EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

Genova emitterar obligationer om 400 Mkr och offentliggör resultatet av återköpserbjudandet samt förtidsinlösen av utestående obligationer

Obligationsemission 

Genova Property Group AB (publ) (“Bolaget” eller ”Genova”) emitterar framgångsrikt seniora icke-säkerställda obligationer om 400 Mkr under ett ramverk om totalt 750 Mkr. Obligationerna har en löptid om fyra år och en rörlig ränta om 3 månaders Stibor plus 450 baspunkter och slutligt förfall den 9 september 2024 (de ”Nya Obligationerna”). Genova avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationer på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Återköpserbjudandet

Genova offentliggör vidare resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet som offentliggjordes av Bolaget den 24 augusti 2020 (“Återköpserbjudandet”) till innehavarna av Genovas utestående seniora icke-säkerställda obligationer med rörlig ränta 2017/2021 med ISIN SE0009779291 och ett utestående belopp om 156 Mkr (”Obligationerna”). Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12.00 CEST den 1 september 2020. Innehavarna av Obligationerna har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Obligationer motsvarande ett totalt nominellt belopp om 106 Mkr.

Genova avser att fullfölja Återköpserbjudandet och priset för Obligationerna i Återköpserbjudandet kommer att uppgå till 101,937 procent av nominellt belopp. Genova kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta för Obligationerna på likviddagen för Återköpserbjudandet i enlighet med villkoren för Obligationerna och Återköpserbjudandet. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas den 9 september 2020.

Förtidsinlösen

Genova meddelar vidare att Bolaget kommer att utnyttja sin rätt till frivillig förtida inlösen av samtliga utestående Obligationer, i enlighet med punkt 10.3 (Early voluntary redemption by the Issuer (call option)) i villkoren för Obligationerna. Datumet för inlösen kommer att vara den 7 januari 2021 och inlösensbeloppet för varje Obligation kommer att uppgå till det tillämpliga inlösensbeloppet (dvs. 100,00 procent av nominellt belopp), plus upplupen men obetald ränta. Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som är registrerad som obligationsinnehavare i skuldboken för Obligationerna som upprätthålls av Euroclear Sweden vid arbetsdagens slut på avstämningsdagen den 29 december 2020.

Bolaget kommer även att skicka en oåterkallelig underrättelse om förtida inlösen till alla direktregistrerade ägare och registrerade behöriga förvaltare enligt skuldboken förd av Euroclear Sweden. Skyldigheten för Genova att förtidsinlösa Obligationerna i enlighet med detta pressmeddelande är villkorad av att villkoren för utbetalning av emissionslikviden för de Nya Obligationerna uppfylls. 

I samband med förtidsinlösen kommer Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholms företagsobligationslista i enlighet med gällande regelverk.

Carnegie Investment Bank AB och Nordea Bank Abp har gemensamt agerat arrangörer och s.k. bookrunners i samband med en emissionen av de Nya Obligationerna samt agerat s.k. dealer managers och tender agents för Återköpserbjudandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare.

Dealer managers, bookrunners och tender agents:

Carnegie Investment Bank AB (publ): +46 (0)8 58 86 90 11, dcmsyndicate@carnegie.se 

Nordea Bank Abp: +45 61 36 03 79, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se 

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2020 kl 20.00 CEST.

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2020 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 4,7 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 168 000 kvm samt innehade cirka 5 267 bostadsbyggrätter. Genovas preferensaktier och stamaktier är sedan den 12 juni respektive 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.