Valberedning utsedd inför Genovas årsstämma 2021

I enlighet med den valberedningsinstruktion som fastställdes vid Genovas årsstämma 2020 har nu en valberedning utsetts inför årsstämman 2021.

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av Fredrik Ahlqvist, ordförande i valberedningen och utsedd av Micael Bile med bolag, Andreas Eneskjöld, utsedd av Andreas Eneskjöld med bolag, Johannes Wingborg, utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB (publ) och Mikael Borg, styrelseordförande i Genova. Valberedningens mandattid löper intill dess att en ny valberedning utsetts.

Information om valberedningens arbete finns på Genovas webbplats www.genova.se. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen genom e-post till valberedningen@genova.se eller med brev till Genova Property Group AB, Att: Valberedningen, Smålandsgatan 12, 111 46 Stockholm. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 31 januari 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 november 2020 kl. 10.00 CET.

Om Genova

Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 30 juni 2020 ägde bolaget fastigheter till ett värde om cirka 4,7 miljarder kronor med en uthyrbar yta om cirka 168 000 kvm samt innehade cirka 5 267 bostadsbyggrätter. Genovas preferensaktier och stamaktier är sedan den 12 juni respektive 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm