Minskat antal aktier och röster i Genova Property Group

Den 7 maj 2021 beslutade årsstämman i Genova Property Group AB (publ) (”Genova” eller ”Bolaget”) om inlösen av samtliga preferensaktier i Bolaget med stöd av ett inlösenförbehåll i bolagsordningen. Inlösenförfarandet slutfördes under juni 2021 till följd att antal preferensaktier i Bolaget minskade med 4 000 000 och antalet röster i Bolaget minskade med 400 000. Således finns per idag inga utestående preferensaktier i Bolaget.

Per den 30 juni 2021 uppgår det totala antalet aktier och röster i Genova till 39 576 966 aktier och 39 576 966 röster. Det totala antalet aktier består av 39 576 966 stamaktier, berättigade till en (1) röst vardera.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD, Michael Moschewitz, telefon 070-713 69 39, michael.moschewitz@genova.se

OM GENOVA
Genova Property Group AB (publ) är ett modernt och personligt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med fokus på Storstockholm och Uppsala. Per den 31 mars 2021 ägde Bolaget fastigheter till ett värde om cirka 6,6 Mdkr med en uthyrbar yta om cirka 230 000 kvm samt innehade 6 319 bostadsbyggrätter. Genovas stamaktier är sedan den 30 juni 2020 upptagna till handel på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Genova Property Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2021 kl. 10.00 CEST.

Genova Property Group – Smålandsgatan 12 – 111 46 Stockholm – www.genova.se