Genova Property Group och Internationella Engelska Skolan tecknar avsiktsförklaring för uppförande av skola i Upplands-Bro

Genova har tecknat en avsiktsförklaring med Internationella Engelska Skolan på fastigheten Viby 19:3 i Upplands-Bro där Genova planerar uppföra en ny stadsdel med fokus på hållbarhet innehållande bland annat bostäder, dagligvaruhandel, skola, förskola och vård. Avsikten är att parterna ska verka för att uppföra en F-9 skola med cirka 600 elever som ska löpa med ett 20-årigt hyresavtal till marknadsmässiga villkor. Projektet i Upplands-Bro drivs tillsammans med det gröna bostadsbolaget K2A.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se
 

OM GENOVA

 

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 december 2019 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 4,4 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 170 000 kvm samt innehade cirka 5 400 byggrätter.

 

Avanza Bank är bolagets certified adviser.

E-post – ca@avanza.se, telefon – 08-409 421 20  

 

Denna information lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande 26 mars 2020 kl 14.00 CET.

 

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se