Genova erhåller godkännande från obligationsinnehavarna i skriftligt förfarande

Genova Property Group AB (publ) (“Bolaget” eller “Genova”) meddelar att obligationsinnehavarna i det skriftliga förfarande som initierades den 30 april 2021 under Bolagets utestående obligationer 2020/2024 med ISIN SE0014808820 (”Obligationerna”) godkänt inlösen av Bolagets utestående preferensaktier och att det skriftliga förfarandet har avslutats framgångsrikt.

Genova initierade den 6 april 2021 ett första skriftligt förfarande under Obligationerna i syfte att erhålla obligationsinnehavarnas godkännande för inlösen av sina utestående preferensaktier. Då kvorumkravet inte uppfylldes initierade Bolaget den 30 april 2021 en andra omgång skriftligt förfarande för vilket det inte uppställdes något krav på kvorum i enlighet med klausul 14.9 i villkoren för Obligationerna.

En majoritet av de röstande obligationsinnehavarna i det andra skriftliga förfarandet röstade för förslaget att godkänna att Bolaget löser in utestående preferensaktier. Följaktligen har agenten, Intertrust (Sweden) AB, idag avslutat det andra skriftliga förfarandet under Obligationerna.

Obligationsinnehavarna i det skriftliga förfarande som initierades den 6 april 2021 under Bolagets utestående obligationslån 2019/2023 med ISIN SE0013222593 har tidigare även gett sitt godkännande till Bolaget att inlösa sina utestående preferensaktier.

Genova kommer i ett separat pressmeddelande att offentliggöra sista dag för handel för preferensaktierna efter att Nasdaq Stockholm har godkänt ansökan om avnotering av preferensaktierna.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

Denna information är sådan som Genova Property Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 maj 2021 kl. 14.00 CEST.

OM GENOVA
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2021 ägde Bolaget fastigheter till ett värde om cirka 6,6 Mdkr med en uthyrbar yta om cirka 230 000 kvm samt innehade 6 319 bostadsbyggrätter. Genovas preferensaktier och stamaktier är sedan den 12 juni respektive den 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se