Genova Property Group AB (publ) undersöker möjligheten att emittera obligationer och överväger att i samband därmed återköpa utestående icke säkerställda obligationer med förfall 2021

Genova Property Group AB (publ) (“Genova” eller “Bolaget”) har mandaterat ABG Sundal Collier och Carnegie Investment Bank (tillsammans ”Joint Bookrunners”) att arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 19 september 2019 för att undersöka möjligheten att emittera icke säkerställda obligationer denominerade i SEK (de ”Nya Obligationerna”). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, förbehållet rådande marknadsförhållanden.  

I samband med emissionen av de Nya Obligationerna överväger Genova att erbjuda innehavare av Bolagets utestående obligationer med utestående volym om SEK 500 000 000 och förfall i april 2021, ISIN SE0009779291, (”Obligationerna”) att delta i ett återköp där Bolaget köper tillbaka Obligationer till ett belopp om upp till SEK 500 000 000 mot Nya Obligationer till ett pris om 103.00% av nominellt belopp samt upplupen ränta.  

ABG Sundal Collier och Carnegie Investment Bank agerar finansiella rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerar legal rådgivare i samband med den potentiella transaktionen. 

Kontaktuppgifter till Joint Bookrunners:
ABG Sundal Collier: Karl Lundberg, +46 708 448 655, karl.lundberg@abgsc.se
Carnegie Investment Bank: David Jallo, +46 734 178 904, david.jallo@carnegie.se
 

Om Genova Property Group

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag med passion för design och nyskapande arkitektur. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på regionerna Stockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2019 ägde Bolaget fastigheter till ett värde av cirka 2,7 miljarder kronor och en uthyrbar yta om cirka 147 000 kvm samt innehade cirka 5 300 bostadsbyggrätter.

Bolagets preferensaktier är noterade på First North Premier Growth Market och Avanza Bank är Bolagets certified adviser. E-post – ca@avanza.se, telefon – 08-409 421 20

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se
CFO, Edvard Schéele, telefon 070-399 69 90, edvard.scheele@genova.se

Denna information är sådan information som Genova är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 17 september 2019 kl. 08.30 CEST.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se