Genova förvärvar fastigheter i centrala Enköping

Genova har avtalat om att förvärva fastigheterna Kryddgården 6:5 och Korsängen 20:2 och Korsängen 20:3 i centrala Enköping. Det underliggande fastighetsvärdet för de förvärvade fastigheterna uppgår till 91 Mkr. Förvärvet finansieras initialt med egna medel och tillträde är planerat till slutet av oktober 2020.

Fastigheterna ligger i direkt anslutning till Genovas befintliga fastighet Kryddgården 6:3 där ett pågående planarbete drivs för framtida utveckling av bostäder. Kryddgården 6:5 är fullt uthyrd med ett årligt hyresvärde om cirka 1,4 Mkr och på fastigheten bedöms det i framtiden kunna utvecklas cirka 12 000 kvm ljus BTA bostäder.

I samband med förvärvet tar Genova även ett helhetsgrepp kring det stadstvecklingsområde inom Kryddgården 6:3 & 6:5 i centrala Enköping som totalt omfattar cirka 50 000 kvm ljus BTA.

Korsängen 20:2 och 20:3 innefattar lagakraftvunna bostadsbyggrätter om cirka 14 000 kvm ljus BTA samt kommersiella ytor som idag är uthyrda till ett årligt hyresvärde om cirka 1,4 Mkr. Genova planerar uppföra cirka 250 hyresbostäder för långsiktig förvaltning med byggstart kring årsskiftet 2020/2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2020 kl.15.30 CEST.

OM GENOVA

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2020 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 4,7 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 168 000 kvm samt innehade cirka 5 267 bostadsbyggrätter. 

Genovas preferensaktier och stamaktier är sedan den 12 juni respektive 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se