Genova Property Group AB (publ) avyttrar del av fastighet på Lidingö

Genova Property Group AB (publ) (“Genova”) har ingått avtal om att avyttra 50 procent av aktierna i det fastighetsägande bolag som äger Stapelbädden 3 på Lidingö till ett underliggande fastighetsvärde om 400 Mkr före avdrag för latent skatt. Det avtalade förvärvspriset överstiger Genovas bokförda värde på fastigheten med cirka 200 Mkr och kommer redovisas under andra kvartalet 2020. Köpeskillingen för aktierna uppgår till totalt cirka 112 Mkr och tillträde sker 30 juni 2020. Genom försäljningen av 50 procent inleder Genova ett samarbete med en stor och välrenommerad aktör på den svenska fastighetsmarknaden.

Avsikten är att parterna gemensamt ska utveckla fastigheten som idag innehåller närmare 50 000 kvm mark och komplettera tidigare utveckling på Gåshaga, Lidingö med tonvikt på hållbara bostäder och fastigheter med samhällsinslag.

Genova förvärvade 2015 fastigheten Stapelbädden 3 som innehåller cirka 12 000 kvm uthyrbar yta, cirka 50 000 mark samt över 60 000 kvm vatten. Fastigheten är idag i princip fullt uthyrd till bland annat Micab, Marinmontage m.fl.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se
 

OM GENOVA

 

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 december 2019 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 4,4 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 170 000 kvm samt innehade cirka 5 400 byggrätter.

 

Avanza Bank är bolagets certified adviser.

E-post – ca@avanza.se, telefon – 08-409 421 20  

 

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande 24 mars 2020 kl 08.45 CET.

 

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se