dotterbolag.

Beslut om arvoden till styrelseledamöterna

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att styrelsearvode, beräknat på årsbasis, ska utgå med 150 000 kronor till Mikael Borg som styrelsens ordförande och med 100 000 kronor till Maria Rankka som styrelseledamot. I övrigt gäller årsstämmans beslut om styrelsearvoden.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med huvudaktieägarnas förslag att styrelsen ska bestå av sju ledamöter utan suppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Vidare beslutade extra bolagsstämman, i enlighet med huvudaktieägarnas förslag, att Maria Rankka och Mikael Borg väljs in till Bolagets styrelse samt att Mikael Borg väljs till styrelseordförande. För information om de nyvalda styrelseledamöterna, besök Bolagets webbplats, www.genova.se.

Beslut om nyemission av stamaktier

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till beslut om riktad nyemission av högst 11 443 932 stamaktier (”Nyemissionen”). Genom Nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 114 439,32 kronor, från 540 000 kronor till 654 439,32 kronor.

Teckningskursen i Nyemissionen motsvarar EPRA NAV hänförligt till stamaktieägare enligt delårsrapporten för januari – juni 2019 om totalt 911 miljoner kronor, vilket ger et teckningskurs på 18,20 kronor per stamaktie. Emissionen uppgår till 208 279 562,40 kronor vid full teckning.

Teckningsberättigade i emissionen är Holocen 2 AB och MayNoo AB.

Efter registrering av Nyemissionen kommer antalet stamaktier i Bolaget att öka från 50 000 000 till 61 443 932 vilket medför en utspädning om cirka 18,6 procent av antalet stamaktier och 18,5 procent av antalet röster i Bolaget baserat på det totala antalet aktier i Bolaget efter Nyemissionen.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att finansiera en omstrukturering av minoritetsägandet i vissa av bolagets dotterbolag.

Ytterligare information

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas till kallelsen och pressmeddelande om kapitalanskaffningen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.genova.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se
CFO, Edvard Schéele, telefon 070-399 69 90, edvard.scheele@genova.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 2 september 2019 kl. 12.00 CET.

Om Genova Property Group

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Stockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2019 ägde Bolaget fastigheter till ett värde om drygt 2,7 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 147 000 kvm samt innehade cirka 5 300 bostadsbyggrätter.

Bolagets preferensaktier är noterade på First North Growth Market och Avanza Bank är Bolagets certified adviser.

E-post – ca@avanza.se, telefon – 08-409 421 20

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se