Genova Property Group förvärvar tomträtt i Nacka

Genova har avtalat om att förvärva del av tomträtten Skarpnäs 6:12 i Nacka till ett underliggande fastighetsvärde om cirka 40 Mkr. På tomträtten finns kontor och lager som är fullt uthyrt till Ciia Tank AB som är ett fullserviceföretag inom AVA-avlopp, vatten och avfall. Hyrestiden löper på elva år till ett årligt hyresvärde om cirka 2,8 mkr och den förhyrda ytan motsvarar cirka 2 000 kvm. Tillträdet sker i maj 2020. Genovas förvärv finansieras med en kombination av banklån och eget kapital.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 december 2019 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 4,4 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 170 000 kvm samt innehade cirka 5 400 byggrätter.

Avanza Bank är bolagets certified adviser.

E-post – ca@avanza.se, telefon – 08-409 421 20  

Denna information lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande 27 mars 2020 kl 12.00 CET.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se